Witam! Mam problem, mianowicie zrobiłem aplikację, prosty komunikator internetowy, przy użyciu edytora interfejsu z NetBeans 6.8 i nie mogę się połączyć. Gdy naciskam guzik połącz, nie dzieje się nic. Proszę o szybka odpowiedź.


/*
 * ScomView.java
 */

package scom;

import org.jdesktop.application.Action;
import org.jdesktop.application.ResourceMap;
import org.jdesktop.application.SingleFrameApplication;
import org.jdesktop.application.FrameView;
import org.jdesktop.application.TaskMonitor;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.OutputStreamWriter;
import java.io.PrintWriter;
import java.net.InetAddress;
import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;
import javax.swing.Timer;
import javax.swing.Icon;
import javax.swing.JDialog;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JList;
import javax.swing.JTextArea;

/**
 * The application's main frame.
 */
public class ScomView extends FrameView {

  public ScomView(SingleFrameApplication app) {
    super(app);
    JFrame ramka=new JFrame("S.com");

    InetAddress addr;
  Socket socket;
  boolean test;
  PrintWriter out;
    class Connection extends Thread
 {
  Socket socket;
  JTextArea textArea;

  Connection(Socket s, JTextArea ta)
  {
    socket = s;
    textArea = ta;
  }

  void addText(String s)
  {
    textArea.setText(s + "\n" + textArea.getText());
    java.awt.Toolkit.getDefaultToolkit().beep();
  }

  public void run()
  {
     try
     {
       try
       {

         BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(socket.getInputStream()));
         PrintWriter out = new PrintWriter(new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(socket.getOutputStream())), true);


         while (true)
         {
           String str = in.readLine();

             try {
               if ( str.equals("END"))
               {
                 System.out.print(" Nadeszlo polecenie zamkniecia połączenia !");
                 break;
               }

               this.addText("------------------------------");
               this.addText(socket.getInetAddress() + " : " + str);


             }

             catch(NullPointerException e)
             {
             ;
             }
         }
       }

       finally
       {

        System.out.print("Połączenie zostało przerwane ....");
        socket.close();
       }
     }
     catch(IOException e)
     {


     }

  }
 }


  class Server extends Thread
 {
  public static final int PORT = 8080;
  JTextArea textArea;
  boolean working = true;
  Server(JTextArea ta)
  {
    textArea = ta;
  }

  void addText(String s)
  {
    textArea.setText(s + "\n" + textArea.getText());
  }

  public void end()
  {
    working = false;
  }

      @Override
  public void run()
  {
     while(working)
     {
       try
       {
        ServerSocket s = new ServerSocket(PORT);

           try
           {
             System.out.print("Oczekuje na rozmowe ...");
             Socket socket = s.accept();


             Connection c = new Connection(socket, textArea);
             c.start();
             System.out.print("Rozmowa przyjeta - trwa ! port: " + socket.getPort());
           }

           catch(Exception e) //IO
           {
             System.out.print("Blad programu: problem z przyjeciem polaczenia");
           }


       }
       catch(IOException e)
       {
        ;
       }
     }

  }
 }

    
    initComponents();

    // status bar initialization - message timeout, idle icon and busy animation, etc
    ResourceMap resourceMap = getResourceMap();
    int messageTimeout = resourceMap.getInteger("StatusBar.messageTimeout");
    messageTimer = new Timer(messageTimeout, new ActionListener() {
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        statusMessageLabel.setText("");
      }
    });
    messageTimer.setRepeats(false);
    int busyAnimationRate = resourceMap.getInteger("StatusBar.busyAnimationRate");
    for (int i = 0; i < busyIcons.length; i++) {
      busyIcons[i] = resourceMap.getIcon("StatusBar.busyIcons[" + i + "]");
    }
    busyIconTimer = new Timer(busyAnimationRate, new ActionListener() {
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        busyIconIndex = (busyIconIndex + 1) % busyIcons.length;
        statusAnimationLabel.setIcon(busyIcons[busyIconIndex]);
      }
    });
    idleIcon = resourceMap.getIcon("StatusBar.idleIcon");
    statusAnimationLabel.setIcon(idleIcon);
    progressBar.setVisible(false);

