lukasz1235:

#include <stdio.h>

int main()
{
 char pierwsza_zmienna; //tworzymy zmienna pierwsza_zmienna
 char druga_zmienna; //tworzymy zmienna druga_zmienna
 char trzecia_zmienna; //tworzymy zmienna trzecia_zmienna
 char czwarta_zmienna; //tworzymy zmienna czwarta_zmienna
 char piata_zmienna; //tworzymy zmienna piata_zmienna
 char szosta_zmienna; //tworzymy zmienna szista_zmienna
 char siodma_zmienna; //tworzymy zmienna siodma_zmienna
 char osma_zmienna; //tworzymy zmienna osma_zmienna
 char dziewiata_zmienna; //tworzymy zmienna dziewiata_zmienna
 char dziesiata_zmienna; //tworzymy zmienna dziesiata_zmienna
 char jedenasta_zmienna; // tworzymy zmienna jedenasta_zmienna
 scanf("%c", &pierwsza_zmienna); //odczytujemy wartosc pierwszej cyfry ze standardowego wejscia i przypisujemy do zmiennej pierwsza_zmienna
 scanf("%c", &druga_zmienna); //odczytujemy wartosc drugiej cyfry ze standardowego wejscia i przypisujemy do zmiennej druga_zmienna
 scanf("%c", &trzecia_zmienna); //odczytujemy wartosc trzeciej cyfry ze standardowego wejscia i przypisujemy do zmiennej trzecia_zmienna
 scanf("%c", &czwarta_zmienna); //odczytujemy wartosc czwartej cyfry ze standardowego wejscia i przypisujemy do zmiennej czwarta_zmienna
 scanf("%c", &piata_zmienna); //odczytujemy wartosc piatej cyfry ze standardowego wejscia i przypisujemy do zmiennej piata_zmienna
 scanf("%c", &szosta_zmienna); //odczytujemy wartosc szostej cyfry ze standardowego wejscia i przypisujemy do zmiennej szosta_zmienna
 scanf("%c", &siodma_zmienna); //odczytujemy wartosc siodmej cyfry ze standardowego wejscia i przypisujemy do zmiennej siodma_zmienna
 scanf("%c", &osma_zmienna); //odczytujemy wartosc osmej cyfry ze standardowego wejscia i przypisujemy do zmiennej osma_zmienna
 scanf("%c", &dziewiata_zmienna); //odczytujemy wartosc dziewiatej cyfry ze standardowego wejscia i przypisujemy do zmiennej dziewiata_zmienna
 scanf("%c", &dziesiata_zmienna); //odczytujemy wartosc dziesiatej cyfry ze standardowego wejscia i przypisujemy do zmiennej dziesiata_zmienna
 scanf("%c", &jedenasta_zmienna); //odczytujemy wartosc jedenastej cyfry ze standardowego wejscia i przypisujemy do zmiennej jedenasta_zmienna
 pierwsza_zmienna = pierwsza_zmienna - '0'; //zamiana z char na int dla pierwszej cyfry
 druga_zmienna = druga_zmienna - '0'; //zamiana z char na int dla drugiej cyfry
 trzecia_zmienna = trzecia_zmienna - '0'; //zamiana z char na int dla trzeciej cyfry
 czwarta_zmienna = czwarta_zmienna - '0'; //zamiana z char na int dla czwartej cyfry
 piata_zmienna = piata_zmienna - '0'; //zamiana z char na int dla piatej cyfry
 szosta_zmienna = szosta_zmienna - '0'; //zamiana z char na int dla szostej cyfry
