chat server client

0

Witam, potrzebowałbym zrozumiec jak łączą sie ze sobą (co za co jest odpowiedzialne) patrzac na te dwa kody. Jak sa przesyłane dane jak nawiązywane jest połaczenie SwingChatClient c# i .TCPChatServer java.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Net.Sockets;
using System.Threading;
using System.IO;

namespace TCPChatServer
{
public partial class Form1 : Form
{
delegate void SetTextCallback(string text);
TcpListener listener;
TcpClient client;
NetworkStream ns;
StreamWriter sw;
StreamReader sr;
Thread t = null;

  public Form1()
  {
    InitializeComponent();

    t = new Thread(DoWork);
    t.Start();
  }

  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    String s = textBox2.Text;
    //byte[] byteTime = Encoding.ASCII.GetBytes(s);
    //ns.Write(byteTime, 0, byteTime.Length);
    sw.WriteLine(s); sw.Flush();
  }

  // This is run as a thread
  public void DoWork()
  {
    byte[] bytes = new byte[1024];
    listener = new TcpListener(4545);
    listener.Start();
    client = listener.AcceptTcpClient();
    ns = client.GetStream();
    sr = new StreamReader(ns);
    sw = new StreamWriter(ns);

    while (true)
    {
      //int bytesRead = ns.Read(bytes, 0, bytes.Length);
      //this.SetText(Encoding.ASCII.GetString(bytes, 0, bytesRead));
      this.SetText(sr.ReadLine());

      //MessageBox.Show(Encoding.ASCII.GetString(bytes, 0, bytesRead));
    }
  }

  private void SetText(string text)
  {
    // InvokeRequired required compares the thread ID of the
    // calling thread to the thread ID of the creating thread.
    // If these threads are different, it returns true.
    if (this.textBox1.InvokeRequired)
    {
      SetTextCallback d = new SetTextCallback(SetText);
      this.Invoke(d, new object[] { text });
    }
    else
    {
      this.textBox1.Text = this.textBox1.Text + text;
    }
  }
}

}

/*
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Net.Sockets;
using System.Threading;
namespace TCPChatServer
{
public partial class Form1 : Form
{
delegate void SetTextCallback(string text);
TcpListener listener;
TcpClient client;
NetworkStream ns;
Thread t = null;
public Form1()
{
InitializeComponent();
listener = new TcpListener(4545);
listener.Start();
client = listener.AcceptTcpClient();
ns = client.GetStream();
t = new Thread(DoWork);
t.Start();
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
String s = textBox2.Text;
byte[] byteTime = Encoding.ASCII.GetBytes(s);
ns.Write(byteTime, 0, byteTime.Length);
}
// This is run as a thread
public void DoWork()
{
byte[] bytes = new byte[1024];
while (true)
{
int bytesRead = ns.Read(bytes, 0, bytes.Length);
this.SetText(Encoding.ASCII.GetString(bytes, 0, bytesRead));
//MessageBox.Show(Encoding.ASCII.GetString(bytes, 0, bytesRead));
}
}
private void SetText(string text)
{
// InvokeRequired required compares the thread ID of the
// calling thread to the thread ID of the creating thread.
// If these threads are different, it returns true.
if (this.textBox1.InvokeRequired)
{
SetTextCallback d = new SetTextCallback(SetText);
this.Invoke(d, new object[] { text });
}
else
{
this.textBox1.Text = this.textBox1.Text + text;
}
}
}
}
*/

import java.awt.;
import java.awt.event.
;
import javax.swing.;
import javax.swing.event.
;
import java.io.;
import java.net.
;

public class SwingChatClient extends SwingChatGUI
{

static Socket socket = null;
static PrintWriter out = null;
static BufferedReader in = null;
public ButtonHandler bHandler;

  public SwingChatClient (String title)
  {
      super (title);
      bHandler = new ButtonHandler();
      sendButton.addActionListener( bHandler );
  }

  private class ButtonHandler implements ActionListener
  {
      public void actionPerformed (ActionEvent event)
      {
         String outputLine;
        outputLine = txArea.getText ();
        System.out.println ("Client > " + outputLine);
          out.println (outputLine);
      }
  }

  public void run () throws IOException
  {
      try
      {
          socket = new Socket ("localhost", 4545);
          out = new PrintWriter (socket.getOutputStream (), true);
          in = new BufferedReader (new InputStreamReader (socket.getInputStream ()));
      }
      catch (UnknownHostException e)
      {
          System.err.println ("Don't know about host: 194.81.104.118.");
          System.exit(1);
      }
      catch (IOException e)
      {
          System.err.println ("Couldn't get I/O for the connection to: 194.81.104.118.");
          System.exit (1);
      }

      String fromServer;

      while ((fromServer = in.readLine ()) != null)
      {
          System.out.println ("Client < " + fromServer);
          rxArea.setText (fromServer);
          if (fromServer.equals ("Bye.")) break;
      }

      out.close();
      in.close();
      socket.close();
  }

  public static void main(String[] args)
  {

       SwingChatClient f = new SwingChatClient ("Chat Client Program");
      
      f.pack ();
      f.show ();
      try
      {
          f.run ();
      }
      catch (IOException e)
      {
          System.err.println("Couldn't get I/O for the connection to: 194.81.104.118.");
          System.exit(1);
      }
  }

}

Dzięki z góry.

0
emilo napisał(a)

SwingChatClient c# i .TCPChatServer java.
Na odwrót :P

Czego nie rozumiesz? TCP wszędzie wygląda to tak samo...

Masz w tym całym c# TcpListener, który nasłuchuje połączeń. Metoda AcceptTcpClient() blokuje dopóki nie otrzyma połączenia, lub listener nie zostanie zamknięty i rzuci wyjątkiem.

A w Javie client ma gniazdko:
new Socket ("localhost", 4545);
i połączenie ustanowione... lub wyjątek

przesyłanie danych przecież tak jak wszędzie.. przez strumienie.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1