    // connecting action tasks to status bar via TaskMonitor
    TaskMonitor taskMonitor = new TaskMonitor(getApplication().getContext());
    taskMonitor.addPropertyChangeListener(new java.beans.PropertyChangeListener() {
      public void propertyChange(java.beans.PropertyChangeEvent evt) {
        String propertyName = evt.getPropertyName();
        if ("started".equals(propertyName)) {
          if (!busyIconTimer.isRunning()) {
            statusAnimationLabel.setIcon(busyIcons[0]);
            busyIconIndex = 0;
            busyIconTimer.start();
          }
          progressBar.setVisible(true);
          progressBar.setIndeterminate(true);
        } else if ("done".equals(propertyName)) {
          busyIconTimer.stop();
          statusAnimationLabel.setIcon(idleIcon);
          progressBar.setVisible(false);
          progressBar.setValue(0);
        } else if ("message".equals(propertyName)) {
          String text = (String)(evt.getNewValue());
          statusMessageLabel.setText((text == null) ? "" : text);
          messageTimer.restart();
        } else if ("progress".equals(propertyName)) {
          int value = (Integer)(evt.getNewValue());
          progressBar.setVisible(true);
          progressBar.setIndeterminate(false);
          progressBar.setValue(value);
        }
      }
    });
  }

  @Action
  public void showAboutBox() {
    if (aboutBox == null) {
      JFrame mainFrame = ScomApp.getApplication().getMainFrame();
      aboutBox = new ScomAboutBox(mainFrame);
      aboutBox.setLocationRelativeTo(mainFrame);
    }
    ScomApp.getApplication().show(aboutBox);
  }

  /** This method is called from within the constructor to
   * initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is
   * always regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
  private void initComponents() {

    mainPanel = new javax.swing.JPanel();
    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    jTextArea1 = new javax.swing.JTextArea();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    jButton1 = new javax.swing.JButton();
    jTextField1 = new javax.swing.JTextField();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    jScrollPane3 = new javax.swing.JScrollPane();
    jList1 = new javax.swing.JList();
    jButton2 = new javax.swing.JButton();
    menuBar = new javax.swing.JMenuBar();
    javax.swing.JMenu fileMenu = new javax.swing.JMenu();
    javax.swing.JMenuItem exitMenuItem = new javax.swing.JMenuItem();
    javax.swing.JMenu helpMenu = new javax.swing.JMenu();
    javax.swing.JMenuItem aboutMenuItem = new javax.swing.JMenuItem();
    statusPanel = new javax.swing.JPanel();
    javax.swing.JSeparator statusPanelSeparator = new javax.swing.JSeparator();
    statusMessageLabel = new javax.swing.JLabel();
    statusAnimationLabel = new javax.swing.JLabel();
    progressBar = new javax.swing.JProgressBar();
    textField1 = new java.awt.TextField();
    popupMenu1 = new java.awt.PopupMenu();
    menuBar1 = new java.awt.MenuBar();
    menu1 = new java.awt.Menu();
    menu2 = new java.awt.Menu();
    popupMenu2 = new java.awt.PopupMenu();
    popupMenu3 = new java.awt.PopupMenu();
    jInternalFrame1 = new javax.swing.JInternalFrame();
    jFrame1 = new javax.swing.JFrame();
    jFrame2 = new javax.swing.JFrame();
    jFrame3 = new javax.swing.JFrame();
    jFrame4 = new javax.swing.JFrame();
    jFrame5 = new javax.swing.JFrame();
    jFrame6 = new javax.swing.JFrame();
    jFrame7 = new javax.swing.JFrame();
    jFrame8 = new javax.swing.JFrame();
    jFrame9 = new javax.swing.JFrame();
    jFrame10 = new javax.swing.JFrame();
    jLayeredPane1 = new javax.swing.JLayeredPane();
    jToggleButton1 = new javax.swing.JToggleButton();

