Jak połaczyć pliki aby powstal jeden program

0

Witam.

Mam prośbe do was, ponieważ męczę się z tym problem i nie moge go zrobić a mianowicie chce żeby
liczenie wierszy bylo w TextEdit..

public class TextEdit extends QMainWindow 
{
  public TextEdit()
  {
    setWindowIcon(new QIcon("images/Notepad-16x16.png"));

    QMenuBar menuBar = new QMenuBar();
    setMenuBar(menuBar);

    textEdit = new QTextEdit();
    @SuppressWarnings("unused")
    TextEdit syntaxHighlighter;

    setupEditor();
    setCentralWidget(textEdit);

    try 
    {
      createActions();
    } 
    catch (Exception e) 
    {
      e.printStackTrace();
    }
    createMenus();
    createToolBars();
    createStatusBar();

    readSettings();

    textEdit.document().contentsChanged.connect(this, "documentWasModified()");

    setCurrentFile("");

  }

  public void closeEvent(QCloseEvent event)
  {
    if (maybeSave()) {
      writeSettings();
      event.accept();
    } else {
      event.ignore();
    }
  }
  public void newFile()
  {
    if (maybeSave()) {
      textEdit.clear();
      setCurrentFile("");
    }
//! [8] //! [9]
  }
  public void open()
  {
    if (maybeSave()) {
      String fileName = QFileDialog.getOpenFileName(this);
      if (fileName.length() != 0)
        loadFile(fileName);
    }
//! [10] //! [11]
  }
  public boolean save()
  {
    if (curFile.length() == 0) {
      return saveAs();
    } else 
    {
      return saveFile(curFile);
    }
  }

  public boolean saveAs()
  {
    String fileName = QFileDialog.getSaveFileName(this);
    if (fileName.length() == 0)
      return false;

    return saveFile(fileName);
  }

  public void about()
  {
    QMessageBox.about (this,"O programie","<I></I><center><b><font color=#004faf>Text+</font></b><br /><br /><BIG>Wersja 1.0.0</BIG> " +
        "<p></p>Copyright &copy;2009 by Kevin Ostajewski<small><p><small>Wszelkie prawa zastrzeżone.</p>" +
        "<p>Nieautoryzowane rozpowszechnianie elementów <br />programu jest łamaniem praw autorskich.</p></small></center>");
  }
  public void documentWasModified()
  {
    setWindowModified(textEdit.document().isModified());
  }

  private void createActions()
  {
    newAct = new QAction(new QIcon(rsrcPath + "/New-16x16.png"), tr("&Nowy"), this);
    newAct.setShortcut(new QKeySequence(tr("Ctrl+N")));
    newAct.setStatusTip(tr("Tworzy nowy plik"));
    newAct.triggered.connect(this, "newFile()");

    openAct = new QAction(new QIcon(rsrcPath + "/folder-open-16x16 (1).png"), tr("&Otwórz"), this);
    openAct.setShortcut(tr("Ctrl+O"));
    openAct.setStatusTip(tr("Odwiera plik"));
    openAct.triggered.connect(this, "open()");

    saveAct = new QAction(new QIcon(rsrcPath + "/Save-16x16.png"), tr("&Zapisz"), this);
    saveAct.setShortcut(tr("Ctrl+S"));
    saveAct.setStatusTip(tr("Zapisuje dokument"));
    saveAct.triggered.connect(this, "save()");

    saveAsAct = new QAction(tr("Zapisz &jako"), this);
    // saveAsAct.setStatusTip(tr("Save the document under a new name"));
    saveAsAct.triggered.connect(this, "saveAs()");

    exitAct = new QAction(new QIcon(rsrcPath + "/Log-Out-16x16.png"),tr("&Koniec"), this);
    exitAct.setShortcut(tr("Ctrl+Q"));
    exitAct.setStatusTip(tr("Zamyka program"));
    exitAct.triggered.connect(this, "close()");