 siodma_zmienna = siodma_zmienna - '0'; //zamiana z char na int dla siodmej cyfry
 osma_zmienna = osma_zmienna - '0'; //zamiana z char na int dla osmej cyfry
 dziewiata_zmienna = dziewiata_zmienna - '0'; //zamiana z char na int dla dziewiatej cyfry
 dziesiata_zmienna = dziesiata_zmienna - '0'; //zamiana z char na int dla dziesiatej cyfry
 jedenasta_zmienna = jedenasta_zmienna - '0'; //zamiana z char na int dla jedenastej cyfry
 int pierwszy_iloczyn; //tworzymy zmienna pierwszy_iloczyn
 int drugi_iloczyn; //tworzymy zmienna drugi_iloczyn
 int trzeci_iloczyn; //tworzymy zmienna trzeci_iloczyn
 int czwarty_iloczyn; //tworzymy zmienna czwarty_iloczyn
 int piaty_iloczyn; //tworzymy zmienna piaty_iloczyn
 int szosty_iloczyn; //szosty_iloczyn
 int siodmy_iloczyn; //siodmy_iloczyn
 int osmy_iloczyn; //osmy_iloczyn
 int dziewiaty_iloczyn; //dziewiaty_iloczyn
 int dziesiaty_iloczyn; //dziesiaty_iloczyn
 int jedenasty_iloczyn; //jedenasty_iloczyn
 pierwszy_iloczyn = pierwsza_zmienna * 1; //mnozymy pierwsza cyfre przez jeden
 drugi_iloczyn = druga_zmienna * 3; //mnozymy pierwsza cyfre przez trzy
 trzeci_iloczyn = trzecia_zmienna * 7; //mnozymy pierwsza cyfre przez siedem
 czwarty_iloczyn = czwarta_zmienna * 9; //mnozymy pierwsza cyfre przez dziewiec
 piaty_iloczyn = piata_zmienna * 1; //mnozymy pierwsza cyfre przez jeden
 szosty_iloczyn = szosta_zmienna * 3; //mnozymy pierwsza cyfre przez trzy
 siodmy_iloczyn = siodma_zmienna * 7; //mnozymy pierwsza cyfre przez siedem
 osmy_iloczyn = osma_zmienna * 9; //mnozymy pierwsza cyfre przez dziewiec
 dziewiaty_iloczyn = dziewiata_zmienna * 1; //mnozymy pierwsza cyfre przez jeden
 dziesiaty_iloczyn = dziesiata_zmienna * 3; //mnozymy pierwsza cyfre przez trzy
 jedenasty_iloczyn = jedenasta_zmienna * 1; //mnozymy pierwsza cyfre przez jeden
 int suma; //tworzymy zmienna suma
 suma = pierwszy_iloczyn + drugi_iloczyn + trzeci_iloczyn + czwarty_iloczyn + piaty_iloczyn + szosty_iloczyn + siodmy_iloczyn + osmy_iloczyn + dziewiaty_iloczyn + dziesiaty_iloczyn + jedenasty_iloczyn; //do zmiennej suma przypisujemy sume watrosci zmiennych: pierwszy_iloczyn drugi_iloczyn trzeci_iloczyn czwarty_iloczyn piaty_iloczyn szosty_iloczyn siodmy_iloczyn osmy_iloczyn dziewiaty_iloczyn dziesiaty_iloczyn jedenasty_iloczyn
 if(!(!(!(!(!(!(!(suma%10)))))))) //jezeli reszta z dzielenia zmiennej suma przez 10 poddane negacji bitowej poddane negacji bitowej poddane negacji bitowej poddane negacji bitowej poddane negacji bitowej poddane negacji bitowej poddane negacji bitowej
  printf("TAK"); //wyswietlamy napis TAK
 else //jeżeli nie
  printf("NIE"); //wyswietlamy napis NIE
 return 0; //zwracamy zero
} //koniec funkcji main()

