Po wielu bezsennych nocach wreszcie udało mi się zaimplementować (w Delphi) twardodecyzyjny dekoder Viterbiego. Niestety przestał działać jak należy po tym jak przerobiłem go do dekodowania kodu splotowego o sprawności 2/3 (wcześniej był o sprawności 1/2). I nie mam żadnego pomysłu jak go przerobić żeby działał. Kod jest całkowicie mojego patentu i raczej ciężko zrozumieć jak działa. Jeżeli jednak ktoś wykryje jakiś błąd albo ma jakis inny działający kod takiego dekodera to będę bardzo wdzięczny!

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, Math, Buttons, ExtCtrls, ComCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  BDekoduj: TButton;
  Image1: TImage;
  RichEdit1: TRichEdit;
  Button1: TButton;
  Edit1: TEdit;
  Edit2: TEdit;
  Edit3: TEdit;
  Button2: TButton;
  procedure BDekodujClick(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure Edit2Change(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
  procedure Dekoduj(var Buffer_In:Array of Byte; var Dl_We:DWord; var Buffer_Out:Array of Byte; var Dl_Wy:DWord);
  function Hamming_Distance(In1:Byte; In2:Byte):Byte;
 public
  { Public declarations }
 end;

type
 Sc = Record
  Data:Array[0..400] of Byte;
  StaryOstatniStan:Byte;
  NowyOstatniStan:Byte;
  StaraMetryka:Word;
  NowaMetryka:Word;
  Istnieje:Byte;
  JuzPrzedluzona:Byte;
 end;

 
const
 Ile_Bitow = 3;
 Ile_Stanow = 8;  //2^Ile_Bitow

 Po_Ile_Otwierac = 32768;

var
 Form1: TForm1;
 Buffer1:Array[0..20000000] of Byte;
 Buffer2:Array[0..40000000] of Byte;
 Buffer3:Array[0..40000000] of Byte;
 Dl1:DWord;
 Dl2:DWord;
 Odebrane:Array[0..40000000] of Byte;
 Sciezka:Array[0..Ile_Stanow*2-1] of Sc;
 SkadMozeIsc:Array[0..Ile_Stanow-1, 0..((Ile_Stanow Div 2)-1)] of Byte;
 Etykieta:Array[0..Ile_Stanow-1, 0..((Ile_Stanow Div 2)-1)] of Byte;
 DokadIdzie:Array[0..Ile_Stanow-1, 0..Ile_Stanow-1] of Byte;
 CoTo:Array[0..Ile_Stanow-1, 0..Ile_Stanow-1] of Byte;

implementation

{$R *.dfm}
//-----------------------------------------------------------
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
 We1, We2:Byte;
 R1, R2, R3:Byte;
 Wy1, Wy2, Wy3:Byte;
 We:DWord;
 Stan:Byte;
 Stan2:Byte;
 Wy:Byte;
 KtoreDojscie:Array[0..(Ile_Stanow-1)] of Byte;
begin
 For We1:=0 to Ile_Stanow-1 do
  KtoreDojscie[We1]:=0;

 For Stan:=0 to Ile_Stanow-1 do
  begin
   For We:=0 to (Ile_Stanow Div 2)-1 do
    begin
     We2:=We Shr 1;
     We1:=We And 1;


     R1:=Stan And 1;
     R2:=(Stan Shr 1) And 1;
     R3:=Stan Shr 2;

     Wy3:=(We1+We2) And 1;
     Wy3:=(Wy3+R2) And 1;
     Wy3:=(Wy3+R3) And 1;

     Wy2:=(We2+R1) And 1;

     Wy1:=(We1+R1) And 1;
     Wy1:=(Wy1+R3) And 1;

     Wy:=Wy1 + Wy2*2 + Wy3*4;

     R3:=R2;
     R2:=We2;
     R1:=We1;

     Stan2:=R1 + R2*2 + R3*4;

    { We1:=We;

     R1:=Stan And 1;
     R2:=Stan Shr 1;