    cutAct = new QAction(new QIcon(rsrcPath + "/Cut-16x16.png"), tr("&Wytnij"), this);
    cutAct.setShortcut(tr("Ctrl+X"));
    cutAct.setStatusTip(tr("Wytnij zaznaczony tekst"));
    cutAct.triggered.connect(textEdit, "cut()");

    copyAct = new QAction(new QIcon(rsrcPath + "/Copy-16x16.png"), tr("&Kopiuj"), this);
    copyAct.setShortcut(tr("Ctrl+C"));
    copyAct.setStatusTip(tr("Kopiuj zaznaczony tekst"));
    copyAct.triggered.connect(textEdit, "copy()");

    pasteAct = new QAction(new QIcon(rsrcPath + "/Paste-16x16.png"), tr("&Wklej"), this);
    pasteAct.setShortcut(tr("Ctrl+V"));
    pasteAct.setStatusTip(tr("Wklej zaznaczony tekst"));
    pasteAct.triggered.connect(textEdit, "paste()");

    aboutAct = new QAction(new QIcon(rsrcPath + "/help-16x16.png"), tr("&O programie"), this);
    aboutAct.setStatusTip(tr("Informacje"));
    aboutAct.triggered.connect(this, "about()");

    cutAct.setEnabled(false);
    copyAct.setEnabled(false);
    textEdit.copyAvailable.connect(cutAct, "setEnabled(boolean)");
    textEdit.copyAvailable.connect(copyAct, "setEnabled(boolean)");
  }
  private void createMenus()
  {
    fileMenu = menuBar().addMenu(tr("&Plik"));
    fileMenu.addAction(newAct);
    fileMenu.addAction(openAct);
    fileMenu.addAction(saveAct);
    fileMenu.addAction(saveAsAct);
    fileMenu.addSeparator();
    fileMenu.addAction(exitAct);

    editMenu = menuBar().addMenu(tr("&Edycja"));
    editMenu.addAction(cutAct);
    editMenu.addAction(copyAct);
    editMenu.addAction(pasteAct);

    menuBar().addSeparator();

    helpMenu = menuBar().addMenu(tr("&Pomoc"));
    helpMenu.addAction(aboutAct);
    helpMenu.addSeparator();
  }
  private void createToolBars()
  {
    fileToolBar = addToolBar(("Plik"));
    fileToolBar.addAction(newAct);
    fileToolBar.addAction(openAct);
    fileToolBar.addAction(saveAct);

    editToolBar = addToolBar(tr("Edycja"));
    editToolBar.addAction(cutAct);
    editToolBar.addAction(copyAct);
    editToolBar.addAction(pasteAct);
  }
  private void createStatusBar()
  {
    statusBar().showMessage(tr("Gotowy"));
  }

  private void readSettings()
  {
    QSettings settings = new QSettings("Nokia", "Application Example");
    QPoint pos = QVariant.toPoint(settings.value("pos", new QPoint(200, 200)));
    QSize size = QVariant.toSize(settings.value("size", new QSize(400, 400)));
    resize(size);
    move(pos);
  }
  private void writeSettings()
  {
    QSettings settings = new QSettings("Nokia", "Application Example");
    settings.setValue("pos", pos());
    settings.setValue("size", size());
  }

//! [24]
  private boolean maybeSave()
  {
    if (textEdit.document().isModified()) {
      QMessageBox.StandardButton ret = QMessageBox.warning(this, tr("Text+"),
                                 tr("Niniejszy dokument został zmodyfikowany.\n" +
                                  "Zapisać zmiany ?"),
                                 new QMessageBox.StandardButtons(QMessageBox.StandardButton.Ok,
                                                 QMessageBox.StandardButton.Discard,
                                                 QMessageBox.StandardButton.Cancel));
      if (ret == QMessageBox.StandardButton.Ok) {
        return save();
      } else if (ret == QMessageBox.StandardButton.Cancel) {
        return false;
      }
    }
    return true;
//! [24] //! [25]
  }
//! [25]

