Witam!
Dziasiaj zaczynam VBScript :)

Mogę wiedzieć co tu jest źle???:

<% @LANGUAGE = VBScript %>
<%
Option Explicit
Response.Expires = 0
Dim objFS, objPlik, zlicz
Set objFS = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objPlik = objFS.OpenTextFile("C:\Inetpub\wwwroot\licznik\licznik.txt",1)
zlicz=0
zlicz=objPlik.ReadLine
objPlik.Close
zlicz=zlicz+1

Set objPlik = objFS.OpenTextFile("C:\Inetpub\wwwroot\licznik\licznik.txt",2,false,1)
objPlik.WriteLine zlicz
objPlik.Close
%>

<html> <body> Licznik: <% Response.Write zlicz %> </body> </html>

Wywala błąd:
Microsoft VBScript - błąd czasu wykonywania (0x800A0046)
Brak uprawnień
/skrypt.asp, line 13

Z góry THX! [cya]