Hello World w Asm

0

Jestem zmuszony teraz nauczyć się na poważnie asm. Wcześniej coś sobie pisałem, ale raczej nie by się nauczyć, tylko by zaliczyć. Teraz mam problem, bo nie mogę zrozumieć dlaczego kod asm HelloWorld napisany przeze mnie, różni się od tego który mi zwrócił kompilator gcc z opcją -S i -O2. Myślałem, ze po optymalizacji dostane praktycznie linia w linie to samo.
Kod kompilatora:

  .file  "main.c"
  .section  .rodata.str1.1,"aMS",@progbits,1
.LC0:
  .string "Hello World"
  .section  .text.unlikely,"ax",@progbits
.LCOLDB1:
  .section  .text.startup,"ax",@progbits
.LHOTB1:
  .p2align 4,,15
  .globl main
  .type  main, @function
main:
.LFB24:
  .cfi_startproc
  subq  $8, %rsp
  .cfi_def_cfa_offset 16
  movl  $.LC0, %edi
  call  puts
  xorl  %eax, %eax
  addq  $8, %rsp
  .cfi_def_cfa_offset 8
  ret
  .cfi_endproc
.LFE24:
  .size  main, .-main
  .section  .text.unlikely
.LCOLDE1:
  .section  .text.startup
.LHOTE1:
  .ident "GCC: (Ubuntu 4.9.1-16ubuntu6) 4.9.1"
  .section  .note.GNU-stack,"",@progbits

I mój:

section   .text
global   _start               

_start:                     

  mov   edx,len              
  mov   ecx,msg               
  mov   ebx,1                
  mov   eax,4               
  int   0x80                
  mov   eax,1               
  int   0x80                

section   .data

msg   db 'Hello, world!',0xa         
len   equ $ - msg 
0

Gdybyś użył GAS (gnu asm) i umieścił wszystkie informacje, jakie umieszcza kompilator to wyszedłby Ci podobny kod.

W zupełnie inny sposób wyświetlasz swój napis - używasz przerwania.
W kodzie wygenerowanym przez kompilator używana jest funkcja puts (stdio.h)

Luźnymi słowami: Użyłeś zupełnie innego języka i zupełnie innego sposobu.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0