Witam.

Problem pewnie banalny, ale chyba wykorzystałem już wszystkie opcje.

Otóż napisałem w asemblerze trzy procedury :

 1. FuncNwd PROC la:DWORD, lb:DWORD
  Oblicza największy wspólny dzielnik dwóch liczb

 2. FuncModulo PROC a:DWORD, n:DWORD
  Procedura obliczająca odwrotność modulo n

 3. FuncGenerateKey PROC
  Procedura generująca klucz publiczny i prywatny

Oto ich kod

FuncNwd PROC la:DWORD, lb:DWORD

  LOCAL NWDZmienna:DWORD
  LOCAL NWDReszta:DWORD

    mov edx, 0
    mov ecx, 0
    .WHILE lb!=0
      mov eax, lb
      mov NWDZmienna, eax   
      mov eax, la
      mov ecx, lb
      mov edx, 0
      div ecx
      mov NWDReszta, edx
      mov eax, NWDReszta
      mov lb, eax
      mov eax, NWDZmienna
      mov la, eax
      mov edx, 0
      mov ecx, 0
    .ENDW

  mov eax, la
  ret
FuncNwd ENDP
FuncModulo PROC a:DWORD, n:DWORD

  ; zmienne
  LOCAL a0:DWORD, n0:DWORD, p0:DWORD, p1:DWORD, q :DWORD, r :DWORD, t :DWORD, temp:DWORD
  ; zmienna pomomcnicze
  LOCAL test1:DWORD, test2:DWORD

  ;inicjalizacja zmiennych
  mov eax, 0
  mov p0, eax ;p0 = 0

  ;inicjalizacja zmiennych
  mov eax, 1
  mov p1, eax ;p1 = 1

  ;inicjalizacja zmiennych
  mov eax, a
  mov a0, eax ; a0 = la

  ;inicjalizacja zmiennych
  mov eax, n
  mov n0, eax ; n0 = n

  ;zerowanie rejestrów eax, edx, ecx
  mov eax, 0
  mov edx, 0
  mov ecx, 0
  ;inicjalizacja zmiennych

  ; q = n0 / a0
  mov eax, n0
  mov ecx, a0
  mov edx, 0   ;obliczenie wyniku dzielenia n0 przez a0
  div ecx
  mov q, eax   ;wynik dzielenia w rejestrze eax

  ; r = n0 % a0
  mov eax, n0
  mov ecx, a0
  mov edx, 0   ;obliczanie dzielenia modulo
  div ecx
  mov r, edx   ;reszta z dzielenia w rejestrzea edx

  .WHILE r > 0
    ; t = p0 - q * p1
    mov eax, q
    mul p1
    mov temp, eax

    mov eax, p0
    sub eax, temp
    mov t, eax

    .IF t>=0
      ; t = t % n
      mov eax, t
      mov ecx, n
      mov edx, 0
      div ecx
      mov t, edx ;reszta z dzielenia
    .ELSEIF
      ; zamiana zmiennej t na znak przecziwny -t
      mov eax, t
      neg eax
      mov t, eax
      ; dzielenie modulo
      mov eax, t
      mov ecx, n
      mov edx, 0
      div ecx
      neg edx
      mov temp, edx
      mov eax, n
      add eax, temp
      mov n, eax
    .ENDIF
    mov eax, p1
    mov p0, eax

    mov eax, t
    mov p1, eax

    mov eax, a0
    mov n0, eax

    mov eax, r
    mov a0, eax

    mov eax, n0
    mov ecx, a0
    mov edx, 0
    div ecx
    mov q, eax

    mov eax, n0
    mov ecx, a0
    mov edx, 0
    div ecx
    mov r, edx
  .ENDW

  ; p1 wynik diałania funkcji

  mov eax, p1
  ret
FuncModulo ENDP

; generowanie klucza dla liczb 111 oraz 433

FuncGenerateKey PROC
  LOCAL p:DWORD, q:DWORD
  LOCAL phi:DWORD, n:DWORD, e:DWORD, d:DWORD
  LOCAL licznik:DWORD

  mov p, 111
  mov q, 433

  sub p, 1
  sub q, 1

  mov eax, p
  mul q
  mov phi, eax

  mov p, 111
  mov q, 433

  mov eax, p
  mul q
  mov n, eax

  mov e, 3
  invoke FuncNwd,e,phi  
  .WHILE eax != 1
    add e, 2
    invoke FuncModulo,e,phi
    mov d, eax
    invoke FuncNwd,e,phi
  .ENDW

  ret
FuncGenerateKey ENDP

Problem w tym, iż klucz prywatny (zmienne e oraz n) generuje poprawnie, tak jak implementacja w C++.

Niestety nie generuje poprawnie klucza publicznego (zmienna d).

Implemetacja w C++ wygląda następująco :

Największy wspólny dzielnik

int nwd(int a, int b)
{
 int t;

 while(b != 0)
 {
  t = b;
  b = a % b;
  a = t;
 };
 return a;
}

Funkcja obliczająca odwrotność modulo n

int odwr_mod(int a, int n)
{
 int a0,n0,p0,p1,q,r,t;

 p0 = 0; p1 = 1; a0 = a; n0 = n;
 q = n0 / a0;
 r = n0 % a0;
 while(r > 0)
 {
  t = p0 - q * p1;
  if(t >= 0)
   t = t % n;
  else
   t = n - ((-t) % n);
  p0 = p1; p1 = t;
  n0 = a0; a0 = r;
  q = n0 / a0;
  r = n0 % a0;
 }
 return p1;
}

Generowanie kluczy :

  int p,q,phi,n,e,d;

  int eax;

  p = 111;
  q = 433;

   phi = (p - 1) * (q - 1);
   n  = p * q;

  // wyznaczamy wykładniki e i d

  e=3;
  eax = nwd(e,phi);
  while (eax != 1)
  {
      e = e+2;
      d = odwr_mod(e,phi);
      eax=nwd(e,phi);
  }

EDIT :

Jeśli procedury wywoływane są osobno (dla testów) to zwracają takie same wartości jak te napisane w C++

Pewnie coś źle zaimplementowałem w asemblerze. Najprawdopodobniej chodzi o pętlę w procedurze odpowiedzialnej za generowanie kluczy, ale nie jestem pewien.

Prosiłbym kogoś o zerknięcie na kod i o jakieś rady.

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Pozdrawiam.