[WinAPI] globalne hook-i

Odpowiedz Nowy wątek
2006-02-10 11:44
0

Witam
Tak wiem, ze bylo juz otym setki razy, ze niby nie szukalem w pozostalych watkach. Otoz przeszukalem cale forum dwa razy i nadal nie znalazlem czegos co poprawnie dziala.
Chce zalozyc globalnego hook-a na klawiature (pozniej nie tylko na nia, interesuja mnie glownie zmiany aktywnych okien). Siedze juz nad tym dwa dni i juz naprawde skonczyly mi sie pomysly. Mam taki kod (oczywisice funkcja jest w dll-ce).

Zawartosc pliku tworzacego DLL-ke:

#include <vcl.h>
#include <windows.h>

/*
 * Start of shared data section. All these variable will be shared among all
 * DLL instances. The way to declare a shared data section differs from compiler
 * to compiler. The following is the MSVC++ method.
 */
#pragma data_seg(".SHARDAT")
  static HHOOK g_hkb=NULL;
  static HWND g_notifyWnd = NULL;
  UINT uKeypressID = ::RegisterWindowMessage("WM_GLOBAL_KEYPRESS");
#pragma data_seg()
#pragma comment(linker, "-section:.SHARDAT,rws")               

HINSTANCE g_hInst = NULL;

/*
 * Our hook procedure. This will get called whenever a key is pressed
 */
LRESULT __declspec(dllexport)__stdcall CALLBACK KeyboardProc(
    int nCode, 
    WPARAM wParam, 
    LPARAM lParam)
{
  if(nCode == HC_ACTION && g_notifyWnd)
  {

    SendMessage(g_notifyWnd,uKeypressID,wParam,lParam) ;
  }
  return CallNextHookEx( g_hkb, nCode, wParam, lParam ); 
}

extern "C" BOOL __declspec(dllexport) installhook(HWND notifyWnd)
{
  if(!g_hInst) return FALSE;

  g_notifyWnd = notifyWnd;
  g_hkb = SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD,(HOOKPROC)KeyboardProc,g_hInst,0);
  return (BOOL)g_hkb;
}

extern "C" BOOL __declspec(dllexport) unhook()
{  
  return UnhookWindowsHookEx(g_hkb);
} 

/*
 * DLL entry point
 */
BOOL APIENTRY DllMain( HINSTANCE hModule, 
            DWORD ul_reason_for_call, 
            LPVOID lpReserved
           )
{
  if(ul_reason_for_call == DLL_PROCESS_ATTACH)
  {
    g_hInst = hModule;
  }
  return TRUE;
}

Zaawartosc pliku glownej aplikacji:


#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <tchar.h>

/* Global variables */
const UINT uKeypressID = RegisterWindowMessage(_T("WM_GLOBAL_KEYPRESS"));
HWND g_hwnd;
HMODULE g_hMod;
HINSTANCE hInst;
char szWindowClass[] = _T("WinClass");

/* Function prototypes */
ATOM RegisterClassFn(HINSTANCE hInstance);
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam);
BOOL InitInstance(HINSTANCE hInstance, int nCmdShow);

/*
 * Install the keyboard hook
 */
BOOL LoadHook()
{
  typedef BOOL (*FUNCTION_TYPE)(HWND);
  //BOOL (CALLBACK *installhook)(HWND);
  FUNCTION_TYPE installhook;

  /* Load the dll into memory */
  g_hMod = LoadLibrary("Project3.dll");
  if(!g_hMod)
    return FALSE;

  /* Get the address of the installhook() function */
  installhook = (FUNCTION_TYPE)GetProcAddress(g_hMod,"installhook");

  if(!installhook) return FALSE;

  return installhook(g_hwnd);
}

/*
 * Uninstall the keyboard hook
 */
BOOL UnloadHook()
{
  BOOL (*unhook)();
  BOOL result;

  if(!g_hMod) return FALSE;

