Witam,

po 3 latach przerwy przyszło mi napisać prosty 'program' do rysowania wykresów i robię pewnie jakiś podstawowy błąd.

% --- Executes on button press in pushbutton1.
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject  handle to pushbutton1 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
a=get(handles.edit1,'String');
b=get(handles.edit2,'String');
x=0:0.01:10;
y=a+x;
handles.axes1=plot(x,y);
% handles  structure with handles and user data (see GUIDATA) 

A błąd jest po naciśnięciu przycisku:

??? Undefined function or method 'plus' for input arguments of type
'cell'.

Error in ==> przyklad>pushbutton1_Callback at 129
y=a+x;

Error in ==> gui_mainfcn at 96
    feval(varargin{:});

Error in ==> przyklad at 42
  gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});

Error in ==>
@(hObject,eventdata)przyklad('pushbutton1_Callback',hObject,eventdata,guidata(hObject))

??? Error while evaluating uicontrol Callback 

Co robię nie tak?

pozdrawiam,