Mam kod:

function Get-Hash($algorithm, $file)
{
    $algo=[System.Security.Cryptography.HashAlgorithm]::Create($algorithm) 
    if ($algo)
    {
        $Fc = gc $file  
        $Encoding = New-Object System.Text.ASCIIEncoding 
        $Bytes = $Encoding.GetBytes($Fc)
        $Hash = $Algo.ComputeHash($Bytes)
        $hashstring = ""
        foreach ($byte in $hash)
        {
            $hashstring += $byte.tostring("x2")
        }
        return $hashstring
    }
}
 
function New-HashObject($file, $hash)
{
    $out = New-Object PSObject
    $out | add-member noteproperty File (Get-Filename $file)
    $out | add-member noteproperty Hash $hash
    return $out
}
 
function Get-SHA1hash
{
    foreach ($file in $args)
    { 
        $hashObject = New-HashObject $file (Get-Hash SHA1 $file)
        $results += ,$hashObject
    }
    $results
}

I jak przeładować matodę ToString() dla HashObject tak by przy użyciu Write-Host (Get-SHA1hash "jakis_tam_plik")[0]) wyświetlił się sam hash?