     Wy2:=(We1 + R2) And 1;
     Wy1:=(Wy2 + R1) And 1;

     Wy:=Wy1 + Wy2*2;

     R2:=R1;
     R1:=We1;

     Stan2:=R1 + R2*2;  }


     SkadMozeIsc[Stan2, KtoreDojscie[Stan2]]:=Stan;
     Etykieta[Stan2, KtoreDojscie[Stan2]]:=Wy;

     Inc(KtoreDojscie[Stan2]);

     DokadIdzie[Stan, Wy]:=Stan2;
     CoTo[Stan, Wy]:=We;
    end;
  end;
end;
//-----------------------------------------------------------
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 i:Word;
 We1:Byte;
 We2:Byte;
 R1:Byte;
 R2:Byte;
 R3:Byte;
begin
 R1:=0;
 R2:=0;
 R3:=0;

 Edit1.Text:=Edit1.Text + '0000';

 For i:=0 to 31 do
  begin
   We1:=StrToInt(Edit1.Text[i*2+1]);
   We2:=StrToInt(Edit1.Text[i*2+2]);

   Odebrane[i*Ile_Bitow+2]:=(We1+We2) And 1;
   Odebrane[i*Ile_Bitow+2]:=(Odebrane[i*Ile_Bitow+2]+R2) And 1;
   Odebrane[i*Ile_Bitow+2]:=(Odebrane[i*Ile_Bitow+2]+R3) And 1;

   Odebrane[i*Ile_Bitow+1]:=(We2+R1) And 1;

   Odebrane[i*Ile_Bitow+0]:=(We1+R1) And 1;
   Odebrane[i*Ile_Bitow+0]:=(Odebrane[i*Ile_Bitow+0]+R3) And 1;

   R3:=R2;
   R2:=We2;
   R1:=We1;

   Edit2.Text:=Edit2.Text + IntToStr(Odebrane[i*Ile_Bitow]) + IntToStr(Odebrane[i*Ile_Bitow+1]) + IntToStr(Odebrane[i*Ile_Bitow+2]);
  end;


{ For i:=0 to 31 do
  begin
   We1:=StrToInt(Edit1.Text[i+1]);

   Odebrane[i*Ile_Bitow+1]:=(We1 + R2) And 1;
   Odebrane[i*Ile_Bitow]:=(Odebrane[i*Ile_Bitow+1] + R1) And 1;

   R2:=R1;
   R1:=We1;

   Edit2.Text:=Edit2.Text + IntToStr(Odebrane[i*Ile_Bitow]) + IntToStr(Odebrane[i*Ile_Bitow+1]);
  end;  }
end;
//-----------------------------------------------------------
procedure TForm1.Dekoduj(var Buffer_In:Array of Byte; Var Dl_We:DWord; var Buffer_Out:Array of Byte; var Dl_Wy:DWord);
var
 i:DWord;
 j:DWord;
 k:Byte;
 l:ShortInt;
 m:Array[0..((Ile_Stanow Div 2)-1)] of ShortInt;
 n:Integer;
 w:Byte;
 Dana:Byte;
 Odl:Array[0..((Ile_Stanow Div 2)-1)] of Byte;
 Odleglosc:Array[0..((Ile_Stanow Div 2)-1)] of Word;
 Min:Word;
label
 Juz;
begin
//Twardodecyzyjny dekoder Viterbiego

// For i:=0 to Dl_We-1 do
//  For j:=0 to 7 do
//   Odebrane[i*8 + j]:=(Buffer_In[i] Shr j) And 1;


 Dl_We:=12;


 For i:=0 to Ile_Stanow*2-1 do
  begin
   Sciezka[i].StaraMetryka:=0;
   Sciezka[i].Istnieje:=0;
   Sciezka[i].StaryOstatniStan:=0;
   Sciezka[i].JuzPrzedluzona:=0;
  end;

 Sciezka[0].Istnieje:=1;