    mainPanel.setName("mainPanel"); // NOI18N

    jScrollPane1.setName("jScrollPane1"); // NOI18N

    jTextArea1.setColumns(20);
    jTextArea1.setRows(5);
    jTextArea1.setName("jTextArea1"); // NOI18N
    jScrollPane1.setViewportView(jTextArea1);

    org.jdesktop.application.ResourceMap resourceMap = org.jdesktop.application.Application.getInstance(scom.ScomApp.class).getContext().getResourceMap(ScomView.class);
    jLabel1.setText(resourceMap.getString("jLabel1.text")); // NOI18N
    jLabel1.setName("jLabel1"); // NOI18N

    jLabel2.setText(resourceMap.getString("jLabel2.text")); // NOI18N
    jLabel2.setName("jLabel2"); // NOI18N

    jButton1.setText(resourceMap.getString("jButton1.text")); // NOI18N
    jButton1.setName("jButton1"); // NOI18N

    jTextField1.setText(resourceMap.getString("jTextField1.text")); // NOI18N
    jTextField1.setName("jTextField1"); // NOI18N

    jLabel3.setText(resourceMap.getString("jLabel3.text")); // NOI18N
    jLabel3.setName("jLabel3"); // NOI18N

    jScrollPane3.setName("jScrollPane3"); // NOI18N

    jList1.setModel(new javax.swing.AbstractListModel() {
      String[] strings = { "Item 1", "Item 2", "Item 3", "Item 4", "Item 5" };
      public int getSize() { return strings.length; }
      public Object getElementAt(int i) { return strings[i]; }
    });
    jList1.setName("jList1"); // NOI18N
    jList1.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
      public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        jList1MouseClicked(evt);
      }
    });
    jScrollPane3.setViewportView(jList1);

    jButton2.setText(resourceMap.getString("jButton2.text")); // NOI18N
    jButton2.setName("jButton2"); // NOI18N

    javax.swing.GroupLayout mainPanelLayout = new javax.swing.GroupLayout(mainPanel);
    mainPanel.setLayout(mainPanelLayout);
    mainPanelLayout.setHorizontalGroup(
      mainPanelLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(mainPanelLayout.createSequentialGroup()
        .addGroup(mainPanelLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(mainPanelLayout.createSequentialGroup()
            .addContainerGap()
            .addGroup(mainPanelLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addGroup(mainPanelLayout.createSequentialGroup()
                .addComponent(jButton1)
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 215, Short.MAX_VALUE)
                .addComponent(jButton2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 117, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
              .addGroup(mainPanelLayout.createSequentialGroup()
                .addComponent(jLabel3)
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                .addComponent(jTextField1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 367, Short.MAX_VALUE))
              .addGroup(mainPanelLayout.createSequentialGroup()
                .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 272, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                .addComponent(jScrollPane3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 119, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))))
          .addGroup(mainPanelLayout.createSequentialGroup()
            .addGap(125, 125, 125)
            .addComponent(jLabel2)
            .addGap(149, 149, 149)
            .addComponent(jLabel1)))
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
    );
    mainPanelLayout.setVerticalGroup(
      mainPanelLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(mainPanelLayout.createSequentialGroup()
        .addGroup(mainPanelLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(jLabel1))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addGroup(mainPanelLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
          .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 156, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jScrollPane3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 156, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addGroup(mainPanelLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jTextField1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jLabel3))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(mainPanelLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jButton1)
          .addComponent(jButton2))
        .addContainerGap())
    );

    menuBar.setName("menuBar"); // NOI18N

    fileMenu.setText(resourceMap.getString("fileMenu.text")); // NOI18N
    fileMenu.setName("fileMenu"); // NOI18N

