Assembler + Turbo C++

0

Witam :)

Stawiam pierwsze kroki w Asemblerze (x86). Dostałem od koleżki pełny kod jego bootowalnego mini-OS'a. Jako że jeszcze moja wiedza nt. asm'a jest okrutnie niewielka, prosiłbym o odrobinę kodu lub wskazówkę, jak plik, który jest odpowiedzialny za bootowanie mógłby uruchomić dos'ową aplikację napisaną w archaicznym Turbo C++. Chciałbym napisać bardzo niewielki system operacyjny, którym mógłbym się w przyszłości pochwalić wykładowcom. Gotowy kod asm'a i pliki źródłowe C++ z przyjemnością podzielę się z forum.

Z góry dziękuję za pomoc :)

edit:

Kod źródłowy pliku boot.asm

 
;*************************************************************************
;the ultimate boot-strap loader
;to load a file from a DOS FAT12 floppy as the OS
;*************************************************************************
BITS 16
CPU 8086
ORG 0

   jmp short START
   nop

   OEM_ID        db "JON OS "
   BytesPerSector    dw 0x0200
   SectorsPerCluster   db 0x01
   ReservedSectors    dw 0x0001
   TotalFATs       db 0x02
   MaxRootEntries    dw 0x00E0
   TotalSectorsSmall   dw 0x0B40
   MediaDescriptor    db 0xF0
   SectorsPerFAT     dw 0x0009
   SectorsPerTrack    dw 0x0012
   NumHeads       dw 0x0002
   HiddenSectors     dd 0x00000000
   TotalSectorsLarge   dd 0x00000000
   DriveNumber      db 0x00
   Flags         db 0x00
   Signature       db 0x29
   VolumeID       dd 0xFFFFFFFF
   VolumeLabel      db "JON OS   "
   SystemID       db "FAT12  "
   
   START:
   ; code located at 0000:7C00, adjust segment registers
     cli
     mov   ax, 7C0h
     mov   ds, ax
     mov   es, ax
   ; create stack
     xor	 ax, ax
     mov   ss, ax
     mov   sp, 0FFFFh
     sti
   LOAD_ROOT:
   ; compute size of root directory and store in ‘cx’
     xor   cx, cx
     xor   dx, dx
     mov   ax, 20h               ; 32 byte directory entry
     mul   WORD [MaxRootEntries]        ; total size of directory
     div   WORD [BytesPerSector]        ; sectors used by directory
     xchg  ax, cx
   ; compute location of root directory and store in ‘ax’
     mov   al, BYTE [TotalFATs]        ; number of FATs
     mul   WORD [SectorsPerFAT]        ; sectors used by FATs
     add   ax, WORD [ReservedSectors]     ; adjust for bootsector
     mov   WORD [datasector], ax        ; base of root directory
     add   WORD [datasector], cx
   ; read root directory into memory (7C00:0200)
     mov   bx, 200h              ; copy root dir above bootcode
     call  ReadSectors
   ; browse root directory for binary image
     mov   cx, WORD [MaxRootEntries]      ; load loop counter
     mov   di, 200h              ; locate first root entry
   .LOOP:
     push  cx
     mov   cx, 0Bh               ; eleven character name
     mov   si, ImageName            ; image name to find
     push  di
     rep   cmpsb                ; test for entry match
     pop   di
     je   LOAD_FAT
     pop   cx
     add   di, 20h               ; queue next directory entry
     loop  .LOOP
     jmp   FAILURE
   LOAD_FAT:
   ; save starting cluster of boot image
     mov   dx, WORD [di + 0x001A]
     mov   WORD [cluster], dx         ; file’s first cluster
   ; compute size of FAT and store in ‘cx’
     xor   ax, ax
     mov   al, BYTE [TotalFATs]        ; number of FATs
     mul   WORD [SectorsPerFAT]        ; sectors used by FATs
     mov   cx, ax
   ; compute location of FAT and store in ‘ax’
     mov   ax, WORD [ReservedSectors]     ; adjust for bootsector
   ; read FAT into memory (7C00:0200)
     mov   bx, 200h              ; copy FAT above bootcode
     call  ReadSectors
   ; read image file into memory (0000:0600)
     xor	 ax, ax               ; destination of image CS
	 mov   es, ax
     mov   bx, 0x0600             ; destination for image IP
	 push  bx
   LOAD_IMAGE:
     mov   ax, WORD [cluster]         ; cluster to read
     pop   bx                 ; buffer to read into
     call  ClusterLBA             ; convert cluster to LBA
     xor   cx, cx
     mov   cl, BYTE [SectorsPerCluster]    ; sectors to read
     call  ReadSectors
     push  bx
   ; compute next cluster
     mov   ax, WORD [cluster]         ; identify current cluster
     mov   cx, ax               ; copy current cluster
     mov   dx, ax               ; copy current cluster
     shr   dx, 1
   ;divide by two
     add   cx, dx               ; sum for (3/2)
     mov   bx, 200h              ; location of FAT in memory
     add   bx, cx               ; index into FAT
     mov   dx, WORD [bx]            ; read two bytes from FAT
     test  ax, 1
     jnz   .ODD_CLUSTER
   .EVEN_CLUSTER:
     and   dx, 0FFFh        ; take low twelve bits
     jmp   .DONE
   .ODD_CLUSTER:
    TIMES 4 shr dx, 1  	           ; take high twelve bits
    						   ; times for 8086 compablility
						   ; as it can't SHR by imm8
   .DONE:
     mov   WORD [cluster], dx         ; store new cluster
     cmp   dx, 0x0FF0             ; test for end of file
     jb   LOAD_IMAGE
   DONE:
   	 ;mov   si,msgExecute
	 ;call  DisplayMessage
	 jmp   0000h:0600h
FAILURE:
     mov   si, msgFailure
     call  DisplayMessage
     xor   ah,ah
	 int   16h                ; await keypress
	 int   19h                ; warm boot computer
   