 For i:=0 to ((Dl_We*8) Div Ile_Bitow)-1 do
  begin
   Dana:=Odebrane[i*3] + Odebrane[i*3+1]*2 + Odebrane[i*3+2]*4;
   //Dana:=Odebrane[i*2] + Odebrane[i*2+1]*2;

   For j:=0 to Ile_Stanow-1 do //Dla każdego stanu końcowego
    begin
     For k:=0 to ((Ile_Stanow Div 2)-1) do //Dla każdej gałęzi
      begin        //dochodzącej do tego stanu
       Odl[k]:=Hamming_Distance(Dana, Etykieta[j, k]);
       m[k]:=-1;
      end;


     For k:=0 to Ile_Stanow*2-1 do //Dla każdej scieżki
      If Sciezka[k].Istnieje = 1 Then   //Jeżeli dana scieżka istnieje
       begin
        For l:=0 to Ile_Bitow-1 do
         If SkadMozeIsc[j, l] = Sciezka[k].StaryOstatniStan Then //I jeżeli
          //jej ostatni stan jest taki jakiego szukany
          //(czyli jeżeli galąż przedluża tę scieżkę)
          begin
           Odleglosc[l]:=Odl[l] + Sciezka[k].StaraMetryka;
           m[l]:=k;
          end;
       end;


     Min:=65530;
     l:=-1;

     For k:=0 to Ile_Bitow-1 do
      If m[k] <> -1 Then
       If Odleglosc[k] < Min Then
        begin
         Min:=Odleglosc[k];
         l:=m[k];
         w:=k;
        end;


     If l <> -1 Then
      begin
       If Sciezka[l].JuzPrzedluzona = 0 Then
        begin
         Sciezka[l].Data[i]:=Etykieta[j, w];
         Sciezka[l].NowyOstatniStan:=j;
         Sciezka[l].NowaMetryka:=Min;
         Sciezka[l].JuzPrzedluzona:=1;
        end
       Else
        begin
         For k:=0 to Ile_Stanow*2-1 do
          If (Sciezka[k].Istnieje = 0) And (Sciezka[k].JuzPrzedluzona = 0) Then
           begin
            For n:=0 to i do
             Sciezka[k].Data[n]:=Sciezka[l].Data[n];


            Sciezka[k].Data[i]:=Etykieta[j, w];
            Sciezka[k].NowyOstatniStan:=j;
            Sciezka[k].NowaMetryka:=Min;
            Sciezka[k].JuzPrzedluzona:=1;

            GoTo Juz;
           end;

         Juz:
        end;
      end;
    end;

   For k:=0 to Ile_Stanow*2-1 do
    begin
     Sciezka[k].Istnieje:=Sciezka[k].JuzPrzedluzona;

     Sciezka[k].StaraMetryka:=Sciezka[k].NowaMetryka;
     Sciezka[k].StaryOstatniStan:=Sciezka[k].NowyOstatniStan;

     Sciezka[k].JuzPrzedluzona:=0;
    end;


   RichEdit1.Clear;
   Image1.Canvas.Rectangle(0, 0, 700, 200);

   For k:=0 to Ile_Stanow*2-1 do
    If Sciezka[k].Istnieje = 1 Then
     begin
      Image1.Canvas.MoveTo(0, 10);

      Dana:=0;

      For l:=0 to i do
       begin
        Dana:=DokadIdzie[Dana, Sciezka[k].Data[l]];
        RichEdit1.Text:=RichEdit1.Text + IntToStr(Dana) + ' ';
        w:=((Dana Shl 2) And 4) + (Dana And 2) + (Dana Shr 2);
        //w:=((Dana Shl 1) And 2) + (Dana Shr 1);

        Image1.Canvas.LineTo(l*10+10, w*10+10);
       end;

      RichEdit1.Lines.Add('');
     end;

   //Showmessage('dddd');
  end;


 //Min:=65530;
 l:=0;
 For k:=0 to Ile_Stanow*2-1 do
  If Sciezka[k].Istnieje = 1 Then
   //If Sciezka[k].StaraMetryka < Min Then
   If Sciezka[k].StaryOstatniStan = 0 Then
    begin
     //Min:=Sciezka[k].StaraMetryka;
     l:=k;
    end;