    javax.swing.ActionMap actionMap = org.jdesktop.application.Application.getInstance(scom.ScomApp.class).getContext().getActionMap(ScomView.class, this);
    exitMenuItem.setAction(actionMap.get("quit")); // NOI18N
    exitMenuItem.setText(resourceMap.getString("exitMenuItem.text")); // NOI18N
    exitMenuItem.setName("exitMenuItem"); // NOI18N
    fileMenu.add(exitMenuItem);

    menuBar.add(fileMenu);

    helpMenu.setText(resourceMap.getString("helpMenu.text")); // NOI18N
    helpMenu.setName("helpMenu"); // NOI18N

    aboutMenuItem.setAction(actionMap.get("showAboutBox")); // NOI18N
    aboutMenuItem.setText(resourceMap.getString("aboutMenuItem.text")); // NOI18N
    aboutMenuItem.setName("aboutMenuItem"); // NOI18N
    helpMenu.add(aboutMenuItem);

    menuBar.add(helpMenu);

    statusPanel.setName("statusPanel"); // NOI18N

    statusPanelSeparator.setName("statusPanelSeparator"); // NOI18N

    statusMessageLabel.setName("statusMessageLabel"); // NOI18N

    statusAnimationLabel.setHorizontalAlignment(javax.swing.SwingConstants.LEFT);
    statusAnimationLabel.setName("statusAnimationLabel"); // NOI18N

    progressBar.setName("progressBar"); // NOI18N

    javax.swing.GroupLayout statusPanelLayout = new javax.swing.GroupLayout(statusPanel);
    statusPanel.setLayout(statusPanelLayout);
    statusPanelLayout.setHorizontalGroup(
      statusPanelLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addComponent(statusPanelSeparator, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 417, Short.MAX_VALUE)
      .addGroup(statusPanelLayout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(statusMessageLabel)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 397, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(statusAnimationLabel)
        .addContainerGap())
      .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, statusPanelLayout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap(261, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(progressBar, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap())
    );
    statusPanelLayout.setVerticalGroup(
      statusPanelLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(statusPanelLayout.createSequentialGroup()
        .addComponent(statusPanelSeparator, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
        .addGroup(statusPanelLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
          .addGroup(statusPanelLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
            .addComponent(statusMessageLabel)
            .addComponent(statusAnimationLabel))
          .addComponent(progressBar, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(3, 3, 3))
    );

    textField1.setName("textField1"); // NOI18N
    textField1.setText(resourceMap.getString("textField1.text")); // NOI18N
    textField1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        textField1ActionPerformed(evt);
      }
    });

    popupMenu1.setLabel(resourceMap.getString("popupMenu1.label")); // NOI18N

    menu1.setLabel(resourceMap.getString("menu1.label")); // NOI18N
    menuBar1.add(menu1);

    menu2.setLabel(resourceMap.getString("menu2.label")); // NOI18N
    menuBar1.add(menu2);

    popupMenu2.setLabel(resourceMap.getString("popupMenu2.label")); // NOI18N

    popupMenu3.setLabel(resourceMap.getString("popupMenu3.label")); // NOI18N

    jInternalFrame1.setName("jInternalFrame1"); // NOI18N
    jInternalFrame1.setVisible(true);

    javax.swing.GroupLayout jInternalFrame1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jInternalFrame1.getContentPane());
    jInternalFrame1.getContentPane().setLayout(jInternalFrame1Layout);
    jInternalFrame1Layout.setHorizontalGroup(
      jInternalFrame1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE)
    );
    jInternalFrame1Layout.setVerticalGroup(
      jInternalFrame1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE)
    );

    jFrame1.setName("jFrame1"); // NOI18N

    javax.swing.GroupLayout jFrame1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jFrame1.getContentPane());
    jFrame1.getContentPane().setLayout(jFrame1Layout);
    jFrame1Layout.setHorizontalGroup(
      jFrame1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 400, Short.MAX_VALUE)
    );
    jFrame1Layout.setVerticalGroup(
      jFrame1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 300, Short.MAX_VALUE)
    );