//! [26]
  public void loadFile(String fileName)
  {
    QFile file = new QFile(fileName);
    if (!file.open(new QFile.OpenMode(QFile.OpenModeFlag.ReadOnly, QFile.OpenModeFlag.Text))) {
      QMessageBox.warning(this, tr("Text+"), String.format(tr("Nie może odczytać pliku %1$s:\n%2$s."), fileName, file.errorString()));
      return;
    }
//! [26] //! [27]

    QTextStream in = new QTextStream(file);
    QApplication.setOverrideCursor(new QCursor(Qt.CursorShape.WaitCursor));
    textEdit.setPlainText(in.readAll());
    QApplication.restoreOverrideCursor();

    setCurrentFile(fileName);
    statusBar().showMessage(tr("Gotowy"), 2000);
  }

  public boolean saveFile(String fileName)
  {
    QFile file = new QFile(fileName);
    if (!file.open(new QFile.OpenMode(QFile.OpenModeFlag.WriteOnly, QFile.OpenModeFlag.Text))) {
      QMessageBox.warning(this, tr("Text+"), String.format(tr("Nie może zapisać pliku %1$s:\n%2$s."), fileName, file.errorString()));
      return false;
    }

    QTextStream out = new QTextStream(file);
    QApplication.setOverrideCursor(new QCursor(Qt.CursorShape.WaitCursor));
    out.writeString(textEdit.toPlainText());
    QApplication.restoreOverrideCursor();

    setCurrentFile(fileName);
    statusBar().showMessage(tr("Plik został zapisany"), 2000);
    file.close();
    return true;
  }
  public void setCurrentFile(String fileName)
  {
    curFile = fileName;
    textEdit.document().setModified(false);
    setWindowModified(false);

    String shownName;
    if (curFile.length() == 0)
      shownName = "beznazwy.txt";
    else
      shownName = strippedName(curFile);

    setWindowTitle(String.format(tr("%1$s[*] - %2$s"), shownName, tr("Text+")));
  }

  private static String strippedName(String fullFileName)
  {
    return new QFileInfo(fullFileName).fileName();
  }

  private void setupEditor() {
    QFont font = new QFont();
    font.setFamily("Courier");
    font.setFixedPitch(true);
    font.setPointSize(10);

    textEdit = new QTextEdit();
    textEdit.setLineWrapMode(QTextEdit.LineWrapMode.NoWrap);
    textEdit.setFont(font);

    new Highlighter(textEdit.document());

  }
  private class Highlighter extends QSyntaxHighlighter {

    public class HighlightingRule {
      public QRegExp pattern;
      public QTextCharFormat format;

      public HighlightingRule(QRegExp pattern, QTextCharFormat format) {
        this.pattern = pattern;
        this.format = format;
      }
    }

    Vector<HighlightingRule> highlightingRules = new Vector<HighlightingRule>();

    QRegExp commentStartExpression;
    QRegExp commentEndExpression;

    QTextCharFormat keywordFormat = new QTextCharFormat();
    QTextCharFormat classFormat = new QTextCharFormat();
    QTextCharFormat commentFormat = new QTextCharFormat();
    QTextCharFormat quotationFormat = new QTextCharFormat();
    QTextCharFormat functionFormat = new QTextCharFormat();

    public Highlighter(QTextDocument parent) {

      super(parent);

      HighlightingRule rule;
      QBrush brush;
      QRegExp pattern;

      brush = new QBrush(QColor.blue,Qt.BrushStyle.SolidPattern);
      keywordFormat.setForeground(brush);
      keywordFormat.setFontWeight(QFont.Weight.Bold.value());

