Ładowanie pliku - FAT16

Odpowiedz Nowy wątek
2013-02-25 16:25

Rejestracja: 7 lat temu

Ostatnio: 2 lata temu

Lokalizacja: Tutaj,obok

0

Pisze bootloader z obsługą FAT16.
Ma załadować jakiś plik i skoczyć do niego.
Dlaczego bootloader nie może znaleźć pliku z jądrem ???

org 0x7C00

mov si, M4
call print

  jmp start
  OEM_Name          db "MyOperatingSystem" ; nazwa systemu
  BytesPerSector       dw  0x0200 ; bajtow na sektor - 512
  SectorsPerCluster        db 0x04  ; sektorow na klaster - 4
  ReservedSectors       dw 0x0001 ; zarezerwowanych sektorow - 1
  FATCopies          db 0x02    ; liczba kopii FAT - 2
  MaxRootDirEntries        dw 0x0200 ; liczba wpisow w katalogu glownym - 512
  NumberOfSectorsSmall    dw  0xFFF0 ; liczba sektorow dla malych partycji - 65520
  MediaDescriptor     db 0xF8    ; F8 - dysk twardy, F0 - dyskietka - 248
  SectorsPerFAT      dw  0x0040 ; liczba sektorow przypadajacych na jedna FAT - 64
  SectorsPerTrack     dw  0x0020 ; liczba sciezek - 32
  NumberOfHeads      dw  0x0040 ; liczba glowic - 64
  HiddenSectors      dd 0x00000000 ; liczba ukrytych sektorow - 0
  NumberSectorsHuge    dd 0x00000000 ; Liczba sektorow dla duzych dyskow 
                                    ;(NumberOfSectorsSmall jakby nie styklo) - 0
  LogicalDriveNumber   dw 0x0080 ; numer napedu - 128
  ExtendedSignature    db 0x29    ; sygnaturka - 41
  SerialNumber      dd 0x5678D47D; numer seryjny - 5667028
  VolumeName     db "CursedOS  "; etykietka
  FATName       db "FAT16  " ; nazwa wersji fata

print:         ; Funkcja sluzy wyswietlaniu
 .pisz:
  lodsb  
  or al, al
  jz .napisalem
  mov ah, 0x0E
  int 0x10
  jmp .pisz
 .napisalem:
  ret

start:   ; tu zaczynamy impreze
  cli         ; wylaczamy obsluge przerwan - bedziemy ustawiac rejestry segmentowe
  push  word 0x0000   ; adres do naszego wykorzystania - OD - 0
  pop ss         ; ustawiamy tam segment stosu
  push  word 0xFFF0   ; a wielkosc ustawiamy na najwieksza - DO - 65520
  pop sp         ; ustawiamy wskażnik stosu
  mov ax, cs       ; tak
  mov ds, ax
  mov es, ax       ; ladujemy do dwoch rejestrow segmentowych
  mov fs, ax
  mov gs, ax
  sti           ; i odpalamy obsluge przerwan

; W tym miejscu za pomoca przerwania 13h i funkcji 0x08h pobierzemy dane o dysku i zapiszemy je w pamieci
  mov ah, 0x08            ; funkcja 0x08h przerwania numer 13
  mov dl, byte [LogicalDriveNumber]  ; numer dysku
  int 13h               ; wywolanie przerwan

; te zamotanie to dlatego ze z byte musialem word zrobic         
  inc ch           ; zwiekszamy ch o 1
  xor ax, ax         ; zerojemy AX
  mov al, ch         ; przenosimy wartosc ch do al
  mov word [maxTrack], ax   ; wrzucamy tutaj parametry - ???
  inc dh           ;
  mov al, dh         ;
  mov word [maxHead], ax   ;
  mov al, cl         ;
  mov word [maxSector], ax  ;

; Obliczamy wielkosc Root Directory i zapisujemy w CX zeby pasowalo do funkcji ReadSectors
  mov ax, 0x0020         ; 32-bajtowy opis kazdego pliku w katalogu
  xor dx, dx           ; czyscimy DX (DX:AX mul costam)
  mul word [MaxRootDirEntries]  ; mnozymy przez maksymalna liczbe wpisow otrzymujac wielkosc :)
  div word [BytesPerSector]    ; i dzielimy przez liczbe bajtow na sektor otrzymujac ilosc sektorow ktore to zajmuje
  xchg ax, cx           ; wsadzamy do cx wartosc ax - wymienia zawartości operandów między sobą

