Koltin/ jetpack compose - Komunikat błędu: Function "MainContent" is never used

0

Cześć,
próbuję sił w jetpack compose...pierwsze kroki ;-)

Napisałem kod zgodnie z tutorialem z tego linka:

Program ( suwak) wywala komunikat
screenshot-20220410211707.png

W wykrytych problemach otrzymuję komunikat :

Function "MainContent" is never used

Prośba jak zwykle o jakieś podpowiedzi :-)

Tu kod:

package com.example.suwak

import androidx.compose.foundation.layout.Arrangement
import androidx.compose.foundation.layout.Column
import androidx.compose.foundation.layout.padding
import androidx.compose.material.Slider
import androidx.compose.material.Text
import androidx.compose.runtime.Composable
import androidx.compose.runtime.mutableStateOf
import androidx.compose.runtime.remember
import androidx.compose.ui.Alignment
import androidx.compose.ui.Modifier
import androidx.compose.runtime.getValue
import androidx.compose.runtime.setValue
import androidx.compose.ui.text.font.FontWeight
import androidx.compose.ui.unit.dp
import kotlin.math.roundToInt 

@Composable
fun MainContent(){
  var sliderPosition by remember { mutableStateOf(0F)}

  Column (Modifier.padding(24.dp),
    horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally,
    verticalArrangement = Arrangement.spacedBy(12.dp)
  ) {
    Text(
      text= "Float Position (0- 1) : $sliderPosition",
      fontWeight = FontWeight.Bold
    )
    Text(
      text= "Int Position (0- 100) : ${(sliderPosition * 100).roundToInt()}",
      fontWeight = FontWeight.Bold
    )
    Slider(
      value = sliderPosition,
      onValueChange = {sliderPosition = it}
    )
  }


}
1

W jaki sposób wywołujesz te funkcje main content?

0

Oczywiście jak to było do przewidzenia dałem ciała ;-)
Zabrakło kawałka kodu:

class MainActivity : ComponentActivity() {
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContent {
      Jestpack_mk_1Theme {
        Surface(
          modifier = Modifier.fillMaxSize(),
          color = MaterialTheme.colors.background
        ) {
          MainContent()
        }
      }
    }
  }
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1