      String[] keywords = { "abstract", "continue", "for", "new",
                 "switch", "assert", "default", "goto",
                 "package", "synchronized", "boolean",
                 "do", "if", "private", "this", "break",
                 "double", "implements", "protected",
                 "throw", "byte", "else", "import",
                 "public", "throws", "case", "enum",
                 "instanceof", "return", "transient",
                 "catch", "extends", "int", "short",
                 "try", "char", "final", "interface",
                 "static", "void", "class", "finally",
                 "long", "strictfp", "volatile", "const",
                 "float", "native", "super", "while" , "java" };

      for (String keyword : keywords) {
        pattern = new QRegExp("\\b" + keyword + "\\b");
        rule = new HighlightingRule(pattern, keywordFormat);
        highlightingRules.add(rule);
      }

      brush = new QBrush(QColor.darkMagenta);
      pattern = new QRegExp("\\bQ[A-Za-z]+\\b");
      classFormat.setForeground(brush);
      classFormat.setFontWeight(QFont.Weight.Bold.value());
      rule = new HighlightingRule(pattern, classFormat);
      highlightingRules.add(rule);

      brush = new QBrush(QColor.gray, Qt.BrushStyle.SolidPattern);
      pattern = new QRegExp("//[^\n]*");
      commentFormat.setForeground(brush);
      rule = new HighlightingRule(pattern, commentFormat);
      highlightingRules.add(rule);

      brush = new QBrush(QColor.blue, Qt.BrushStyle.SolidPattern);
      pattern = new QRegExp("\".*\"");
      pattern.setMinimal(true);
      quotationFormat.setForeground(brush);
      rule = new HighlightingRule(pattern, quotationFormat);
      highlightingRules.add(rule);

      brush = new QBrush(QColor.darkGreen, Qt.BrushStyle.SolidPattern);
      pattern = new QRegExp("\\b[A-Za-z0-9_]+(?=\\()");
      functionFormat.setForeground(brush);
      functionFormat.setFontItalic(true);
      rule = new HighlightingRule(pattern, functionFormat);
      highlightingRules.add(rule);

      commentStartExpression = new QRegExp("/\\*");
      commentEndExpression = new QRegExp("\\*/"); 
    }

    public void highlightBlock(String text) {

      for (HighlightingRule rule : highlightingRules) {
        QRegExp expression = rule.pattern;
        int index = expression.indexIn(text);
        while (index >= 0) {
          int length = expression.matchedLength();
          setFormat(index, length, rule.format);
          index = expression.indexIn(text, index + length);
        }
      }
      setCurrentBlockState(0);

      int startIndex = 0;
      if (previousBlockState() != 1)
        startIndex = commentStartExpression.indexIn(text);

      while (startIndex >= 0) {

        int endIndex = commentEndExpression.indexIn(text, startIndex);
        int commentLength;
        if (endIndex == -1) {
          setCurrentBlockState(1);
          commentLength = text.length() - startIndex;
        } else {

          commentLength = endIndex - startIndex + commentEndExpression.matchedLength();
        }

        setFormat(startIndex, commentLength, commentFormat);
        startIndex = commentStartExpression.indexIn(text, startIndex + commentLength);
      }
    }
  }

  private String curFile;
  private QTextEdit textEdit;
  private QMenu fileMenu;
  private QMenu editMenu;
  private QMenu helpMenu;

  private QToolBar fileToolBar;
  private QToolBar editToolBar;

  private QAction newAct;
  private QAction openAct;
  private QAction saveAct;
  private QAction saveAsAct;
  private QAction exitAct;
  private QAction cutAct;
  private QAction copyAct;
  private QAction pasteAct;
  private QAction aboutAct;

  private String rsrcPath = "images";

  public static void main(String[] args) 
  {
    QApplication.initialize(args);

    TextEdit application = new TextEdit();
    application.show();

