Witam. Pisze sobie kod inicjujący jądro mojego nowego OS'a (IDYLLA OS) i napotkałem pewien problem podczas inicjalizacji GDT. Oto kod inicjujący jądro:

MBOOT_MODULEALIGN equ 1 << 1
MBOOT_MEMINFO   equ 1 << 1
MBOOT_FLAGS    equ MBOOT_MODULEALIGN | MBOOT_MEMINFO
MBOOT_MAGIC    equ 0x1BADB002
MBOOT_CHECKSUM   equ -(MBOOT_MAGIC + MBOOT_FLAGS)

KERNEL_VIRT_ADDR  equ 0xC0100000
KERNEL_PHYS_ADDR  equ 0x00100000
KERNEL_VIRT_BASE  equ 0xC0000000
KERNEL_PAGE_NUMBER equ (KERNEL_VIRT_BASE >> 22)

KERNEL_CODE_SEL  equ 0x08
KERNEL_DATA_SEL  equ 0x10

KERNEL_STACK_SIZE equ 0x1000
GDT_SIZE      equ 0x10000
IDT_SIZE      equ 0x800

GLOBAL _i586_loader
GLOBAL gdt
GLOBAL idt
GLOBAL kernel_pg_dir
EXTERN kmain, reroute_irqs, setup_gdt

[BITS 32]
[SECTION .text]
ALIGN 4
mboot_header:
    dd MBOOT_MAGIC
    dd MBOOT_FLAGS
    dd MBOOT_CHECKSUM

_i586_loader:
    mov ecx, (kernel_pg_dir - KERNEL_VIRT_BASE)
    mov cr3, ecx ;Load Page Dir

    mov ecx, cr4
    or ecx, 0x00000010 ; Set PSE bit in cr4
    mov cr4, ecx
    
    mov ecx, cr0
    or ecx, 0x80000000 ; Set PE bit in cr0
    mov cr0, ecx
    
    jmp KERNEL_CODE_SEL:after_paging
    
after_paging:    
    ;setup stack
    mov esp, kstack + KERNEL_STACK_SIZE
    
    ;Set eflags register
    push DWORD 0x2
    popfd
    
    push ebx
    push eax    
    
    call setup_gdt
    lgdt [gdt_descr]
    
    mov DWORD [kernel_pg_dir], 0 ;Unmap first 4 MB
    invlpg [0]
    
    jmp KERNEL_CODE_SEL:after_gdt
    
after_gdt:    
    call reroute_irqs
    lidt [idt_descr]
    
    call kmain
    
halt:
    inc BYTE [0xC00B8000]
    jmp halt

[SECTION .data]
kernel_pg_dir: ;Kernel page dir
    dd 0x00000083
    times (KERNEL_PAGE_NUMBER - 1) dd 0x00000000
    dd 0x00000083
    times (1024 - KERNEL_PAGE_NUMBER - 1) dd 0x00000000
    
gdt_descr:
    dw GDT_SIZE - 1
    dd (gdt - KERNEL_VIRT_BASE)

idt_descr:
    dw IDT_SIZE - 1
    dd (idt - KERNEL_VIRT_BASE)
    
[SECTION .bss]
ALIGN 32
kstack: resb KERNEL_STACK_SIZE
gdt:  resb GDT_SIZE
idt:  resb IDT_SIZE

Jednak po wykonaniu tego kodu otrzymuje Page Fault :/
Gdy zakomentuje lgdt to wszystko działa OK. Gdy ładuje GDT, ale nie odmapowuje pierwszych 4MB też jest OK. GDT test ustwaiane przez funkcje C setup_gdt i jest ono poprawne. Czy ktoś wie czemu tak się dzieje??
Korzystam ze stron o rozmiarze 4MB