[assembler] ósemkowy na binarny

0

Witam, czy ktoś mógłby mi pomóc przeinaczyć ten kod na prostszy bez użycia funkcji stosb lodsb etc

tekst   DB 'Podaj liczbe OCT',10,13,'$'
 tekst2  DB 'Podaj bit znaku liczby (0 dla +, 1 dla -)',13,10,'$'
 tekst3	db 'Liczba w systemie U2:',10,13,'$'
 error_mes		db 'Liczba z poza systemu OCT',10,13,'$'
 nowa_linia DB 10,13,'$'     
 naglowek  DB 11,0    ; bufor do wprowadzania
 bufor   DB 11 DUP (?)  ; tekstu
 wynik   DB 31 DUP ('$') ; bufor na wynik
 znak DB 2 DUP ('$') ;znak liczby
 
.CODE
Start:
 MOV AX,@data      ; ustawienie rejestrow
 MOV DS,AX        ; segmentowych
 MOV ES,AX
 
 MOV DX,OFFSET tekst2    ; wyswietlenie tekstu
 MOV AH,09h
 INT 21h
 mov ah,01h
 int 21h
 mov znak,al

 MOV DX,OFFSET nowa_linia  ; wyswietlenie tekstu
 MOV AH,09h       ; "nowa linia"
 INT 21h
 
 MOV DX,OFFSET tekst    ; wyswietlenie tekstu
 MOV AH,09h
 INT 21h
  
 MOV DX,OFFSET naglowek   ; odczyt tekstu
 MOV AH,0Ah       ; z klawiatury
 INT 21h 
 
 MOV DX,OFFSET nowa_linia  ; wyswietlenie tekstu
 MOV AH,09h       ; "nowa linia"
 INT 21h
 MOV SI,OFFSET bufor    ; wskaznik znaku w buforze
 MOV DI,OFFSET wynik  

petla:    ; wyznaczanie cyfr binarnych
       ; przez podzial cyfry OCT na 3 cyfry BIN
 LODSB    ; wczytanie znaku z bufora do AL
 CMP AL,13  ; porownanie ze znakiem entera
 JE Sign   ; jesli enter to koniec petli
 MOV DL,AL  ; odczytany znak w DL
 
 cmp dl,0
 jb error
 cmp dl,7
 ja error
 
 SUB DL,48  ; zamiana znaku na cyfre
 SHL DL,6  ; przesuniecie o 6 bitow
 SETC AL   ; w AL najstarszy bit cyfry
 ADD AL,48  ; zamiana cyfry na znak
 STOSB    ; zapis do wyniku
 SHL DL,1  ; to samo z drugim bitem
 SETC AL   
 ADD AL,48  
 STOSB
 SHL DL,1  ; i z trzecim bitem
 SETC AL
 ADD AL,48
 STOSB
 JMP petla  ; odczyt kolejnego znaku z bufora
  

po wykonaniu się pętli potrzebna jest zmienna wynik zawierajaca znaki ascii 0,1 dla zamienionych liczb.

Z góry dzięks

0

wywaliłem instrukcje łańcuchowe:

 tekst   db "Podaj liczbe OCT",10,13,"$"
 tekst2   db "Podaj bit znaku liczby (0 dla +, 1 dla -)",13,10,"$"
 tekst3   db "Liczba w systemie U2:",10,13,"$"
 error_mes db "Liczba z poza systemu OCT",10,13,"$"
 nowa_linia db 10,13,"$"
 naglowek  db 11,0    ; bufor do wprowadzania
 bufor   db 11 DUP (?)  ; tekstu
 wynik   db 31 DUP ("$") ; bufor na wynik
 znak    db 2 DUP ("$") ;znak liczby

.code
Start:
 mov AX, @data      ; ustawienie rejestrow
 mov DS, AX        ; segmentowych
 mov ES, AX

 mov DX, offset tekst2    ; wyswietlenie tekstu
 mov AH, 09h
 int 21h
 mov ah, 01h
 int 21h
 mov znak, al

 mov DX, offset nowa_linia  ; wyswietlenie tekstu
 mov AH, 09h       ; \"nowa linia\"
 int 21h

 mov DX, offset tekst    ; wyswietlenie tekstu
 mov AH, 09h
 int 21h

 mov DX, offset naglowek   ; odczyt tekstu
 mov AH, 0Ah       ; z klawiatury
 int 21h

 mov DX, offset nowa_linia  ; wyswietlenie tekstu
 mov AH, 09h       ; \"nowa linia\"
 int 21h
 mov SI, offset bufor    ; wskaznik znaku w buforze
 mov DI, offset wynik

petla:    ; wyznaczanie cyfr binarnych
       ; przez podzial cyfry OCT na 3 cyfry BIN

 mov al, [si]; wczytanie znaku z bufora do AL
 inc si
 cmp AL,13  ; porownanie ze znakiem entera
 je Sign   ; jesli enter to koniec petli
 mov DL,AL  ; odczytany znak w DL

 cmp dl,0
 jb error
 cmp dl,7
 ja error

 sub DL,48  ; zamiana znaku na cyfre
 shl DL,6  ; przesuniecie o 6 bitow
 setc AL   ; w AL najstarszy bit cyfry
 add AL,48  ; zamiana cyfry na znak
 mov [di], al
 inc di
 shl DL,1  ; to samo z drugim bitem
 setc AL
 add AL,48
 mov [di], al
 inc di
 shl DL,1  ; i z trzecim bitem
 setc AL
 add AL,48
 mov [di], al
 inc di
 jmp petla  ; odczyt kolejnego znaku z bufora 

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1