MSM:

#define _pesel_ atoi
#define pesel__ (
#define __pesel )
#define ___pesel int
#define ____pesel ]
#define pesel____ [
#define __pesel__ main
#define pesel___ char
#define __pesel_ scanf
#define _pesel__ printf
#define ___pesel_ 0
#define _pesel___ =
#define ____pesel__ +
#define pesel_ "%s"
#define _____pesel 1 +
#define ____pesel_ 1
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/**********************************************************************************************/
___pesel __pesel__ pesel__ __pesel { pesel___ pesel pesel____ _____pesel _____pesel _____pesel
_____pesel _____pesel _____pesel  _____pesel _____pesel _____pesel _____pesel _____pesel
____pesel_ ____pesel ; pesel___ _pesel pesel____ _____pesel ____pesel_ ____pesel ; __pesel_
pesel__ pesel_, pesel __pesel ; _pesel pesel____ ____pesel_ ____pesel _pesel___ ___pesel_
; _pesel__ pesel__ pesel_,  pesel__ pesel__ pesel__ _pesel_ pesel__ pesel__ _pesel pesel____
___pesel_ ____pesel = pesel pesel____ pesel__ _____pesel _____pesel _____pesel _____pesel
_____pesel _____pesel _____pesel _____pesel _____pesel ____pesel_ __pesel ____pesel , _pesel
__pesel  __pesel * pesel__ ____pesel_ __pesel __pesel ____pesel__  pesel__ _pesel_ pesel__
pesel__ _pesel pesel____ ___pesel_ ____pesel = pesel pesel____ pesel__ _____pesel _____pesel
_____pesel _____pesel _____pesel _____pesel _____pesel _____pesel ____pesel_ __pesel ____pesel
, _pesel __pesel __pesel * pesel__ _____pesel _____pesel ____pesel_ __pesel __pesel ____pesel__
pesel__ _pesel_ pesel__ pesel__ _pesel pesel____ ___pesel_ ____pesel = pesel pesel____ pesel__
_____pesel _____pesel _____pesel _____pesel _____pesel _____pesel _____pesel ____pesel_ __pesel
____pesel , _pesel __pesel __pesel * pesel__ _____pesel _____pesel _____pesel _____pesel
_____pesel _____pesel ____pesel_ __pesel __pesel ____pesel__  pesel__ _pesel_ pesel__ pesel__
_pesel pesel____ ___pesel_ ____pesel = pesel pesel____ pesel__ _____pesel _____pesel _____pesel
_____pesel _____pesel _____pesel ____pesel_ __pesel ____pesel , _pesel __pesel __pesel *pesel__
_____pesel _____pesel _____pesel _____pesel  _____pesel _____pesel _____pesel _____pesel
____pesel_ __pesel __pesel ____pesel__ pesel__ _pesel_ pesel__ pesel__ _pesel pesel____
___pesel_ ____pesel = pesel pesel____ pesel__ _____pesel _____pesel _____pesel _____pesel
_____pesel ____pesel_ __pesel ____pesel , _pesel __pesel __pesel * pesel__ ____pesel_ __pesel
__pesel ____pesel__  pesel__ _pesel_ pesel__ pesel__ _pesel pesel____  ___pesel_  ____pesel
= pesel pesel____  pesel__ _____pesel _____pesel _____pesel _____pesel ____pesel_ __pesel
____pesel , _pesel __pesel __pesel * pesel__ _____pesel _____pesel ____pesel_ __pesel __pesel
____pesel__  pesel__ _pesel_ pesel__ pesel__ _pesel pesel____ ___pesel_ ____pesel = pesel
pesel____ pesel__ _____pesel _____pesel _____pesel ____pesel_ __pesel ____pesel , _pesel
__pesel __pesel * pesel__ _____pesel _____pesel _____pesel _____pesel _____pesel _____pesel
____pesel_ __pesel __pesel ____pesel__ pesel__ _pesel_ pesel__ pesel__ _pesel pesel____
___pesel_ ____pesel = pesel pesel____ pesel__ _____pesel _____pesel ____pesel_ __pesel
____pesel , _pesel __pesel __pesel * pesel__ _____pesel _____pesel _____pesel _____pesel
_____pesel _____pesel _____pesel _____pesel ____pesel_ __pesel __pesel ____pesel__  pesel__
_pesel_ pesel__ pesel__ _pesel pesel____ ___pesel_ ____pesel = pesel pesel____ pesel__
_____pesel ____pesel_ __pesel ____pesel , _pesel __pesel __pesel * pesel__ ____pesel_ __pesel
__pesel ____pesel__  pesel__ _pesel_ pesel__ pesel__ _pesel pesel____ ___pesel_ ____pesel
= pesel pesel____ pesel__ ____pesel_ __pesel ____pesel , _pesel __pesel __pesel * pesel__
_____pesel _____pesel ____pesel_ __pesel __pesel ____pesel__  pesel__ _pesel_ pesel__ pesel__
_pesel pesel____ ___pesel_ ____pesel = pesel pesel____ ___pesel_ ____pesel , _pesel __pesel
__pesel * pesel__ ____pesel_ __pesel __pesel   __pesel % pesel__ _____pesel _____pesel
_____pesel _____pesel _____pesel _____pesel _____pesel _____pesel _____pesel ____pesel_ __pesel
__pesel == ___pesel_ ? "TAK" : "NIE" __pesel ; }
/**********************************************************************************************/

polaczek17:

//---------------------------------------------------------------------------

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#define aaaaaaaaaa int
#define aaaaaaaaab class
#define aaaaaaaaac public
#define aaaaaaaaad :
#define aaaaaaaaae string
#define aaaaaaaaag {
#define aaaaaaaaah }
#define aaaaaaaaba void
#define aaaaaaabba char
#define aaaaaaacba %
#define aaaaaaadba static_cast
#define aaaaaaaeba do
#define aaaaaaafba while
#define aaaaaaagba if
#define aaaaaaahba =
#define aaaaaaaiba ==
#define aaaaaaajba ;
#define aaaaaaakba <
#define aaaaaaalba >
#define aaaaaaamba (
#define aaaaaaanba )
#define caaaaaanba !=
#define haaaaaanba +=
#define jaaaaaanba cout
#define iaaaaaanba cin
#define ivaaaaanba <<
#define ivvaaaanba >>
#define ivvaaafnba return
#define ivvadafnba else
#define ivvtdafnba bool
using namespace std aaaaaaajba
//---------------------------------------------------------------------------
 aaaaaaaaab aaaaaaaaaf
 aaaaaaaaag
 aaaaaaaaac aaaaaaaaad
 aaaaaaaaae aaaaaaaaai aaaaaaajba
 aaaaaaaaaa aaaaaaaaaj aaaaaaajba
 aaaaaaaaaa aaaaaaaaak aaaaaaajba
 aaaaaaaaaa aaaaaaaaal aaaaaaajba
 aaaaaaaaaa aaaaaaaaam aaaaaaajba
 aaaaaaaaaa aaaaaaaaan aaaaaaajba
 aaaaaaaaaa aaaaaaaaao aaaaaaajba
 aaaaaaaaaa aaaaaaaaap aaaaaaajba
 aaaaaaaaaa aaaaaaaaar aaaaaaajba
 aaaaaaaaaa aaaaaaaaas aaaaaaajba
 aaaaaaaaaa aaaaaaaaat aaaaaaajba
 aaaaaaaaaa aaaaaaaaaw aaaaaaajba
 aaaaaaaaah aaaaaaaaax aaaaaaajba

aaaaaaaaba aaaaaaaaca
aaaaaaamba aaaaaaaaba aaaaaaanba
aaaaaaaaag
 aaaaaaaaaa aaaaaaaapa
 aaaaaaahba rand() aaaaaaacba
  aaaaaaadba aaaaaaakba
  aaaaaaaaaa aaaaaaalba aaaaaaamba
   aaaaaaadba aaaaaaakba aaaaaaabba
   aaaaaaalba aaaaaaamba
   60 aaaaaaanba +
   aaaaaaadba aaaaaaakba
   aaaaaaabba aaaaaaalba aaaaaaamba
    67 aaaaaaanba aaaaaaanba
    aaaaaaajba
 aaaaaaabba baaaaaanba
 aaaaaaahba 49
 aaaaaaajba
 aaaaaaaaaa aaaaaaabaa aaaaaaahba
 aaaaaaadba aaaaaaakba aaaaaaaaaa
  aaaaaaalba aaaaaaamba baaaaaanba)-48
  aaaaaaajba
 aaaaaaaeba
 aaaaaaaaag
  aaaaaaagba
  aaaaaaamba aaaaaaaapa
  aaaaaaakba aaaaaaabaa aaaaaaanba
   aaaaaaaapa++ aaaaaaajba
  aaaaaaagba aaaaaaamba aaaaaaaapa
  aaaaaaalba aaaaaaabaa aaaaaaanba
  aaaaaaaapa-- aaaaaaajba
 aaaaaaaaah aaaaaaafba
 aaaaaaamba aaaaaaaapa caaaaaanba
 aaaaaaabaa aaaaaaanba aaaaaaajba

