Serwer w Java

0

Witam.
Muszę szybko stworzyć serwer FTP w Java, a nie czuję się w tym jeszcze...
Potrzebuję pomocy: mam kod z dekompilatora pewnego gotowego i prostego (pomijając GUI) serwera, ale zawiera masę błędów. Zwracam się więc o pomoc do kogoś kto się zna. Powiedzmy, że jeśli uda się to komuś rozgryźć, to ma u mnie duuuuużą flachę....
Proszę pisać na e-mail: [email protected]
Pozdrawiam
Gabriela


/////klasa FtpGoServer
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.Font;
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.Toolkit;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.WindowAdapter;
import java.awt.event.WindowEvent;
import java.io.DataInputStream;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.net.*;

import javax.imageio.ImageIO;
import javax.swing.*;

public class FtpGoServer extends JFrame implements ActionListener, Runnable
{
  FtpGoServer()
  {
    try
    {
      setIconImage(ImageIO.read(getClass().getResource("l")));
    }
    catch(Exception exception) { }
    setTitle(" FtpGoServer 2.1");
    JPanel jpanel = new JPanel(new GridLayout(7, 1));
    getContentPane().setLayout(new BorderLayout());
    getContentPane().add(jpanel, "Center");
    JPanel jpanel1 = new JPanel();
    jpanel1.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder(BorderFactory.createEtchedBorder(), "Root directory for FTP access"));
    jpanel1.add(dname = new JLabel());
    jpanel.add(jpanel1);
    jpanel1.setToolTipText("Local directory used as virtual FTP root");
    jpanel1 = new JPanel();
    ButtonGroup buttongroup = new ButtonGroup();
    jpanel.add(jpanel1);
    jpanel1.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder(BorderFactory.createEtchedBorder(), "Access permission"));
    no = new JRadioButton("Read only");
    buttongroup.add(no);
    jpanel1.add(no);
    no.setSelected(true);
    no.setToolTipText("All files in the current directory and below it are read only");
    yes = new JRadioButton("Read & write");
    buttongroup.add(yes);
    jpanel1.add(yes);
    yes.setToolTipText("Read/Write access to current dir and below");
    jpanel1 = new JPanel();
    buttongroup = new ButtonGroup();
    jpanel.add(jpanel1);
    jpanel1.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder(BorderFactory.createEtchedBorder(), "Control socket timeout"));
    nto = new JRadioButton("No timeout");
    buttongroup.add(nto);
    jpanel1.add(nto);
    nto.setSelected(true);
    yto = new JRadioButton("Timeout after 20 minutes inactivity");
    buttongroup.add(yto);
    jpanel1.add(yto);
    jpanel1 = new JPanel(new GridLayout(1, 2));
    jpanel.add(jpanel1);
    JPanel jpanel2 = new JPanel();
    jpanel1.add(jpanel2);
    jpanel2.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder(BorderFactory.createEtchedBorder(), "Read only password"));
    jpanel2.add(ropass = new JPasswordField(10));
    ropass.setToolTipText("<html>This login password is required for read only access.<br>If not specified (ie. blank) all logins get read only access.<br>Username is always ignored.</html>");
    JPanel jpanel3 = new JPanel();
    jpanel1.add(jpanel3);
    jpanel3.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder(BorderFactory.createEtchedBorder(), "Read/Write password"));
    jpanel3.add(rwpass = new JPasswordField(10));
    rwpass.setToolTipText("<html>If read & write is allowed this password is required for write access.<br>Neither password is ever stored on disk.</html>");
    jpanel1 = new JPanel();
    jpanel1.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder(BorderFactory.createEtchedBorder(), "Server URL"));
    jpanel1.add(url = new JLabel("Not running"));
    jpanel.add(jpanel1);
    jpanel1 = new JPanel(new GridLayout(1, 2));
    JPanel jpanel4 = new JPanel();
    jpanel4.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder(BorderFactory.createEtchedBorder(), "MBytes uploaded"));
    jpanel4.add(upl = new JLabel("0"));
    jpanel1.add(jpanel4);
    JPanel jpanel5 = new JPanel();
    jpanel5.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder(BorderFactory.createEtchedBorder(), "MBytes downloaded"));
    jpanel5.add(dwl = new JLabel("0"));
    jpanel1.add(jpanel5);
    jpanel.add(jpanel1);
    ImageIcon imageicon = new ImageIcon(getClass().getResource("d"));
    jpanel1 = new JPanel(new FlowLayout(1, 3, 15));
    jpanel.add(jpanel1);
    jpanel1.setBorder(BorderFactory.createEtchedBorder());
    jpanel1.add(start = new JButton("Start"));
    start.addActionListener(this);
    start.setIcon(imageicon);
    start.setToolTipText("Start FTP server running");
    jpanel1.add(dir = new JButton("Set root"));
    dir.addActionListener(this);
    dir.setToolTipText("Directory in local file system to use as virtual root");
    dir.setIcon(imageicon);
    jpanel1.add(about = new JButton("About"));
    about.addActionListener(this);
    about.setIcon(imageicon);
    jpanel1.add(exit = new JButton("Exit"));
    exit.addActionListener(this);
    exit.setIcon(imageicon);
    lp();
    pack();
    Dimension dimension = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();
    Dimension dimension1 = getSize();
    setLocation((dimension.width - dimension1.width) / 2, (dimension.height - dimension1.height) / 2);
    setVisible(true);
    addWindowListener(new WindowAdapter() {

