[Asm] Małe pytanko...

0

Jestem w asm dość początkujący i chciałbym spytać o 2 rzeczy.
1) Jak zrobić prockę, która co jedną sekundę dokłada do stosu jakąś liczbę.
2) Jak sprawić, aby w asm wyłączył się monitor?

0

ad.2 - Wygaszanie polega na wyłączeniu odświerzania, a właściwie na blokowaniu wyswietlania. Jeden ze sposobów.

.model small

.stack 100h

.data
 copyright db "2003 (c) no-body :] !",13,10,10,"You have to press <esc> to proceed",13,10,'$'

.code
screenon PROC
 mov al,01h
 mov dx,03c4h
 out dx,al
 mov dx,03c5h
 in al,dx
 and al,0dfh
 out dx,al
 ret
screenon ENDP

screenoff PROC
 mov al,01h
 mov dx,03c4h
 out dx,al
 mov dx,03c5h
 in al,dx
 or al,20h
 out dx,al
 ret
screenoff ENDP

press_esc PROC
 @1:
 xor ah,ah
 int 16h     ; wait for keyboard
 xor ax,011bh  ; esc pressed ?
 jnz @1     ; repeat until esc
 ret
press_esc ENDP

Startprogramu:

 mov ax,@data
 mov ds,ax
 mov dx,OFFSET copyright
 mov ah,09h
 int 21h

 call press_esc
 call screenoff
 call press_esc
 call screenon
 call press_esc

 mov ax,4c00h       ; return code 0
 int 21h         ; bye

END Startprogramu
0

Ad. 2) inny sposób:

OFF

mov  ah,12h
mov  bl,36h
mov  al,1
int  10h

ON

mov  ah,12h
mov  bl,36h
mov  al,0
int  10h
0

Ad 1. Na stos co sekundę wrzucane jest coś ;)

.model huge
.stack 100h

.data
 copyright db "2003 (c) no-body :]",13,10
      db 10,"You have to press <spacebar> to terminate"
 crlf   db 13,10,'$'
 terminate db 13,10,10,"yeah, that",39,"s right ! she",39,"s stupid !"
      db 13,10,10,"normal program termination",13,10,'$'
 userbreak db 13,10,10,"user abort",13,10,'$'
 byebye  db "bye, cya",13,10,'$'
 sekunda  db (?)
 alamakota db "ala ma kota$"
 empty   db 13,"      ",13,'$' ; wyczyscic tlo.
 popflag  db 0

.code

stackwrite proc
 mov dx,offset empty
 mov ah,09h
 int 21h        ; clear the line
 mov di,0feh      ; for huge/large..., for tiny 100h
 mov ah,0eh       ; video service: write tty
 mov bx,0007h      ; hi:active page,lo:color for graph mode
 @w1:          ; while [ss:di]<>'$' do write [ss:di]
 mov al,byte ptr ss:[di]
 cmp al,'$'
 je @w2
 int 10h        ; video service: write tty
 dec di         ; -2 because of ...
 dec di         ; word allignment on the stack
 jmp @w1
 @w2:
 ret
stackwrite endp

go:
 mov ax,@data
 mov ds,ax      ; data segment, initialize ds

 mov dx,offset copyright
 mov ah,09h
 int 21h       ; write string$

 mov ah,2ch      ; dos service get time
 int 21h       ; return: seconds in dh
 mov byte ptr ds:[sekunda],dh

 xor bx,bx      ; short pointer

 @a:
 mov ah,2ch
 int 21h
 cmp dh,byte ptr ds:[sekunda]
 je  @y        ; jump if stil the same second
 mov byte ptr ds:[sekunda],dh
 test byte ptr ds:[popflag],01h
 jnz @c        ; push or pop?

 @b:          ; pushing out to stack
 mov ax,word ptr ds:[alamakota+bx]
 push ax        ; stack word allignment
 inc bx        ; pointer++
 cmp al,'$'      ; last sign of string?
 jne @d        ; not yet
 mov byte ptr ds:[popflag],01h
 dec bx       
 pop ax

 @c:          ; popping in from stack
 dec bx        ; --pointer
 pop ax

 @d:
 mov al,'$'
 push ax
 push bx        ; save pointer
 call stackwrite    ; write data stored on stack
 pop bx        ; restore pointer
 pop ax

 mov dx,offset terminate
 test bx,bx      ; is stack free?
 je  @z        ; or jz ; if yes -> quit

 @y:          ; keyboard block
 mov ah,11h
 int 16h       ; any key pressed ?
 jz  @a        ; repeat if not
 mov ah,10h
 int 16h       ; get pressed key
 xor al,20h      ; spacebar pressed ?
 jnz @a        ; repeat until spacebar

 mov dx,offset userbreak
 @z:
 mov ah,09h
 int 21h
 mov dx,offset byebye
 mov ah,09h
 int 21h

 mov ax,4c00h     ; return code 0
 int 21h       ; bye

end go
0

Dzięki za wszystko. Miłego dnia...

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0