mam se kodzik boot loadera i chce go przerobić tak aby działał inaczej a mianowicie:

mam sobie 3 części tzn boot loader który już mam napisany i który ma ładować mały pliczek który już nie wszedł w skład bootloadera bo za dużo zajmował :( i ten boot ładuje taki pliczek który wyświetla tekst do pÓÓÓÓki nie załaduje pliku końcowego jak takie coś zrobic na podstawie tego??? :

[BITS 16]
[ORG 0000h]

jmp START

 OEM_ID        db "Water OS"
 BytesPerSector    dw 0x0200
 SectorsPerCluster   db 0x01
 ReservedSectors    dw 0x0001
 TotalFATs       db 0x02
 MaxRootEntries    dw 0x00E0
 TotalSectorsSmall   dw 0x0B40
 MediaDescriptor    db 0xF0
 SectorsPerFAT     dw 0x0009
 SectorsPerTrack    dw 0x0012
 NumHeads       dw 0x0002
 HiddenSectors     dd 0x00000000
 TotalSectorsLarge   dd 0x00000000
 DriveNumber      db 0x00
 Flags         db 0x00
 Signature       db 0x29
 VolumeID       dd 0xFFFFFFFF
 VolumeLabel      db "Water OS"
 SystemID       db "FAT12  "

 START:
   cli
   mov   ax, 0x07C0
   mov   ds, ax
   mov   es, ax
   mov   fs, ax
   mov   gs, ax
   mov   ax, 0x0000
   mov   ss, ax
   mov   sp, 0xFFFF
   sti

 ; wyswietl wiadomosc
   mov   si, msgLoading
   call  DisplayMessage

LOAD_ROOT:
 ; oblicz wielkosc root directory i zapisz w 'cx'
   xor   cx, cx
   xor   dx, dx
   mov   ax, 0x0020             ; 32 bajtowy opis katalogu
   mul   WORD [MaxRootEntries]        ; liczba pozycji w katalogu glownym
   div   WORD [BytesPerSector]        ; bajty na sektor
   xchg  ax, cx

 ; oblicz polozenie root directory i zapisz w 'ax'
   mov   al, BYTE [TotalFATs]        ; liczba tablic FAT
   mul   WORD [SectorsPerFAT]        ; liczba sektorow uzywanych przez tablice FAT
   add   ax, WORD [ReservedSectors]    
   mov   WORD [datasector], ax      
   add   WORD [datasector], cx

 ; odczytaj root directory do pamieci pod adres (07C0:0200)
   mov   bx, 0x0200            
   call  ReadSectors

 ; przegladaj root directory w poszukiwaniu binary image
   mov   cx, WORD [MaxRootEntries]     
   mov   di, 0x0200             ; adres pierwszego root entry
 .LOOP:
   push  cx
   mov   cx, 0x000B             ; nazwa ma 11 znakow
   mov   si, ImageName            ; nazwa pliku do znalezienia
   push  di
   rep   cmpsb                ; sprawdz
   pop   di
   je   LOAD_FAT
   pop   cx
   add   di, 0x0020             ; przestaw na nastepny directory entry
   loop  .LOOP
   jmp   FAILURE

 LOAD_FAT:
 ; zapisz poczatkowy klaster boot image
   mov   si, msgCRLF
   call  DisplayMessage
   mov   dx, WORD [di + 0x001A]
   mov   WORD [cluster], dx         ; pierwszy klaster pliku

 ; oblicz rozmiar tablicy FAT i zapisz w 'cx'
   xor   ax, ax
   mov   al, BYTE [TotalFATs]        ; liczba tablic FAT
   mul   WORD [SectorsPerFAT]        ; liczba sektorow uzywanych przez FAT
   mov   cx, ax

 ; oblicz polozenie FAT i zapisz w 'ax'
   mov   ax, WORD [ReservedSectors]     

   mov   bx, 0x0200            
   call  ReadSectors

   mov   ax, 0100h             
   mov   es, ax
   mov   bx, 0000h            
   push  bx