      public void windowClosing(WindowEvent windowevent)
      {
        System.exit(0);
      }

      final FtpGoServer this$0;

      {
        this$0 = FtpGoServer.this;
        super();
      }
    });
  }
  public void actionPerformed(ActionEvent actionevent)
  {
    Object obj = actionevent.getSource();
    if(obj == exit)
      System.exit(0);
    else
    if(obj == start)
    {
      sp();
      if(yes.isSelected() && rwpass.getPassword().length == 0 && JOptionPane.showConfirmDialog(this, "Are you sure you want to allow Read/Write access with no password?", "Security warning", 0) == 1)
        return;
      start.setEnabled(false);
      dir.setEnabled(false);
      no.setEnabled(false);
      yes.setEnabled(false);
      ropass.setEditable(false);
      ropass.setEnabled(false);
      rwpass.setEditable(false);
      rwpass.setEnabled(false);
      about.setEnabled(false);
      url.setFont(new Font("Dialog", 1, 15));
      url.setForeground(Color.red);
      url.setText("Starting...");
      (new Thread(this)).start();
    } else
    if(obj == dir)
    {
      JFileChooser jfilechooser = new JFileChooser();
      jfilechooser.setFileSelectionMode(1);
      jfilechooser.setCurrentDirectory(root);
      jfilechooser.setDialogTitle(" Choose root directory");
      int i = jfilechooser.showOpenDialog(this);
      if(i == 1)
        return;
      File file = jfilechooser.getSelectedFile();
      if(file != null && file.exists() && file.isDirectory())
      {
        dname.setText(file.getAbsolutePath());
        root = file;
      }
    } else
    if(obj == about)
    {
      String s = "<html><center>FtpGoServer is written by Colin Mummery<br>at www.cellspark.com and is <br>subject to international copyright laws.<br> No warranties as to the correctness of <br>it's operation are offered or implied.</center></html>";
      JOptionPane.showMessageDialog(this, s, "FtpGoServer", 1);
    }
  }

  public void lp()
  {
    nto.setSelected(true);
    root = new File(System.getProperty("user.dir"));
    File file = new File("FtpGoServer.prefs");
    if(file.exists())
      try
      {
        DataInputStream datainputstream = new DataInputStream(new FileInputStream(file));
        File file1 = new File(datainputstream.readUTF());
        if(file1.exists() && file1.isDirectory())
          root = file1;
        if(datainputstream.readBoolean())
          yto.setSelected(true);
        datainputstream.close();
      }
      catch(Exception exception)
      {
        System.out.println(exception.getMessage());
      }
    dname.setText(root.getAbsolutePath());
  }

  public void sp()
  {
    try
    {
      DataOutputStream dataoutputstream = new DataOutputStream(new FileOutputStream(new File("FtpGoServer.prefs")));
      dataoutputstream.writeUTF(root.getAbsolutePath());
      dataoutputstream.writeBoolean(yto.isSelected());
      dataoutputstream.close();
    }
    catch(Exception exception)
    {
      System.out.println(exception.getMessage());
    }
  }

  public static void main(String args[])
  {
    new FtpGoServer();
  }

  public void run()
  {
    try
    {
      Socket socket = new Socket("www.microsoft.com", 80);
      InetAddress inetaddress = socket.getLocalAddress();
      socket.close();
      StringBuffer stringbuffer = new StringBuffer(100);
      stringbuffer.append("227 Entering Passive Mode (");
      byte abyte0[] = inetaddress.getAddress();
      int i = abyte0.length;
      for(int j = 0; j < i; j++)
        stringbuffer.append(abyte0[j] & 0xff).append(',');

