[VBA] Jak odczytac sciezke programu?

Odpowiedz Nowy wątek
2020-09-15 12:09

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 2 dni temu

0

W jaki sposob odczytac sciezke polozenia pliku na dysku programu w VBA z ktorego uruchomiono ten program.

Przykladowo mamy program w pliku test.vba
Uruchamiamy plik test.vba
Jak dowiedziec sie jakie jest polozenie tego pliku czyli jaka jest sciezka do tego pliku test.vba

Pozostało 580 znaków

2020-09-15 12:12

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 38 sekund temu

Lokalizacja: Silesia

0

Na VBA się nie znam ale na Linuksie i w Javie zadziałało by przekonwertowanie zwględnej względnej ścieżki . (czyli lokalny folder) na ścieżkę bezwzględną/absolutną. Nie da się w VBA zapisać jakoś ścieżki do lokalnego folderu względnie i przekonwertować to na ścieżkę absolutną?


edytowany 2x, ostatnio: KamilAdam, 2020-09-15 13:37
*względnej - musiałem :] - PerlMonk 2020-09-15 13:31

Pozostało 580 znaków

2020-09-15 12:23

Rejestracja: 6 lat temu

Ostatnio: 6 minut temu

1

takze nie znam VBA, ale z ciekawości wyszukałem w google VBA cwd i znalazłem to https://stackoverflow.com/a/19824472

Pozostało 580 znaków

2020-09-15 13:05

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 2 dni temu

0

Dzieki ale niestety CurDir zwraca sciezke do programu nadrzednego z ktorego uruchomiony jest skrypt VBA a mi chodzi o sciezke do tego pliku z makrem.

Pozostało 580 znaków

2020-09-15 23:13

Rejestracja: 12 lat temu

Ostatnio: 1 godzina temu

2

Ale VBA, czy VBS? W VBA raczej nie ma skryptów...
Jeśli VBA, to z jakiego programu? Excel, Word?

Pozostało 580 znaków

2020-09-16 07:42

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 2 dni temu

0

VBA np. dla Excel.

Pozostało 580 znaków

2020-09-16 09:25

Rejestracja: 17 lat temu

Ostatnio: 2 minuty temu

2020-09-20 19:10

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 1 tydzień temu

0

VB6 wygląda to następująco
Ścieżkę własnego programu sie uzykuje poprzez
App.Path np MsgBox App.Path
Jeżeli interesuje cie bardziej zawansowane szukanie to API źródło API GUIDE

'Create a form with a command button (command1), a list box (list1)
'and four text boxes (text1, text2, text3 and text4).
'Type in the first textbox a startingpath like c:\
'and in the second textbox you put a pattern like *.* or *.txt

Private Declare Function FindFirstFile Lib "kernel32" Alias "FindFirstFileA" (ByVal lpFileName As String, lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA) As Long
Private Declare Function FindNextFile Lib "kernel32" Alias "FindNextFileA" (ByVal hFindFile As Long, lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA) As Long
Private Declare Function GetFileAttributes Lib "kernel32" Alias "GetFileAttributesA" (ByVal lpFileName As String) As Long
Private Declare Function FindClose Lib "kernel32" (ByVal hFindFile As Long) As Long

Const MAX_PATH = 260
Const MAXDWORD = &HFFFF
Const INVALID_HANDLE_VALUE = -1
Const FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE = &H20
Const FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY = &H10
Const FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN = &H2
Const FILE_ATTRIBUTE_NORMAL = &H80
Const FILE_ATTRIBUTE_READONLY = &H1
Const FILE_ATTRIBUTE_SYSTEM = &H4
Const FILE_ATTRIBUTE_TEMPORARY = &H100