; Obliczamy polozenie Root Directory i zapisujemy w AX z tego samego powodu co wyzej ;)
  mov ax, word [SectorsPerFAT]  ; wrzucamy liczbe sektorow na jedna tablice FAT
  xor dx, dx           ; zerowanie dx
  mul word [FATCopies]      ; mnozymy przez liczbe tablic FAT
  add ax, word [ReservedSectors] ; dodajemy liczbe sektorow
  mov word [DataSector], ax    ; zapisujemy to w pamieci
  add word [DataSector], cx    ; i dodajemy wielkosc root dir otrzymujac poczatek sekcji z danymi

; Odczytujemy ten sztycht
  mov bx, 0x7E00     ; odczytujemy po 512 bajtow wiec zaczynamy impreze od 0x0000:0x7E00 (obszar zaraz za bootloaderem)
  call ReadSectors

; Tutaj zaczynamy szukac naszego pliku i sprawdzac czy wogole on tam jest
  mov cx, word [MaxRootDirEntries]  ; bedziemy odczytywac nie wiecej razy niz jest mozliwe. W CX jest licznik dla instrukcji loop
  xor di, di
  mov di, 0x7E00           ; adres poczatku obszaru przeszukiwanego
  xor si, si
  mov si, KernelName         ; adres nazwy do wyszukania

SearchForKernel:
  push cx         ; zeby nam czasem licznik sie nie zepsul
  mov cx, 0xB       ; 11 znakow ma kernelek
  push di         ; di / si jest zmieniane przez cmpsb to trzeba zachowac
  push si
  rep cmpsb        ; sprawdz ten sztycht - Opis : Porównuje bajt o adresie DS:SI lub DS:ESI z bajtem o adresie ES:DI lub ES:EDI 
              ; i w zależności od wyniku ustawia odpowiednie flagi (takie same jak CMP ). 
              ; Następnie, w zależności od DF (destination flag, wskaźnika kierunku) zmniejsza (gdy DF=1) lub zwiększa (gdy DF=0) SI i DI (lub ESI i EDI). 
  pop si         ; polozylismy to podnosimy
  pop di

  je LoadKernel     ; jesli nazwa pasuje to ladujemy kernela
  pop cx         ; jesli nie to bierzemy licznik ktory schowalismy
  add di, 0x20      ; przestawiamy na nastepny wpis w RootDirectory (kazdy ma 32b)
  loop SearchForKernel  ; i patrzymy na nastepny
  jmp KernelNotFound   ; jesli nie ma no to skaczemy ze nie ma ;)

LoadKernel:

  mov si, M1
  call print

  mov ax, [di+0x1A]      ; na tej pozycji jest numer klastra gdzie lezy nasz kernelson
  mov word [cluster], ax   ; zapisujemy pierwszy klaster

; tutaj zaladujemy tablice FAT
  mov cx, word [SectorsPerFAT]  ; ladujemy do CX liczbe sektorow ktora zajmuje FAT
  mov ax, word [ReservedSectors] ; a do ax poczatek
  mov bx, 0x7E00     ; ladujemy to zamiast wczesniej odczytanego RootDir - bo nam juz niepotrzebny
  call  ReadSectors

  push  word 0x0100     ; ustawiamy wartosc ES
  pop es

  mov ax, word [cluster]
  xor bx, bx       ; adres pod ktory wrzucamy (zaczynamy od 0x0100:0x0000)

FATLoop:
  call  ClusterToSector     ; zamieniamy numer klastra na adres
  mov cl, byte [SectorsPerCluster]  ; ilosc sektorow do odczytania
  call  ReadSectors     ; odczytujemy pierwszy sektor

  push  bx
  mov ax, word [cluster]
  shl ax, 1        ; mnozymy klaster razy 2 otrzymujac offset z ktorego odczytamy
  mov bx, ax       ; wrzucamy do bx
  mov ax, [bx+0x7E00]     ; odczytujemy wartosc z tablicy FAT
  mov word [cluster], ax   ; wrzucamy to do numeru klastra bez wzgledu na to co tam jest
  pop bx

  cmp ax, 0xFFFF     ; porownujemy wartosc odczytana, jesli jest 0xFFFF to znaczy ze to ostatni klaster pliku
  jne FATLoop       ; wiec jesli nie pasuje to czytamy nastepny

   mov si, M3
   call print

  jmp 0x0100:0x0000      ; i odpalamy odczytany kernel

KernelNotFound:

mov si, M2
call print

  jmp $

; --------
; Potrzebne funkcyjki
; --------

; --------
; ClusterToSector
; Funkcja przyjmuje numer klastra i przelicza go na adres pliku (w AX)
; --------