      PA = stringbuffer.toString();
      ServerSocket serversocket = new ServerSocket(21, 10, inetaddress);
      stringbuffer.setLength(0);
      stringbuffer.append("ftp://");
      for(int k = 0; k < i; k++)
        stringbuffer.append(abyte0[k] & 0xff).append('.');

      stringbuffer.setLength(stringbuffer.length() - 1);
      url.setText(stringbuffer.toString());
      stringbuffer = null;
      do
      {
        Socket socket1 = serversocket.accept();
        (new Thread(new CN(socket1, inetaddress, no.isSelected(), root, new String(ropass.getPassword()), new String(rwpass.getPassword()), yto.isSelected()))).start();
      } while(true);
    }
    catch(Exception exception)
    {
      JOptionPane.showMessageDialog(this, exception.getMessage(), "FtpGoServer", 0);
    }
  }

  static File root;
  static String PA;
  JButton start;
  JButton exit;
  JButton dir;
  JButton about;
  JLabel dname;
  static JLabel upl;
  static JLabel dwl;
  JLabel url;
  JPasswordField ropass;
  JPasswordField rwpass;
  JRadioButton yes;
  JRadioButton no;
  JRadioButton yto;
  JRadioButton nto;
}

//////////////Klasa CN
import java.io.*;
import java.net.*;
import java.lang.*;
import java.util.Calendar;
import javax.swing.*;

// Referenced classes of package com.cellspark.ftpserver:
//      FtpGoServer

class CN
  implements Runnable
{

  public CN(Socket socket, InetAddress inetaddress, boolean flag, File file, String s1, String s2, boolean flag1)
  throws IOException
  {
    sb = new StringBuffer(256);
    bf = new byte[512];
    cal = Calendar.getInstance();
    s = socket;
    ip = inetaddress;
    ro = flag;
    root = cd = file;
    rop = s1;
    rwp = s2;
    if(flag1)
      socket.setSoTimeout(0x124f80);
    rPath = file.getCanonicalPath();
    rLen = rPath.length();
    if(flag && s1.equals(""))
      li = true;
    else
    if(!flag && s2.equals(""))
      li = true;
  }

  synchronized int gp()
  {
    pnum++;
    if(pnum == 9200)
      pnum += 10;
    if(pnum == 65500)
      pnum = 5000;
    return pnum;
  }

  synchronized void ul(int i)
  {
    ult += i;
    FtpGoServer.upl.setText(String.valueOf(ult >> 20));
  }

  synchronized void dl(int i)
  {
    dlt += i;
    FtpGoServer.dwl.setText(String.valueOf(dlt >> 20));
  }

  public void run()

  { 
    isr = new InputStreamReader(s.getInputStream(), "US-ASCII");
    ps = new PrintStream(s.getOutputStream(), true, "US-ASCII");
    ps.print("220 Features: a p .\r\n");
label0:
    do
    {
      sb.setLength(0);
      do
      {
        int i = isr.read();
        if(i <= 0)
        {
          if(sb.length() <= 0)
            break label0;
          break;
        }
        char c = (char)i;
        if(c == '\r')
        {
          isr.skip(1L);
          break;
        }
        sb.append(c);
      } while(true);
      int j = sb.length();
      for(int i1 = j - 1; i1 >= 0 && sb.charAt(i1) == ' '; i1--)
        sb.setLength(--j);

      if(j == 0)
        continue;
      rp = sb.toString();
      if(rp.startsWith("SYST"))
      {
        ps.print("215 UNIX Type: L8\r\n");
        continue;
      }
      if(rp.startsWith("USER"))
      {
        ps.print(li ? "230 OK\r\n" : "331 Need password\r\n");
        continue;
      }
      if(rp.startsWith("PASS"))
      {
        if(!li && (!ro || !rp.endsWith(rop)) && (ro || !rp.endsWith(rwp)))
          if(!ro && rop.equals(""))
            ro = true;
          else
          if(!ro && rp.endsWith(rop))
          {
            ro = true;
          } else
          {
            ps.print("550 Error\r\n");
            continue;
          }
        ps.print("230 OK\r\n");
        li = true;
        continue;
      }
      if(!li)
      {
        ps.print("550 Error\r\n");
        continue;
      }
      if(rp.startsWith("PORT"))
      {
        sb.setLength(0);
        int j1 = 5;
        int k1 = 0;
        for(int l1 = 0; l1 < 4; l1++)
        {
          k1 = rp.indexOf(',', j1);
          sb.append(rp.substring(j1, k1));
          if(l1 != 3)
            sb.append('.');
          j1 = k1 + 1;
        }