    jFrame2.setName("jFrame2"); // NOI18N

    javax.swing.GroupLayout jFrame2Layout = new javax.swing.GroupLayout(jFrame2.getContentPane());
    jFrame2.getContentPane().setLayout(jFrame2Layout);
    jFrame2Layout.setHorizontalGroup(
      jFrame2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 400, Short.MAX_VALUE)
    );
    jFrame2Layout.setVerticalGroup(
      jFrame2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 300, Short.MAX_VALUE)
    );

    jFrame3.setName("jFrame3"); // NOI18N

    javax.swing.GroupLayout jFrame3Layout = new javax.swing.GroupLayout(jFrame3.getContentPane());
    jFrame3.getContentPane().setLayout(jFrame3Layout);
    jFrame3Layout.setHorizontalGroup(
      jFrame3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 400, Short.MAX_VALUE)
    );
    jFrame3Layout.setVerticalGroup(
      jFrame3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 300, Short.MAX_VALUE)
    );

    jFrame4.setName("jFrame4"); // NOI18N

    javax.swing.GroupLayout jFrame4Layout = new javax.swing.GroupLayout(jFrame4.getContentPane());
    jFrame4.getContentPane().setLayout(jFrame4Layout);
    jFrame4Layout.setHorizontalGroup(
      jFrame4Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 400, Short.MAX_VALUE)
    );
    jFrame4Layout.setVerticalGroup(
      jFrame4Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 300, Short.MAX_VALUE)
    );

    jFrame5.setName("jFrame5"); // NOI18N

    javax.swing.GroupLayout jFrame5Layout = new javax.swing.GroupLayout(jFrame5.getContentPane());
    jFrame5.getContentPane().setLayout(jFrame5Layout);
    jFrame5Layout.setHorizontalGroup(
      jFrame5Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 400, Short.MAX_VALUE)
    );
    jFrame5Layout.setVerticalGroup(
      jFrame5Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 300, Short.MAX_VALUE)
    );

    jFrame6.setName("jFrame6"); // NOI18N

    javax.swing.GroupLayout jFrame6Layout = new javax.swing.GroupLayout(jFrame6.getContentPane());
    jFrame6.getContentPane().setLayout(jFrame6Layout);
    jFrame6Layout.setHorizontalGroup(
      jFrame6Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 400, Short.MAX_VALUE)
    );
    jFrame6Layout.setVerticalGroup(
      jFrame6Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 300, Short.MAX_VALUE)
    );

    jFrame7.setName("jFrame7"); // NOI18N

    javax.swing.GroupLayout jFrame7Layout = new javax.swing.GroupLayout(jFrame7.getContentPane());
    jFrame7.getContentPane().setLayout(jFrame7Layout);
    jFrame7Layout.setHorizontalGroup(
      jFrame7Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 400, Short.MAX_VALUE)
    );
    jFrame7Layout.setVerticalGroup(
      jFrame7Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 300, Short.MAX_VALUE)
    );

    jFrame8.setName("jFrame8"); // NOI18N

    javax.swing.GroupLayout jFrame8Layout = new javax.swing.GroupLayout(jFrame8.getContentPane());
    jFrame8.getContentPane().setLayout(jFrame8Layout);
    jFrame8Layout.setHorizontalGroup(
      jFrame8Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 400, Short.MAX_VALUE)
    );
    jFrame8Layout.setVerticalGroup(
      jFrame8Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 300, Short.MAX_VALUE)
    );

    jFrame9.setName("jFrame9"); // NOI18N

    javax.swing.GroupLayout jFrame9Layout = new javax.swing.GroupLayout(jFrame9.getContentPane());
    jFrame9.getContentPane().setLayout(jFrame9Layout);
    jFrame9Layout.setHorizontalGroup(
      jFrame9Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 400, Short.MAX_VALUE)
    );
    jFrame9Layout.setVerticalGroup(
      jFrame9Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 300, Short.MAX_VALUE)
    );