 aaaaaaaaax.aaaaaaaaaj
 aaaaaaahba aaaaaaaapa
 aaaaaaajba
aaaaaaaaah

aaaaaaaaba aaaaaaaada aaaaaaamba
 aaaaaaaaba aaaaaaanba
aaaaaaaaag
 aaaaaaaaaa aaaaaaaapa
 aaaaaaahba rand() aaaaaaacba
 aaaaaaadba aaaaaaakba aaaaaaaaaa
 aaaaaaalba aaaaaaamba
 aaaaaaadba aaaaaaakba
 aaaaaaabba aaaaaaalba aaaaaaamba
  60 aaaaaaanba + aaaaaaadba
  aaaaaaakba
  aaaaaaabba aaaaaaalba aaaaaaamba 67
   aaaaaaanba aaaaaaanba aaaaaaajba
 aaaaaaabba baaaaaanba
 aaaaaaahba 51
  aaaaaaajba
 aaaaaaaaaa aaaaaaabaa
 aaaaaaahba aaaaaaadba aaaaaaakba
 aaaaaaaaaa aaaaaaalba aaaaaaamba
 baaaaaanba aaaaaaanba -48 aaaaaaajba
 aaaaaaaeba
 aaaaaaaaag
  aaaaaaagba aaaaaaamba
  aaaaaaaapa aaaaaaakba aaaaaaabaa
  aaaaaaanba aaaaaaaapa++ aaaaaaajba
  aaaaaaagba aaaaaaamba
  aaaaaaaapa aaaaaaalba aaaaaaabaa
  aaaaaaanba aaaaaaaapa-- aaaaaaajba
 aaaaaaaaah aaaaaaafba
 aaaaaaamba aaaaaaaapa caaaaaanba
 aaaaaaabaa aaaaaaanba
 aaaaaaajba

 aaaaaaaaax.aaaaaaaaak aaaaaaahba
 aaaaaaaapa aaaaaaajba
aaaaaaaaah

aaaaaaaaba aaaaaaaaea
aaaaaaamba aaaaaaaaba aaaaaaanba
aaaaaaaaag
 aaaaaaaaaa aaaaaaaapa
 aaaaaaahba rand()
 aaaaaaacba aaaaaaadba
  aaaaaaakba
  aaaaaaaaaa
  aaaaaaalba aaaaaaamba aaaaaaadba
   aaaaaaakba aaaaaaabba aaaaaaalba
   aaaaaaamba 60
    aaaaaaanba +
    aaaaaaadba aaaaaaakba
     aaaaaaabba aaaaaaalba aaaaaaamba
     67
     aaaaaaanba aaaaaaanba
     aaaaaaajba
 aaaaaaabba baaaaaanba aaaaaaahba 55
 aaaaaaajba
 aaaaaaaaaa aaaaaaabaa
 aaaaaaahba aaaaaaadba aaaaaaakba
  aaaaaaaaaa aaaaaaalba aaaaaaamba
  baaaaaanba aaaaaaanba -48
  aaaaaaajba
 aaaaaaaeba
 aaaaaaaaag
  aaaaaaagba aaaaaaamba
  aaaaaaaapa aaaaaaakba aaaaaaabaa
  aaaaaaanba aaaaaaaapa++ aaaaaaajba
  aaaaaaagba aaaaaaamba aaaaaaaapa
  aaaaaaalba aaaaaaabaa
  aaaaaaanba aaaaaaaapa--
  aaaaaaajba
 aaaaaaaaah aaaaaaafba aaaaaaamba
 aaaaaaaapa caaaaaanba
 aaaaaaabaa aaaaaaanba
  aaaaaaajba