        String s1 = sb.toString();
        k1 = rp.indexOf(',', j1);
        sb.setLength(0);
        sb.append(Integer.toHexString(Integer.parseInt(rp.substring(j1, k1))));
        k1++;
        sb.append(Integer.toHexString(Integer.parseInt(rp.substring(k1))));
        ds = new Socket(s1, Integer.parseInt(sb.toString(), 16));
        ps.print("200 OK\r\n");
        continue;
      }
      if(rp.startsWith("PASV"))
      {
        sb.setLength(0);
        int k = gp();
        sb.append(FtpGoServer.PA).append(k >>> 8 & 0xff).append(',');
        sb.append(k & 0xff).append(')').append("\r\n");
        ServerSocket serversocket = new ServerSocket(k, 10, ip);
        ps.print(sb.toString());
        ds = serversocket.accept();
        continue;
      }
      if(rp.startsWith("LIST"))
      {
        ps.print("150 OK\r\n");
        PrintStream printstream = new PrintStream(ds.getOutputStream());
        File afile[] = cd.listFiles();
        int i2 = afile.length;
        for(int j2 = 0; j2 < i2; j2++)
        {
          File file9 = afile[j2];
          sb.setLength(0);
          if(file9.isDirectory())
            sb.append("drwxr-xr-x  2 ftpgo  server ");
          else
            sb.append("-rw-r--r--  1 ftpgo  server ");
          String s2 = file9.isDirectory() ? "512" : String.valueOf(file9.length());
          int l = 9 - s2.length();
          for(int k2 = 0; k2 < l; k2++)
            sb.append(' ');

          sb.append(s2).append(' ');
          cal.setTimeInMillis(file9.lastModified());
          sb.append(mons[cal.get(2)]).append(' ');
          String s3 = String.valueOf(cal.get(5));
          if(s3.length() == 1)
            sb.append('0');
          sb.append(s3).append(' ').append(' ');
          sb.append(String.valueOf(cal.get(1))).append(' ').append(file9.getName()).append("\r\n");
          printstream.print(sb.toString());
        }

        ds.close();
        ds = null;
        ps.print("226 OK\r\n");
        System.gc();
        continue;
      }
      if(rp.startsWith("STOR"))
      {
        File file = gf(5);
        if(ro || file == null || file.exists() && (file.isDirectory() || !file.canWrite()))
        {
          ps.print("550 Error\r\n");
        } else
        {
          ps.print("150 OK\r\n");
          ul(cs(ds.getInputStream(), new FileOutputStream(file)));
          ds.close();
          ds = null;
          ps.print("226 OK\r\n");
        }
        continue;
      }
      if(rp.startsWith("RETR"))
      {
        File file1 = gf(5);
        if(file1 == null || !file1.exists() || file1.isDirectory() || !file1.canRead())
        {
          ps.print("550 Error\r\n");
        } else
        {
          ps.print("150 OK\r\n");
          dl(cs(new FileInputStream(file1), ds.getOutputStream()));
          ds.close();
          ds = null;
          ps.print("226 OK\r\n");
        }
        continue;
      }
      if(rp.startsWith("MKD"))
      {
        File file2 = gf(4);
        if(ro || file2 == null || file2.exists())
        {
          ps.print("550 Error\r\n");
        } else
        {
          file2.mkdir();
          ps.print("257 OK\r\n");
        }
        continue;
      }
      if(rp.startsWith("CWD"))
      {
        File file3 = gf(4);
        if(file3 == null || !file3.exists() || !file3.isDirectory() || !file3.canRead())
        {
          ps.print("550 Error\r\n");
        } else
        {
          cd = file3;
          pwd("250");
        }
        continue;
      }
      if(rp.startsWith("SIZE"))
      {
        File file4 = gf(5);
        if(file4 == null || !file4.exists() || file4.isDirectory() || !file4.canRead())
        {
          ps.print("550 Error\r\n");
        } else
        {
          sb.setLength(0);
          sb.append("213 ").append(file4.length()).append("\r\n");
          ps.print(sb.toString());
        }
        continue;
      }
      if(rp.startsWith("CDUP"))
      {
        if(!cd.equals(root))
          cd = cd.getParentFile();
        pwd("250");
        continue;
      }
      if(rp.startsWith("DELE"))
      {
        File file5 = gf(5);
        if(ro || file5 == null || !file5.exists() || file5.isDirectory() || !file5.canWrite())
        {
          ps.print("550 Error\r\n");
        } else
        {
          file5.delete();
          ps.print("250 OK\r\n");
        }
        continue;
      }
      if(rp.startsWith("RMD"))
      {
        File file6 = gf(4);
        if(ro || file6 == null || !file6.exists() || !file6.isDirectory() || !file6.canWrite() || file6.list().length != 0)
        {
          ps.print("550 Error\r\n");
        } else
        {
          file6.delete();
          ps.print("250 OK\r\n");
        }
        continue;
      }
      if(rp.startsWith("PWD"))
      {
        pwd("257");
        continue;
      }
      if(rp.startsWith("TYPE"))
      {
        ps.print("200 OK\r\n");
        continue;
      }
      if(rp.startsWith("RNFR"))
      {
        File file7 = gf(5);
        if(ro || file7 == null || !file7.exists() || !file7.canWrite())
        {
          ps.print("550 Error\r\n");
          of = null;
        } else
        {
          of = file7;
          ps.print("350 \r\n");
        }
        continue;
      }
      if(rp.startsWith("RNTO"))
      {
        File file8 = gf(5);
        if(of == null || file8 == null || file8.exists())
        {
          ps.print("550 Error\r\n");
          of = null;
        } else
        {
          of.renameTo(file8);
          of = null;
          ps.print("250 OK\r\n");
        }
        continue;
      }
      if(rp.startsWith("QUIT"))
      {
        ps.print("221 Bye.\r\n");
        break;
      }
      ps.print("550 Error\r\n");
    } while(true);