    jFrame10.setName("jFrame10"); // NOI18N

    javax.swing.GroupLayout jFrame10Layout = new javax.swing.GroupLayout(jFrame10.getContentPane());
    jFrame10.getContentPane().setLayout(jFrame10Layout);
    jFrame10Layout.setHorizontalGroup(
      jFrame10Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 400, Short.MAX_VALUE)
    );
    jFrame10Layout.setVerticalGroup(
      jFrame10Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 300, Short.MAX_VALUE)
    );

    jLayeredPane1.setName("jLayeredPane1"); // NOI18N

    jToggleButton1.setAction(actionMap.get("polacz")); // NOI18N
    jToggleButton1.setText(resourceMap.getString("jToggleButton1.text")); // NOI18N
    jToggleButton1.setName("jToggleButton1"); // NOI18N
    jToggleButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jToggleButton1ActionPerformed(evt);
      }
    });

    setComponent(mainPanel);
    setMenuBar(menuBar);
    setStatusBar(statusPanel);
  }// </editor-fold>

  private void textField1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                      
    // TODO add your handling code here:
  }                     

  private void jList1MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                  

  JList list = (JList)evt.getSource();
  int index = list.locationToIndex(evt.getPoint());
  if (evt.getClickCount() == 2) {  jTextField1.setText(""+index); }
  
  }                  

  private void jToggleButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

      InetAddress addr;
  Socket socket = null;
  boolean test;
  PrintWriter out = null;
     int PORT = 8080;

        if(jButton1.getText().equals("Połącz"))
        {


          try
          {
           addr = InetAddress.getByName(jTextField1.getText());
           System.out.print("Łączą sią z komputerem o adresie : " + addr);
           socket = new Socket(addr, PORT);
           System.out.print("Na porcie: " + socket.getPort());
           test = true;

          }

            catch(Exception b)
            {

              System.out.print("Polaczenie jest niemozliwe do zrealizowania ......");
              test = false;
            }           if (test){
            System.out.print("Połączono!!");
           }
        }

        else{ ////////////////////// WYSYPKA /////////////////////
           out.println("END");

            try{
              socket.close();


              }
              catch(IOException c)
              {
              System.out.print("Problem z zamknieciem socketu");
              }
         }

  }

  // Variables declaration - do not modify
  private javax.swing.JButton jButton1;
  private javax.swing.JButton jButton2;
  private javax.swing.JFrame jFrame1;
  private javax.swing.JFrame jFrame10;
  private javax.swing.JFrame jFrame2;
  private javax.swing.JFrame jFrame3;
  private javax.swing.JFrame jFrame4;
  private javax.swing.JFrame jFrame5;
  private javax.swing.JFrame jFrame6;
  private javax.swing.JFrame jFrame7;
  private javax.swing.JFrame jFrame8;
  private javax.swing.JFrame jFrame9;
  private javax.swing.JInternalFrame jInternalFrame1;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLayeredPane jLayeredPane1;
  private javax.swing.JList jList1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane3;
  private javax.swing.JTextArea jTextArea1;
  private javax.swing.JTextField jTextField1;
  private javax.swing.JToggleButton jToggleButton1;
  private javax.swing.JPanel mainPanel;
  private java.awt.Menu menu1;
  private java.awt.Menu menu2;
  private javax.swing.JMenuBar menuBar;
  private java.awt.MenuBar menuBar1;
  private java.awt.PopupMenu popupMenu1;
  private java.awt.PopupMenu popupMenu2;
  private java.awt.PopupMenu popupMenu3;
  private javax.swing.JProgressBar progressBar;
  private javax.swing.JLabel statusAnimationLabel;
  private javax.swing.JLabel statusMessageLabel;
  private javax.swing.JPanel statusPanel;
  private java.awt.TextField textField1;
  // End of variables declaration

  private final Timer messageTimer;
  private final Timer busyIconTimer;
  private final Icon idleIcon;
  private final Icon[] busyIcons = new Icon[15];
  private int busyIconIndex = 0;

  private JDialog aboutBox;
}