 aaaaaaaaax.aaaaaaaaal
 aaaaaaahba aaaaaaaapa
 aaaaaaajba
aaaaaaaaah

aaaaaaaaba aaaaaaaafa aaaaaaamba
aaaaaaaaba aaaaaaanba
aaaaaaaaag
 aaaaaaaaaa aaaaaaaapa
 aaaaaaahba rand()
  aaaaaaacba aaaaaaadba
  aaaaaaakba aaaaaaaaaa aaaaaaalba
  aaaaaaamba aaaaaaadba aaaaaaakba
  aaaaaaabba aaaaaaalba
  aaaaaaamba 60
   aaaaaaanba +
   aaaaaaadba aaaaaaakba
   aaaaaaabba
   aaaaaaalba
   aaaaaaamba 67
   aaaaaaanba aaaaaaanba aaaaaaajba
 aaaaaaabba
 baaaaaanba aaaaaaahba
 57 aaaaaaajba
 aaaaaaaaaa
 aaaaaaabaa aaaaaaahba
 aaaaaaadba aaaaaaakba aaaaaaaaaa
 aaaaaaalba aaaaaaamba baaaaaanba
 aaaaaaanba
 -48 aaaaaaajba
 aaaaaaaeba
 aaaaaaaaag
  aaaaaaagba
  aaaaaaamba aaaaaaaapa
  aaaaaaakba aaaaaaabaa
  aaaaaaanba aaaaaaaapa++ aaaaaaajba
  aaaaaaagba
  aaaaaaamba aaaaaaaapa
   aaaaaaalba aaaaaaabaa aaaaaaanba
   aaaaaaaapa--
   aaaaaaajba
 aaaaaaaaah aaaaaaafba
 aaaaaaamba aaaaaaaapa caaaaaanba
  aaaaaaabaa aaaaaaanba
  aaaaaaajba

 aaaaaaaaax.aaaaaaaaam
 aaaaaaahba aaaaaaaapa
 aaaaaaajba
aaaaaaaaah

aaaaaaaaba aaaaaaaaga aaaaaaamba
aaaaaaaaba aaaaaaanba
aaaaaaaaag
 aaaaaaaaaa aaaaaaaapa
 aaaaaaahba rand()
 aaaaaaacba aaaaaaadba
 aaaaaaakba aaaaaaaaaa aaaaaaalba
 aaaaaaamba aaaaaaadba
  aaaaaaakba aaaaaaabba
  aaaaaaalba aaaaaaamba
  60) + aaaaaaadba
  aaaaaaakba aaaaaaabba
  aaaaaaalba aaaaaaamba 67))
   aaaaaaajba
 aaaaaaabba baaaaaanba aaaaaaahba
 49 aaaaaaajba
 aaaaaaaaaa aaaaaaabaa
 aaaaaaahba aaaaaaadba
 aaaaaaakba aaaaaaaaaa aaaaaaalba
 aaaaaaamba baaaaaanba)-48
 aaaaaaajba
 aaaaaaaeba
 aaaaaaaaag
  aaaaaaagba aaaaaaamba
  aaaaaaaapa aaaaaaakba
  aaaaaaabaa aaaaaaanba aaaaaaaapa++
  aaaaaaajba
  aaaaaaagba aaaaaaamba
  aaaaaaaapa aaaaaaalba
  aaaaaaabaa aaaaaaanba aaaaaaaapa--
  aaaaaaajba
 aaaaaaaaah aaaaaaafba
 aaaaaaamba aaaaaaaapa caaaaaanba
 aaaaaaabaa aaaaaaanba
 aaaaaaajba

 aaaaaaaaax.aaaaaaaaan aaaaaaahba
 aaaaaaaapa aaaaaaajba
aaaaaaaaah

aaaaaaaaba aaaaaaaaha
 aaaaaaamba aaaaaaaaba aaaaaaanba
aaaaaaaaag
 aaaaaaaaaa aaaaaaaapa aaaaaaahba
 rand() aaaaaaacba aaaaaaadba
 aaaaaaakba aaaaaaaaaa
 aaaaaaalba aaaaaaamba aaaaaaadba
  aaaaaaakba aaaaaaabba
  aaaaaaalba aaaaaaamba 60
  aaaaaaanba + aaaaaaadba
  aaaaaaakba aaaaaaabba aaaaaaalba
  aaaaaaamba 67
  aaaaaaanba
  aaaaaaanba aaaaaaajba
 aaaaaaabba baaaaaanba
 aaaaaaahba
 51 aaaaaaajba
 aaaaaaaaaa
 aaaaaaabaa aaaaaaahba
 aaaaaaadba aaaaaaakba
 aaaaaaaaaa aaaaaaalba aaaaaaamba
  baaaaaanba aaaaaaanba -48
  aaaaaaajba
 aaaaaaaeba
 aaaaaaaaag
  aaaaaaagba aaaaaaamba
  aaaaaaaapa aaaaaaakba
   aaaaaaabaa aaaaaaanba aaaaaaaapa++
   aaaaaaajba
  aaaaaaagba aaaaaaamba
  aaaaaaaapa aaaaaaalba aaaaaaabaa
  aaaaaaanba aaaaaaaapa--
  aaaaaaajba
 aaaaaaaaah aaaaaaafba aaaaaaamba
 aaaaaaaapa caaaaaanba aaaaaaabaa
 aaaaaaanba
 aaaaaaajba