////////////////

    try
    {
      if(ds != null)
        ds.close();
      if(s != null)
        s.close();
    }

    catch(java.io.IOException exception) { }
    System.gc();
    break MISSING_BLOCK_LABEL_2126;

    Exception exception1;
    exception1;
    System.out.println(exception1.getMessage());
    try
    {
      if(ds != null)
        ds.close();
      if(s != null)
        s.close();
    }
    catch(Exception exception2) { }
    System.gc();
    break MISSING_BLOCK_LABEL_2126;
    Exception exception3;
    exception3;
    //System.out.println(exception3.getMessage());
    try
    {
      if(ds != null)
        ds.close();
      if(s != null)
        s.close();
    }
    catch(Exception exception4) { }
    System.gc();
    throw exception3;

    //////////////////////////////
  }

  File gf(int i) throws Exception
  {
    if(i >= rp.length())
      return null;
    String s1 = rp.substring(i);
    File file = (new File(s1.startsWith("/") ? root : cd, s1)).getCanonicalFile();
    if(!file.getAbsolutePath().startsWith(rPath))
      return null;
    else
      return file;
  }

  void pwd(String s1)
  {
    String s2 = cd.getAbsolutePath();
    int i = s2.length();
    sb.setLength(0);
    sb.append(s1).append(" \"");
    if(i > rLen)
      sb.append(s2.substring(rLen).replace('\\', '/'));
    else
      sb.append('/');
    sb.append('"').append("\r\n");
    ps.print(sb.toString());
  }

  public int cs(InputStream inputstream, OutputStream outputstream)
    throws IOException
  {
    int i = 0;
    int j = 0;
    while((i = inputstream.read(bf, 0, 512)) > -1) 
    {
      j += i;
      outputstream.write(bf, 0, i);
    }
    inputstream.close();
    outputstream.close();
    return j;
  }

  static final String E = "550 Error\r\n";
  static final String mons[] = {
    "Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", 
    "Nov", "Dec"
  };
  static long ult;
  static long dlt;
  StringBuffer sb;
  byte bf[];
  static int pnum = 5000;
  boolean ro;
  String rp;
  Calendar cal;
  Socket s;
  Socket ds;
  InetAddress ip;
  InputStreamReader isr;
  PrintStream ps;
  final File root;
  final String rPath;
  final int rLen;
  File cd;
  File of;
  String rop;
  String rwp;
  boolean li;

}
0

hehe sam sobie to rozgryzaj :D lepiej i szybciej zrobić serwer od nowa :)

0

a co do flachy to chyba sobie żartujesz ! minimum z 5 flaszek ;-)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0