x0=input('podaj x0 = ');
eps=input('podaj dokładność = ');
maxit=input('podaj maksymalną liczbę iteracji= ');
deltax=input('podaj deltax= ');
x=x0+2*eps;
f=inline('x^4-x-10');
while abs(x-x0)>=eps & i<maxit
    poch=(f(x0+deltax)-f(x0))/deltax;
    if poch==0 & f(x0)~=0
      x0=x0+deltax;
    end
    x=x0;
    x0=x-f(x)/poch;
  end

Czy mógłby ktoś spojrzeć fachowym okiem i powiedzic co tu jest nie tak, że program nie chce mi działać.a chce wyznaczyć pierwiastki równania x^4-x-10=0 metodą Newtona