[fortran] Błąd przy kompilacji programu

0

Podczas kompilacji programu w fortranie za pomocą kompilatora Edi, otrzymuję m.in. następujące błędy:

Warning: Subprogram BEANAL never defined
Invoked in module CRACKER line 77 file c:\progra~1\edi\for\cracker.f

itd....

Pliki: są w 1 katalogu i mają nazwę identyczną jak nazwa podporogramu z roszerzeniem *.f np.: BEANAL.F

Dodam, że program CRACKER.F służy w zasadzie do rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych, ja zaś "raczkuję" w fortranie (znam zaś dobrze język C).

Pozdrawiam czytających

Proszę o pomoc.

0

Ale my ci mamy z fusów wywróżyć co jest nie tak? o_O
Wstaw moze z łaski swojej kod tego co napisałeś? Z logu błędy wynika że podprogram/procedura o nazwie BEANAL nie jest zdefiniowana w kodzie a jest wywołana w cracker.f

0
Shalom napisał(a)

Wstaw moze z łaski swojej kod tego co napisałeś?

Nie jestem autorem tego programu. Właścicielem kodu jest mój Promotor. Struktura programu wygląda tak, iż jest jeden plik główny, który włącza inne pliki. Włączany plik może odwoływać się do innego pliku itd. Istna wieża Babel.

Kod programu jest zawarty w 37 plikach. Poniżej listing kodu pliku głównego:

C
C   ******************************************************************
C
   SUBROUTINE CRACKS
C
C   ******************************************************************
C   PROCESS DEGENERATED GEOMETRIES.
   INCLUDE 'CRACK.INC'
   COMMON NNOD,NNEL,NITP,NPTM,NEQN,NTIP
   COMMON/GENRL/ XINT(MAXI),YINT(MAXI),VBC(2,3,MAXE),BTR(2,3,MAXE),
   1       RTP(MUKN),ASK(MAXN),ICU(MUKN),ITP(MUKN),
   2       ISK(MAXN),ITRC(MAXE),IBC(2,3,MAXE)
   COMMON/MESHS/ X(MAXN),Y(MAXN),XX(MAXN),YY(MAXN),IELG(3,MAXE),
   1       IDEL(MAXE),NCRK(MAXN),ITIP(2,MXTP),IEL(3,MAXE)
   COMMON/ELMNT/ XP,YP,XE(3),YE(3),XM(3),YM(3),HW1(6),HW2(6),GW1(6),
   1       GW2(6),TT(2,2),UT(2,2),DW(6),SW(6),DT(6),ST(6),
   2       AESK(3),MDEL,ISLF,IETRC,IESK(3),IJK(3),MJK(3)
   COMMON/SFJAC/ H,SHAPF(3),SHAPD(3),SF(3,MXGP),SD(3,MXGP),RJAC,
   1       UN(2),DSHAPF(3),DSF(3,MXGP),DSHAPD(3)
   COMMON/EQTNS/ CUN1(MAXN),CUN2(MAXN),CTS(6),CUN1N,CUN2N,
   1       IEQT(MAXN),IEQ
C
C-----INITIALIZATIONS
   DO 20 I=1,NPTM
     ITP(I)=0
20  CONTINUE
   DO 30 M=1,NNEL
     IDEL(M)=0
30  CONTINUE
   NTIP=0
C-----SET UP DISCONTINUOUS ELEMENTS ALONG CRACKS
   ITMP=0
   DO 120 I=1,NPTM
     N=I+1
     IF (ITP(I).EQ.0.AND.N.LE.NPTM) THEN
      DO 115 J=N,NPTM
        IF (ITP(J).EQ.0.AND.
   1      ABS(XX(I)-XX(J)).LT.1.E-5.AND.
   2      ABS(YY(I)-YY(J)).LT.1.E-5) THEN
C-----------------TWO COINCIDENT NODES AT A POINT
         ITP(I)=1
         ITP(J)=1
         ITMP=ITMP+1
         GOTO 120
        ENDIF
115     CONTINUE
     ENDIF
120  CONTINUE
   IF (ITMP.NE.0) THEN
     IF (MAXI.LT.35) THEN
    WRITE(2,'(A)')' TO IMPROVE THE J-INTEGRAL ACCURACY'
    WRITE(2,'(A)')' INCREASE MAXI TO 35 IN *PARAMETER*'
    STOP
   ENDIF
     DO 125 I=1,NNEL
      IF (ITP(IELG(1,I)).NE.0.OR.
   1     ITP(IELG(2,I)).NE.0.OR.
   2     ITP(IELG(3,I)).NE.0) THEN
C--------------DISCONTINUOUS ELEMENTS
        IDEL(I)=1
      ENDIF
125   CONTINUE
C--------INITIALIZE
     DO 65 I=1,NPTM
      ITP(I)=0
65    CONTINUE
   ENDIF
C-----SCAN THE ELEMENTS TO DEFINE FUNCTIONAL NODES
   N=0
   DO 10 I=1,NNEL
     IF (IDEL(I).EQ.0) THEN
      DO 8 J=1,3
        ITMP=IELG(J,I)
C--------------CONTINUOUS ELEMENTS
        IF (ITP(ITMP).EQ.0) THEN
         N=N+1
         ITP(ITMP)=N
         X(N)=XX(ITMP)
         Y(N)=YY(ITMP)
        ENDIF
        IEL(J,I)=ITP(ITMP)
C--------------INITIALIZE THE FLAG FOR DISPLACEMENT EQUATION
        IEQT(IEL(J,I))=0
8      CONTINUE
     ELSE
C-----------DISCONTINUOUS ELEMENTS
      HTMP=2./3.
      DO 5 K=-1,+1
        IF (K.NE.0) THEN
         H=HTMP*K
         CALL SHAPES(0)
         XTMP=0.
         YTMP=0.
         DO 15 J=1,3
           ITMP=IELG(J,I)
           XTMP=XTMP+SHAPF(J)*XX(ITMP)
           YTMP=YTMP+SHAPF(J)*YY(ITMP)
15        CONTINUE
        ELSE
         ITMP=IELG(2,I)
         XTMP=XX(ITMP)
         YTMP=YY(ITMP)
        ENDIF
        N=N+1
        X(N)=XTMP
        Y(N)=YTMP
        IEL(K+2,I)=N
C--------------INITIALIZE THE FLAG FOR DISPLACEMENT EQUATION
        IEQT(N)=-2
5      CONTINUE
     ENDIF
10  CONTINUE
C-----TOTAL NUMBER OF NODES
   NNOD=N
   IF (NNOD.GT.MAXN) THEN
     WRITE(2,*) ' TOTAL NUMBER OF GENERATED NODES =',NNOD
     WRITE(2,'(A)') ' INCREASE MAXN IN *PARAMETER*'
     STOP
   ENDIF
   NEQN=2*NNOD
C-----ON DISCONTINUOUS ELEMENTS, SET UP FLAGS FOR CRACK NODES
   IF (NPTM.NE.NNOD) THEN
C--------INITIALIZE
     DO 25 I=1,NNOD
      NCRK(I)=0
25    CONTINUE
     DO 50 I=1,NNEL
      M=I+1
      IF (IDEL(I).NE.0.AND.M.LE.NNEL) THEN
        ITMP=IEL(2,I)
        DO 55 J=M,NNEL
         JTMP=IEL(2,J)
         IF (IDEL(J).NE.0.AND.
   1        ABS(X(ITMP)-X(JTMP)).LT.1.E-6.AND.
   2        ABS(Y(ITMP)-Y(JTMP)).LT.1.E-6) THEN
C--------------------CRACK NODES:
           NCRK(IEL(1,I))=IEL(3,J)
           NCRK(IEL(3,J))=IEL(1,I)
           NCRK(IEL(2,I))=IEL(2,J)
           NCRK(IEL(2,J))=IEL(2,I)
           NCRK(IEL(3,I))=IEL(1,J)
           NCRK(IEL(1,J))=IEL(3,I)
           DO 40 K=1,3
C-----------------------TRACTION EQUATIONS ON ONE SIDE OF THE CRACK
            IEQT(IEL(K,J))=1
C-----------------------DISPLACEMENT EQUATIONS ON THE OTHER SIDE
            IEQT(IEL(K,I))=-1
40          CONTINUE
         ENDIF
55       CONTINUE
      ENDIF
50    CONTINUE
C--------OUTWARD NORMALS FOR THE TRACTION EQUATION
     DO 128 M=1,NNEL
      IF (IDEL(M).NE.0) THEN
        CALL ARRAYS(M,-1)
        IF (IEQT(IJK(2)).EQ.1) THEN
         DO 228 J=1,3
C--------------------NORMALS AT THE NODE
           H=(J-2)*2./3.
           CALL SHAPES(0)
           CALL JACOBI(0)
           I=IJK(J)
           CUN1(I)=UN(1)
           CUN2(I)=UN(2)
228        CONTINUE
C-----------------SET UP CRACK-TIP NODES
         DO 200 N=1,NNEL
           I=IEL(2,N)
           IF (I.EQ.NCRK(IJK(2))) THEN
            DO 300 J=1,3,2
              K=J+2
              IF (K.GT.3) K=1
              IF (IELG(K,N).EQ.IELG(J,M)) THEN
               IF (NTIP.LT.MXTP) THEN
                 NTIP=NTIP+1
                 IF (K.GT.J) THEN
                  ITIP(1,NTIP)=IEL(K,N)
                  ITIP(2,NTIP)=IEL(J,M)
                 ELSE
                  ITIP(2,NTIP)=IEL(K,N)
                  ITIP(1,NTIP)=IEL(J,M)
                 ENDIF
               ELSE
                 WRITE(2,'(A)')
   1              ' INCREASE MXTP IN *PARAMETER*'
               ENDIF
              ENDIF
300           CONTINUE
           ENDIF
200        CONTINUE
        ENDIF
      ENDIF
128   CONTINUE
   ENDIF
   RETURN
   END

Niestety nie wiem czy z tego miejsca jest generowany komunikat, o tym, że nie znaleziono któregoś z załączonych plików.

0
               ENDIF
              ENDIF
300           CONTINUE
           ENDIF
200        CONTINUE
        ENDIF
      ENDIF
128   CONTINUE
   ENDIF

nie mam zielonego pojęcia nt. Fortranu, ale takie zagnieżdżenie raczej nie świadczy dobrze o stylu kodowania...

0
Azarien napisał(a)

nie mam zielonego pojęcia nt. Fortranu, ale takie zagnieżdżenie raczej nie świadczy dobrze o stylu kodowania...

etam. coniektórzy programiści ansi c w jednej linijce piszą ciało funkcji, w której jest switch, 2 pętle i wyłuskanie danych poprzez potrójny wskaźnik zawarty w tablicy i są z tego dumni ;)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0