  /* Get the address of the unhook() function */
  unhook = (BOOL (*)())GetProcAddress(g_hMod,"unhook");

  if(!unhook) return FALSE;

  result = unhook();
  FreeLibrary(g_hMod);
  return result;
}

/*
 * This gets called when a key is pressed. To see what the wParam and
 * lParam values indicate, look at KeyboardProc() under MSDN.
 */
void keypressed(WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  int mask = 0x80000000;
  char msg[128];

  /* we see if bit 31 is set. If it is, then the button
   * was pressed
   */
  if(mask & lParam)
  {
    /* Key was pressed */
    sprintf(msg,_T("The %c Key was pressed"),wParam);
    MessageBox(g_hwnd,msg,_T("KEYPRESS"),MB_OK | MB_SYSTEMMODAL);
  }
}

/*
 * Application entry point
 */
int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance,
           HINSTANCE hPrevInstance,
           LPSTR   lpCmdLine,
           int    nCmdShow)
{
  MSG msg;

  /* Register the window */
  RegisterClassFn(hInstance);

  /* Initialize the application */
  if (!InitInstance (hInstance, nCmdShow)) 
  {
    return FALSE;
  }

  /* Main message loop */
  while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)) 
  {
    TranslateMessage(&msg);
    DispatchMessage(&msg);
  }

  return 0;
}

/*
 * Create the window, and display it
 */
BOOL InitInstance(HINSTANCE hInstance, int nCmdShow)
{
  HWND hWnd;

  hInst = hInstance; 

  /* Create the window */
  hWnd = CreateWindow(szWindowClass, _T("Test Hook"), WS_OVERLAPPEDWINDOW,
   100, 100, 100, 100, NULL, NULL, hInstance, NULL);

  if (!hWnd)
  {
   return FALSE;
  }

  ShowWindow(hWnd, nCmdShow);
  UpdateWindow(hWnd);

  return TRUE;
}

/* 
 * This is our main window procedure 
 */
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  /* First check and see if the message matches our global ID */
  if(message == uKeypressID)
  {
    /* Call the keypressed method to handle a key press */
    keypressed(wParam,lParam);
    return 0;
  }
  else
  {
    switch(message)
    {
      case WM_CLOSE:
        /* Uninstall the hook */
        if(!UnloadHook())
          MessageBox(g_hwnd,_T("Unable to unload hook"),_T("ERROR"),MB_OK);
        return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);

      case WM_CREATE:
        g_hwnd = hWnd;
        /* Install the hook */
        if(!LoadHook())
          MessageBox(g_hwnd,_T("Unable to install hook"),_T("ERROR"),MB_OK);
        break;

      case WM_DESTROY:
        PostQuitMessage(0);
        break;
      default:
        return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
    }
  }
  return 0;
}

ATOM RegisterClassFn(HINSTANCE hInstance)
{
  WNDCLASSEX wcex;

  wcex.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX); 

  wcex.style     = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  wcex.lpfnWndProc  = (WNDPROC)WndProc;
  wcex.cbClsExtra   = 0;
  wcex.cbWndExtra   = 0;
  wcex.hInstance   = hInstance;
  wcex.hIcon     = NULL;
  wcex.hCursor    = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
  wcex.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW+1);
  wcex.lpszMenuName  = NULL;
  wcex.lpszClassName = szWindowClass;
  wcex.hIconSm    = NULL;

  return RegisterClassEx(&wcex);
}

Dodam, ze ten kod akurat nie jest mojego autorstwa, ale ponoc innym dziala, wiec dlaczego nie mi [sciana].

Z gory dziekuje za wszelkie uwagi i sugestie.
Pozdrawiam.


Swiat jest maly, ale nalezy do wielkich [DJ Deks]

Pozostało 580 znaków

2006-02-11 01:31
0

Problem juz rozwiazalem.
Mozna zamykac.


Swiat jest maly, ale nalezy do wielkich [DJ Deks]

Pozostało 580 znaków

2006-02-19 13:49
0

Czy mógłbyś powiedzieć jak rozwiązałeś ten problem z podczepianiem się do okien. Może jakiegoś linka mogłbyś dac?


y-team.xt.pl

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0