    QApplication.exec();
  }
}

////// połączyć do programu || 

public class TextEdit extends QPlainTextEdit
{
  public TextEdit()
  {
    lineNumberArea = new LineNumberArea(this);

    blockCountChanged.connect(this, "updateLineNumberAreaWidth(Integer)");
    updateRequest.connect(this, "updateLineNumberArea(QRect,Integer)");
    cursorPositionChanged.connect(this, "highlightCurrentLine()");

    updateLineNumberAreaWidth(0);
    highlightCurrentLine();

    setWindowTitle("Code Editor Example");
    setWindowIcon(new QIcon("classpath:com/trolltech/images/qt-logo.png"));
  }
  public int lineNumberAreaWidth()
  {
    int digits = 1;
    int max = Math.max(1, blockCount());
    while (max >= 10) {
      max /= 10;
      ++digits;
    }

    int space = 3 + fontMetrics().width('9') * digits;

    return space;
  }
  public void updateLineNumberAreaWidth(Integer newBlockCount)
  {
    setViewportMargins(lineNumberAreaWidth(), 0, 0, 0);
  }
  public void updateLineNumberArea(QRect rect, Integer dy)
  {
    if (dy > 0)
      lineNumberArea.scroll(0, dy);
    else
      lineNumberArea.update(0, rect.y(), lineNumberArea.width(),
                 rect.height());

    if (rect.contains(viewport().rect()))
      updateLineNumberAreaWidth(0);
  }
  protected void resizeEvent(QResizeEvent e)
  {
    super.resizeEvent(e);

    QRect cr = contentsRect();
    lineNumberArea.setGeometry(new QRect(cr.left(), cr.top(),
                  lineNumberAreaWidth(), cr.height()));
  }
  private void highlightCurrentLine()
  {
    List<QTextEdit_ExtraSelection> extraSelections =
      new Vector<QTextEdit_ExtraSelection>();

    if (!isReadOnly()) {
      QTextEdit_ExtraSelection selection =
        new QTextEdit_ExtraSelection();

      QColor lineColor = QColor.gray.lighter(155);

      QTextCharFormat format = selection.format();
      format.setBackground(new QBrush(lineColor));
      format.setProperty(QTextFormat.Property.FullWidthSelection.value(), new Boolean(true));
      selection.setFormat(format);
      QTextCursor cursor = textCursor();
      cursor.clearSelection();
      selection.setCursor(cursor);
      extraSelections.add(selection);
    }

    setExtraSelections(extraSelections);
  }
  public void lineNumberAreaPaintEvent(QPaintEvent event)
  {
    QPainter painter = new QPainter(lineNumberArea);
    painter.setPen(new QPen(QColor.black));
    painter.fillRect(event.rect(), new QBrush(QColor.white));

    QTextBlock block = firstVisibleBlock();
    int blockNumber = block.blockNumber();
    int top = (int) blockBoundingGeometry(block).translated(contentOffset()).top();
    int bottom = top + (int) blockBoundingRect(block).height();
    while (block.isValid() && top <= event.rect().bottom()) {
      if (block.isVisible() && bottom >= event.rect().top()) {
        String number = String.valueOf(blockNumber + 1);
        painter.drawText(0, top, lineNumberArea.width(), fontMetrics().height(),
                Qt.AlignmentFlag.AlignRight.value(), number);
      }

      block = block.next();
      top = bottom;
      bottom = top + (int) blockBoundingRect(block).height();
      ++blockNumber;
    }
  } 
  private static class LineNumberArea extends QWidget
  {
    public LineNumberArea(TextEdit editor)
    {
      codeEditor = editor;
      setParent(codeEditor);
    }
    public QSize sizeHint()
    {
      return new QSize(codeEditor.lineNumberAreaWidth(), 0);
    }
    protected void paintEvent(QPaintEvent event)
    {
      codeEditor.lineNumberAreaPaintEvent(event);
    }

    private TextEdit codeEditor;
  }
  private LineNumberArea lineNumberArea;

  public static void main(String args[])
  {
    QApplication.initialize(args);

    new TextEdit().show();

    QApplication.exec();
  }
}

Bardzo proszę o pomoc !

0

Co ma nazwa tematu wspólnego z treścią...

0

wiem ale nie mam jak zmienic..

prosze o pomoc

0

Jaki ma to być temat. Powiedz to ustawię.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0