   ;*************************************************************************
   ; PROCEDURE DisplayMessage
   ; display ASCIIZ string at ds:si via BIOS
   ;*************************************************************************
   DisplayMessage:
     push ax
     push bx
   disp_msg:
     lodsb                    ; load next character
     test   al, al              ; test for NUL character
     jz   .DONE
     mov   ah, 0Eh              ; BIOS teletype
	 xor	 bx,bx               ; attributes
	 int   10h                ; invoke BIOS
     jmp   disp_msg
   .DONE:
     pop bx
     pop ax
     ret
   
   ;*************************************************************************
   ; PROCEDURE ReadSectors
   ; reads ‘cx’ sectors from disk starting at ‘ax’ into
   ;memory location ‘es:bx’
   ;*************************************************************************
   ReadSectors:
   rs_MAIN:
     mov   di, 10	           ; five retries for error
   rs_SECTORLOOP:
     push  ax
     push  bx
     push  cx
     call  LBACHS
     mov   ah, 2                ; BIOS read sector
     mov   al, 1	               ; read one sector
     mov   ch, BYTE [absoluteTrack]      ; track
     mov   cl, BYTE [absoluteSector]      ; sector
     mov   dh, BYTE [absoluteHead]       ; head
     mov   dl, BYTE [DriveNumber]       ; drive
     int   13h                 ; invoke BIOS
     jnc	 rs_SUCCESS             ; test for read error
     xor   ax, ax               ; BIOS reset disk
     int   13h                 ; invoke BIOS
     dec   di                 ; decrement error counter
     pop   cx
     pop   bx
     pop   ax
     jnz   rs_SECTORLOOP            ; attempt to read again
	 int   18h
   rs_SUCCESS:
     pop   cx
     pop   bx
     pop   ax
	 mov   si,msgProgress
	 call  DisplayMessage
     add   bx, WORD [BytesPerSector]      ; queue next buffer
     inc   ax                 ; queue next sector
     loop  rs_MAIN               ; read next sector
     ret
   
   ;*************************************************************************
   ; PROCEDURE ClusterLBA
   ; convert FAT cluster into LBA addressing scheme
   ; LBA = (cluster - 2) * sectors per cluster
   ;*************************************************************************
   ClusterLBA:
     sub   ax, 2	               ; zero base cluster number
     xor   cx, cx
     mov   cl, BYTE [SectorsPerCluster]    ; convert byte to word
     mul   cx
     add   ax, WORD [datasector]        ; base data sector
     ret
   
   ;*************************************************************************
   ; PROCEDURE LBACHS
   ; convert ‘ax’ LBA addressing scheme to CHS addressing scheme
   ; absolute sector = (logical sector / sectors per track) + 1
   ; absolute head  = (logical sector / sectors per track) MOD number of heads
   ; absolute track = logical sector / (sectors per track * number of heads)
   ;*************************************************************************
   LBACHS:
     xor   dx, dx               ; prepare dx:ax for operation
     div   WORD [SectorsPerTrack]       ; calculate
     inc   dl                 ; adjust for sector 0
     mov   BYTE [absoluteSector], dl

     xor   dx, dx               ; prepare dx:ax for operation
     div   WORD [NumHeads]           ; calculate
     mov   BYTE [absoluteHead], dl
     mov   BYTE [absoluteTrack], al
     ret

   absoluteSector db 0x00
   absoluteHead  db 0x00
   absoluteTrack db 0x00
   datasector dw 0x0000
   cluster   dw 0x0000
   ImageName  db "KERNEL BIN"
   msgCRLF   db 0Dh, 0Ah, 0
   msgFailure db 0Dh, 0Ah, "Disk boot faliture. Press any key to reboot", 0
   msgProgress db 177,0
   msgExecute	 db 0Dh,0Ah, "Booting JonOS!",0
     TIMES 510-($-$$) DB 0
     DW 0xAA55
   ;*************************************************************************

0

który jest odpowiedzialny za bootowanie mógłby uruchomić dos'ową aplikację napisaną w archaicznym Turbo C

Em... żaden.
Musiałbyś samemu stworzyć odpowiednie środowisko DOS-like (poustawiać handlery przerwań i tak dalej).
Łatwiej będzie, jak po ludzku poczytasz o tym, jak się tworzy systemy operacyjne; jeżeli masz mało czasu, ale relatywnie szybko pojmujesz wiedzę, skorzystaj z poradników na http://wiki.osdev.org/

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1