 Edit3.Text:='';
 Dana:=0;
 For k:=0 to ((Dl_We*8) Div Ile_Bitow)-1 do
  begin
   w:=CoTo[Dana, Sciezka[l].Data[k]];
   Edit3.Text:=Edit3.Text + IntToStr(w And 1) + IntToStr(w Shr 1);
   //Edit3.Text:=Edit3.Text + IntToStr(w);

   Dana:=DokadIdzie[Dana, Sciezka[l].Data[k]];
  end;
end;
//-----------------------------------------------------------
function TForm1.Hamming_Distance(In1:Byte; In2:Byte):Byte;
var
 i:Byte;
 j:Byte;
 k:Byte;
begin
 j:=In1 Xor In2;

 k:=0;

 For i:=0 to 2 do
  If ((j Shr i) And 1) > 0 Then
   Inc(k);

 Result:=k;
end;
//-----------------------------------------------------------
procedure TForm1.BDekodujClick(Sender: TObject);
begin
 Dl1:=24;
 Dekoduj(Buffer2, Dl1, Buffer1, Dl2);
end;
//-----------------------------------------------------------
procedure TForm1.Edit2Change(Sender: TObject);
var
 i:Byte;
begin
 For i:=1 to Length(Edit2.Text) do
  Odebrane[i-1]:=StrToInt(Edit2.Text[i]);
end;
//-----------------------------------------------------------
end.

 Koder splotowy o sprawnosci 1/2:

 R1:=0;
 R2:=0;

 For i:=0 to 31 do
  begin
   j:=StrToInt(Edit1.Text[i+1]);

   Odebrane[i*2+1]:=(j + R2) And 1;
   Odebrane[i*2]:=(Odebrane[i*2+1] + R1) And 1;

   R2:=R1;
   R1:=j;
  end; Ile_Bitow = 2;
 Ile_Stanow = 4;  //2^Ile_Bitow

 SkadMozeIsc:Array[0..Ile_Stanow-1, 0..((Ile_Stanow Div 2)-1)] of Byte =
 ((0,  //00 --> 00 00/0
  1),  //01 --> 00 11/0
  (2,  //10 --> 01 10/0
  3),  //11 --> 01 01/0
  (0,  //00 --> 10 11/1
  1),  //01 --> 10 00/1
  (2,  //10 --> 11 01/1
  3)); //11 --> 11 10/1

 Etykieta:Array[0..Ile_Stanow-1, 0..((Ile_Stanow Div 2)-1)] of Byte =
 ((0,  //00 --> 00 00/0
  3),  //01 --> 00 11/0
  (2,  //10 --> 01 10/0
  1),  //11 --> 01 01/0
  (3,  //00 --> 10 11/1
  0),  //01 --> 10 00/1
  (1,  //10 --> 11 01/1
  2)); //11 --> 11 10/1

 DokadIdzie:Array[0..Ile_Stanow-1, 0..Ile_Stanow-1] of Byte =
 ((0,  //00 --> 00 00/0
  0,
  0,
  2),  //00 --> 10 11/1
  (2,  //01 --> 10 00/1
  0,
  0,
  0),  //01 --> 00 11/0
  (0,
  3,  //10 --> 11 01/1
  1,  //10 --> 01 10/0
  0),
  (0,
  1,  //11 --> 01 01/0
  3,  //11 --> 11 10/1
  0));

 CoTo:Array[0..Ile_Stanow-1, 0..Ile_Stanow-1] of Byte =
 ((0,  //00 --> 00 00/0
  0,
  0,
  1),  //00 --> 10 11/1
  (1,  //01 --> 10 00/1
  0,
  0,
  0),  //01 --> 00 11/0
  (0,
  1,  //10 --> 11 01/1
  0,  //10 --> 01 10/0
  0),
  (0,
  0,  //11 --> 01 01/0
  1,  //11 --> 11 10/1
  0));