 LOAD_IMAGE:
   mov   ax, WORD [cluster]         
   pop   bx                 
   call  ClusterLBA            
   xor   cx, cx
   mov   cl, BYTE [SectorsPerCluster]    
   call  ReadSectors
   push  bx

 ;oblicz adres nastepnego klastra
   mov   ax, WORD [cluster]       
   mov   cx, ax              
   mov   dx, ax              
   shr   dx, 0x0001            
 ;divide by two
   add   cx, dx             
   mov   bx, 0x0200          
   add   bx, cx            
   mov   dx, WORD [bx]        
   test  ax, 0x0001
   jnz   .ODD_CLUSTER
 .EVEN_CLUSTER:
   and   dx, 0000111111111111b     
   jmp   .DONE
 .ODD_CLUSTER:
   shr   dx, 0x0004          
 .DONE:
   mov   WORD [cluster], dx        
   cmp   dx, 0x0FF0            
   jb   LOAD_IMAGE
 DONE:
   mov   si, msgCRLF
   call  DisplayMessage
   push  WORD 0x0100
   push  WORD 0x0000
   retf

 FAILURE:
   mov   si, msgFailure
   call  DisplayMessage
   mov   ah, 00h
   int   16h                
   int   19h               

 DisplayMessage:
   lodsb
   or   al, al             
   jz   .DONE
   mov   ah, 0x0E             
   mov   bh, 0x00 
   mov   bl, 0x07              
   int   0x10              
   jmp   DisplayMessage
 .DONE:
   ret

 ; odczytaj cx sektorow z dyskietki zaczynajac od ax pod adres bx
ReadSectors:
 .MAIN
   mov   di, 0x0005          
 .SECTORLOOP
   push  ax
   push  bx
   push  cx
   call  LBACHS
   mov   ah, 0x02              
   mov   al, 0x01            
   mov   ch, BYTE [absoluteTrack]     
   mov   cl, BYTE [absoluteSector]     
   mov   dh, BYTE [absoluteHead]      
   mov   dl, BYTE [DriveNumber]      
   int   0x13                
   jnc   .SUCCESS             
   xor   ax, ax             
   int   0x13               
   dec   di              
   pop   cx
   pop   bx
   pop   ax
   jnz   .SECTORLOOP          
   int   0x18
 .SUCCESS
   mov   si, msgProgress
   call  DisplayMessage
   pop   cx
   pop   bx
   pop   ax
   add   bx, WORD [BytesPerSector]   
   inc   ax 
   loop  .MAIN
   ret

 ; zamien numer klastra na adres w trybie lba
 ClusterLBA:
   sub   ax, 0x0002   
   xor   cx, cx
   mov   cl, BYTE [SectorsPerCluster]    
   mul   cx
   add   ax, WORD [datasector] 
   ret

 ; zamien adres lba w ax na adres w formacie CHS
 LBACHS:
   xor   dx, dx             
   div   WORD [SectorsPerTrack]      
   inc   dl                
   mov   BYTE [absoluteSector], dl
   xor   dx, dx            
   div   WORD [NumHeads]        
   mov   BYTE [absoluteHead], dl
   mov   BYTE [absoluteTrack], al
   ret

 absoluteSector db 0x00
 absoluteHead  db 0x00
 absoluteTrack db 0x00

 datasector dw 0x0000
 cluster   dw 0x0000
 ImageName  db "WATEROS BIN"
 msgLoading db 0x0D, 0x0A, "WaterOS Loadinggre34hg34hh43h34h43h43h", 0x0D, 0x0A, 0x00
 msgCRLF   db 0x0D, 0x0A, 0x00
 msgProgress db ""
 msgFailure db 0x0D, 0x0A, "Error: Press any key to reboot", 0x00

DW 0xAA55