ClusterToSector:
  push  dx       ; kladziemy uzywane zmienne na stos
  push  cx
  sub ax, 2        ; odejmujemy 2
  xor dx, dx
  xor cx, cx
  mov cl, byte [SectorsPerCluster]  ; mnozymy przez liczbe sektorow na klaster
  mul cx
  add ax, word [DataSector]    ; i dodajemy miejsce poczatku sektora z danymi majac polozenie pliku
  pop cx
  pop dx       ; przywracamy zmienne
  ret

; --------
; SectorCHS - konwersja adresu w postaci numeru sektora liczac od poczatku na CHS (czyli cylinder head sector)
; Funkcja przyjmuje w rejestrze AX numer
; --------

SectorCHS:
  push  bx       ; kladziemy ax na stos
  push  ax
  xor bx, bx
  mov ax, word [maxSector]
  mul word [maxHead]
  xor dx, dx
  xchg  ax, bx       ; tu mamy obliczenie cylindra
  pop ax
  div bx
  mov byte [absoluteTrack], al
  mov ax, dx

  xor dx, dx       ; zerujemy do dzielenia. Dzielenie wyglada tak: (DX:AX div costam) stad musimy wyzerowac dx...
  div word [maxSector]    ; dzielimy przez maksymalna liczbe sektorow otrzymujac tym samym w ax numer glowicy a w dx sektor
  mov byte [absoluteHead], al   ; zapisujemy ;)
  inc dl
  mov byte [absoluteSector], dl
  pop bx
  ret         ; i wracamy

;-------
; ReadSectors - odczytuje cx sektorow z dysku zaczynajac od ax pod adres es:bx
; Przyjmowane argumenty:
;  cx - liczba sektorow do odczytu
;  ax - poczatek obszaru do odczytu
;  es:bx - adres w pamieci pod ktory odbywa sie odczyt
;-------

ReadSectors:
  push  ax
  push  bx
  push  cx       ; zapisujemy je na stosie bo bedziemy zmieniac a sa nam potrzebne
  call  SectorCHS      ; zamieniamy adres na CHS
  mov ah, 0x02      ; czytanie sektorow z dysku
  mov al, 0x01      ; ilosc - 1
  mov ch, byte [absoluteTrack]  ; sciezka
  mov cl, byte [absoluteSector]  ; sektor
  mov dh, byte [absoluteHead]   ; glowica
  mov dl, byte [LogicalDriveNumber]  ; dysk
  int 13h       ; czytamy
  pop cx
  pop bx
  pop ax
  add bx, word [BytesPerSector]  ; przelaczamy sie na nastepny sektor
  inc ax
  loop  ReadSectors     ; i powtarzamy az sie nie skonczy ilosc sektorow do odczytania
  ret         ; jesli koniec to wracamy

; -------
; Zmienne
; -------

absoluteTrack  db 0x00    ; sciezka (cylinder)
absoluteHead  db 0x00    ; glowica
absoluteSector db 0x00    ; sektor
maxTrack  dw 0x0000
maxHead   dw 0x0000   ; miejsce na dane o nosniku
maxSector  dw 0x0000
DataSector dw 0x0000   ; polozenie sektora z danymi (jego poczatku)
cluster   dw 0x0000

KernelName db "krenel.bin" ; nazwa szukanego pliku

M1 db "Ladowanie kernel'a...", 13, 10, 0
M2 db "Nie odnaleziono pliku...", 13, 10, 0
M3 db "Zaladowano poprawnie...", 13, 10, 0
M4 db "Szukam...", 13, 10, 0

times 510-($-$$) db 0x00
dw 0xAA55

Dodam jeszcze paczkę z plikami potrzebnymi po kompilacji

 • OS .rar (0.84 MB) - ściągnięć: 152

Jeśli mój post jest dowodem mojej niekompetencji, to trudno, ale po to pytam, żeby się czegoś dowiedzieć.
edytowany 2x, ostatnio: kacper546, 2013-02-25 16:37

Pozostało 580 znaków

2013-02-25 18:13

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 7 godzin temu

0

Dlatego że krenel.bin?