Private Type FILETIME
  dwLowDateTime As Long
  dwHighDateTime As Long
End Type

Private Type WIN32_FIND_DATA
  dwFileAttributes As Long
  ftCreationTime As FILETIME
  ftLastAccessTime As FILETIME
  ftLastWriteTime As FILETIME
  nFileSizeHigh As Long
  nFileSizeLow As Long
  dwReserved0 As Long
  dwReserved1 As Long
  cFileName As String * MAX_PATH
  cAlternate As String * 14
End Type
Function StripNulls(OriginalStr As String) As String
  If (InStr(OriginalStr, Chr(0)) > 0) Then
    OriginalStr = Left(OriginalStr, InStr(OriginalStr, Chr(0)) - 1)
  End If
  StripNulls = OriginalStr
End Function

Function FindFilesAPI(path As String, SearchStr As String, FileCount As Integer, DirCount As Integer)
  'KPD-Team 1999
  'E-Mail: [email protected]
  'URL: http://www.allapi.net/

  Dim FileName As String ' Walking filename variable...
  Dim DirName As String ' SubDirectory Name
  Dim dirNames() As String ' Buffer for directory name entries
  Dim nDir As Integer ' Number of directories in this path
  Dim i As Integer ' For-loop counter...
  Dim hSearch As Long ' Search Handle
  Dim WFD As WIN32_FIND_DATA
  Dim Cont As Integer
  If Right(path, 1) <> "\" Then path = path & "\"
  ' Search for subdirectories.
  nDir = 0
  ReDim dirNames(nDir)
  Cont = True
  hSearch = FindFirstFile(path & "*", WFD)
  If hSearch <> INVALID_HANDLE_VALUE Then
    Do While Cont
    DirName = StripNulls(WFD.cFileName)
    ' Ignore the current and encompassing directories.
    If (DirName <> ".") And (DirName <> "..") Then
      ' Check for directory with bitwise comparison.
      If GetFileAttributes(path & DirName) And FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY Then
        dirNames(nDir) = DirName
        DirCount = DirCount + 1
        nDir = nDir + 1
        ReDim Preserve dirNames(nDir)
      End If
    End If
    Cont = FindNextFile(hSearch, WFD) 'Get next subdirectory.
    If List1.ListCount > 0 Then Exit Do
    Loop
    Cont = FindClose(hSearch)
  End If
  ' Walk through this directory and sum file sizes.
  hSearch = FindFirstFile(path & SearchStr, WFD)
  Cont = True
  If hSearch <> INVALID_HANDLE_VALUE Then
    While Cont
      FileName = StripNulls(WFD.cFileName)
      If (FileName <> ".") And (FileName <> "..") Then
        FindFilesAPI = FindFilesAPI + (WFD.nFileSizeHigh * MAXDWORD) + WFD.nFileSizeLow
        FileCount = FileCount + 1
        List1.AddItem path & FileName
      End If
      Cont = FindNextFile(hSearch, WFD) ' Get next file
    Wend
    Cont = FindClose(hSearch)
  End If
  ' If there are sub-directories...
  If nDir > 0 Then
    ' Recursively walk into them...
    For i = 0 To nDir - 1
      FindFilesAPI = FindFilesAPI + FindFilesAPI(path & dirNames(i) & "\", SearchStr, FileCount, DirCount)
    Next i
  End If
End Function
Sub Command1_Click()
  Dim SearchPath As String, FindStr As String
  Dim FileSize As Long
  Dim NumFiles As Integer, NumDirs As Integer
  Screen.MousePointer = vbHourglass
  List1.Clear
  SearchPath = Text1.Text
  FindStr = Text2.Text
  FileSize = FindFilesAPI(SearchPath, FindStr, NumFiles, NumDirs)
  Text3.Text = NumFiles & " Files found in " & NumDirs + 1 & " Directories"
  Text4.Text = "Size of files found under " & SearchPath & " = " & Format(FileSize, "#,###,###,##0") & " Bytes"
  Screen.MousePointer = vbDefault
End Sub
edytowany 3x, ostatnio: MichalVB6Widzew, 2020-09-20 19:15

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0