Mam kod:

function Get-Hash($algorithm, $file)
{
  $algo=[System.Security.Cryptography.HashAlgorithm]::Create($algorithm) 
  if ($algo)
  {
    $Fc = gc $file 
    $Encoding = New-Object System.Text.ASCIIEncoding 
    $Bytes = $Encoding.GetBytes($Fc)
    $Hash = $Algo.ComputeHash($Bytes)
    $hashstring = ""
    foreach ($byte in $hash)
    {
      $hashstring += $byte.tostring("x2")
    }
    return $hashstring
  }
}

function New-HashObject($file, $hash)
{
  $out = New-Object PSObject
  $out | add-member noteproperty File (Get-Filename $file)
  $out | add-member noteproperty Hash $hash
  return $out
}

function Get-SHA1hash
{
  foreach ($file in $args)
  { 
    $hashObject = New-HashObject $file (Get-Hash SHA1 $file)
    $results += ,$hashObject
  }
  $results
}

I jak przeładować matodę ToString() dla HashObject tak by przy użyciu Write-Host (Get-SHA1hash "jakis_tam_plik")[0]) wyświetlił się sam hash?