Pozostało 580 znaków

2013-02-25 18:32

Rejestracja: 7 lat temu

Ostatnio: 2 lata temu

Lokalizacja: Tutaj,obok

0

Nie rozumiem ???
Chodzi Ci o nazwę - są takie same.


Jeśli mój post jest dowodem mojej niekompetencji, to trudno, ale po to pytam, żeby się czegoś dowiedzieć.
chodzi o prawdopodobną literówkę. - Azarien 2013-02-25 21:59

Pozostało 580 znaków

2013-02-25 18:33
Moderator

Rejestracja: 12 lat temu

Ostatnio: 34 minuty temu

Lokalizacja: Wrocław

0

Masz jakiekolwiek pojęcie o systemie FAT16?
Stricte - o tym, jak przechowywane są tam nazwy plików?


edytowany 1x, ostatnio: Patryk27, 2013-02-25 18:34

Pozostało 580 znaków

2013-02-25 20:27

Rejestracja: 7 lat temu

Ostatnio: 2 lata temu

Lokalizacja: Tutaj,obok

0

Dopiero zacząłem naukę FAT16 więc mam pojęcie ogólne :).
Jeśli chodzi o kod to nie wiem gdzie jest błąd.


Jeśli mój post jest dowodem mojej niekompetencji, to trudno, ale po to pytam, żeby się czegoś dowiedzieć.

Pozostało 580 znaków

2013-02-26 06:46
Moderator

Rejestracja: 12 lat temu

Ostatnio: 34 minuty temu

Lokalizacja: Wrocław

1

nie wiem gdzie jest błąd.

Sprawdź, jak w FAT16 trzymane są nazwy plików...


Pozostało 580 znaków

2013-02-26 18:26

Rejestracja: 7 lat temu

Ostatnio: 2 lata temu

Lokalizacja: Tutaj,obok

0

czy chodzi Ci o to że zamiast

KernelName db "krenel.bin" ; nazwa szukanego pliku
powinno być KernelName db "KRENEL BIN"


Jeśli mój post jest dowodem mojej niekompetencji, to trudno, ale po to pytam, żeby się czegoś dowiedzieć.

Pozostało 580 znaków

2013-02-26 18:29
Moderator

Rejestracja: 12 lat temu

Ostatnio: 34 minuty temu

Lokalizacja: Wrocław

1

Pomijając, że chyba masz na myśli plik kernel.bin, to w FAT (bez LFN (long file name)) jego nazwa brzmiałaby:
kernel bin (dwie spacje, bo cała nazwa pliku musi mieć 11 znaków (format 8+3)).
#Edit albo KERNEL BIN - dawno nie "bawiłem się" z FAT-em i nie wiem czy jest to zapisywane wielkimi, czy małymi literami.


edytowany 1x, ostatnio: Patryk27, 2013-02-26 18:40

Pozostało 580 znaków

2013-02-26 19:46

Rejestracja: 7 lat temu

Ostatnio: 2 lata temu

Lokalizacja: Tutaj,obok

0

Spotkałem się z zapisem KERNEL BIN ale czytałem że FAT 16 nie rozróżnia wielkości liter i sprawdze ja dawałem tylko jedną spacje


Jeśli mój post jest dowodem mojej niekompetencji, to trudno, ale po to pytam, żeby się czegoś dowiedzieć.

Pozostało 580 znaków

2013-02-26 19:48
Moderator

Rejestracja: 12 lat temu

Ostatnio: 34 minuty temu

Lokalizacja: Wrocław

0

czytałem że FAT 16 nie rozróżnia wielkości liter

Zapewne chodzi o to, że Ty - jako programista - nie powinieneś zwracać uwagi na wielkość liter, a zapisane od środka może być nawet jako KeRnEL BIn.

ja dawałem tylko jedną spacje

Wtedy nazwa nie spełniałaby formatu 8+3 (8 znaków nazwy pliku, 3 znaki rozszerzenia).


Pozostało 580 znaków

2013-02-26 19:48

Rejestracja: 7 lat temu

Ostatnio: 2 lata temu

Lokalizacja: Tutaj,obok

0

Niestety dalej nie znajduje pliku


Jeśli mój post jest dowodem mojej niekompetencji, to trudno, ale po to pytam, żeby się czegoś dowiedzieć.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0