Witam

Jestem początkującym w Javie.

Mam problem z przekazaniem parametru z Klasy nr 1 do Klasy nr 2,
poniżej przedstawiam kod Klasy nr 1:

Po naciśnięciu przycisku jest wywoływana taka klasa,
wyskakuje okienko dialogowe, w którym podajemy nazwę miasta do wyszukania.
Nazwe tego miasta zapisuje w zmiennej miasto.

void szukaj_miasta_mousePressed(MouseEvent e) {
  String miasto = JOptionPane.showInputDialog(null, "Podaj szukane miasto:", "Wyszukiwanie wg miasta", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE);
  if (miasto == null) {
   JOptionPane.showMessageDialog(null, "Nie podałeś nazwy miasta!", "Komunikat", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
   return;
  }
  szukajMiasta dlg = new szukajMiasta(this,"Lista znalezionych wg podanego miasta",true);
  Dimension dlgSize = dlg.getPreferredSize();
  Dimension frmSize = getSize();
  Point loc = getLocation();
  dlg.setLocation((frmSize.width - dlgSize.width) / 2 + loc.x, (frmSize.height - dlgSize.height) / 2 + loc.y);
  dlg.show();
 }
}

Problem: jak przekazać tę zmienną do klasy poniżej?
Zmienna w zapytaniu sql.
Kod Klasy nr 2:

private void jbInit() throws Exception {
  panel1.setLayout(xYLayout1);
  this.setResizable(false);
  panel1.setBackground(UIManager.getColor("ComboBox.selectionBackground"));
  panel1.setMinimumSize(new Dimension(500, 400));
  panel1.setPreferredSize(new Dimension(500, 400));
  baza_access.setConnection(new com.borland.dx.sql.dataset.ConnectionDescriptor("jdbc:odbc:KsiazkaBaza", " ", "", false, "sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"));
  baza_access.setTransactionIsolation(java.sql.Connection.TRANSACTION_READ_COMMITTED);
  queryDataSet1.setDisplayErrors(false);
  queryDataSet1.setReadOnly(true);
  queryDataSet1.setSort(new com.borland.dx.dataset.SortDescriptor("", new String[] {"nazwisko"}, new boolean[] {false, }, null, 0));
  queryDataSet1.setQuery(new com.borland.dx.sql.dataset.QueryDescriptor(baza_access, "select miasto,imie,nazwisko,ulica,nr_domu,nr_lokalu,kod from abonenci where miasto='"+miasto+"'", null, true, Load.ALL));
  jdbTable1.setAutoResizeMode(JTable.AUTO_RESIZE_ALL_COLUMNS);
  jdbTable1.setDataSet(queryDataSet1);
  jdbNavToolBar1.setButtonStatePrior(JdbNavToolBar.AUTO_ENABLED);
  jdbNavToolBar1.setButtonStateInsert(JdbNavToolBar.HIDDEN);
  jdbNavToolBar1.setButtonStateDelete(JdbNavToolBar.HIDDEN);
  jdbNavToolBar1.setButtonStatePost(JdbNavToolBar.HIDDEN);
  jdbNavToolBar1.setButtonStateCancel(JdbNavToolBar.HIDDEN);
  jdbNavToolBar1.setButtonStateDitto(JdbNavToolBar.HIDDEN);
  jdbNavToolBar1.setButtonStateSave(JdbNavToolBar.HIDDEN);
  jdbNavToolBar1.setButtonStateRefresh(JdbNavToolBar.HIDDEN);
  jdbNavToolBar1.setDataSet(queryDataSet1);
  zamknij.setText("Zamknij okno");
  zamknij.addMouseListener(new szukajMiasto_zamknij_mouseAdapter(this));
  getContentPane().add(panel1);
  panel1.add(tableScrollPane1,   new XYConstraints(-1, 0, 401, 249));
  panel1.add(jdbNavToolBar1,   new XYConstraints(8, 258, 144, 32));
  panel1.add(zamknij,  new XYConstraints(216, 260, 131, 27));
 }

tak aby wartość tej zmiennej była użyta w zapytaniu sql.

Proszę o pomoc.

Dziękuję.</wiki>