 aaaaaaaaax.aaaaaaaaao
 aaaaaaahba aaaaaaaapa
 aaaaaaajba
aaaaaaaaah

aaaaaaaaba aaaaaaaaia
 aaaaaaamba aaaaaaaaba
 aaaaaaanba
aaaaaaaaag
 aaaaaaaaaa aaaaaaaapa
 aaaaaaahba rand() aaaaaaacba
 aaaaaaadba aaaaaaakba aaaaaaaaaa
 aaaaaaalba aaaaaaamba aaaaaaadba
 aaaaaaakba aaaaaaabba
 aaaaaaalba aaaaaaamba 60
 aaaaaaanba + aaaaaaadba
 aaaaaaakba aaaaaaabba aaaaaaalba
 aaaaaaamba 67
 aaaaaaanba aaaaaaanba
  aaaaaaajba
 aaaaaaabba baaaaaanba
 aaaaaaahba 55
 aaaaaaajba
 aaaaaaaaaa aaaaaaabaa aaaaaaahba
 aaaaaaadba aaaaaaakba
 aaaaaaaaaa aaaaaaalba
  aaaaaaamba baaaaaanba aaaaaaanba
  -48
   aaaaaaajba
 aaaaaaaeba
 aaaaaaaaag
  aaaaaaagba aaaaaaamba
  aaaaaaaapa aaaaaaakba aaaaaaabaa
  aaaaaaanba aaaaaaaapa++
   aaaaaaajba
  aaaaaaagba aaaaaaamba
  aaaaaaaapa aaaaaaalba
  aaaaaaabaa aaaaaaanba
  aaaaaaaapa--
  aaaaaaajba
 aaaaaaaaah aaaaaaafba aaaaaaamba
 aaaaaaaapa caaaaaanba
  aaaaaaabaa aaaaaaanba
  aaaaaaajba

 aaaaaaaaax.aaaaaaaaap
 aaaaaaahba
 aaaaaaaapa
  aaaaaaajba
aaaaaaaaah

aaaaaaaaba aaaaaaaaja
 aaaaaaamba aaaaaaaaba
 aaaaaaanba
aaaaaaaaag
 aaaaaaaaaa aaaaaaaapa
 aaaaaaahba rand()
  aaaaaaacba aaaaaaadba aaaaaaakba
  aaaaaaaaaa aaaaaaalba
   aaaaaaamba aaaaaaadba
  aaaaaaakba aaaaaaabba aaaaaaalba
   aaaaaaamba
   60 aaaaaaanba +
   aaaaaaadba aaaaaaakba
   aaaaaaabba
   aaaaaaalba aaaaaaamba
   67
   aaaaaaanba
   aaaaaaanba aaaaaaajba
 aaaaaaabba baaaaaanba
 aaaaaaahba
 57 aaaaaaajba
 aaaaaaaaaa
 aaaaaaabaa aaaaaaahba
 aaaaaaadba aaaaaaakba aaaaaaaaaa
 aaaaaaalba aaaaaaamba baaaaaanba
  aaaaaaanba -48
  aaaaaaajba
 aaaaaaaeba
 aaaaaaaaag
  aaaaaaagba aaaaaaamba
   aaaaaaaapa aaaaaaakba
   aaaaaaabaa aaaaaaanba aaaaaaaapa++
   aaaaaaajba
  aaaaaaagba aaaaaaamba aaaaaaaapa
  aaaaaaalba aaaaaaabaa
  aaaaaaanba aaaaaaaapa--
   aaaaaaajba
 aaaaaaaaah aaaaaaafba aaaaaaamba
 aaaaaaaapa caaaaaanba
  aaaaaaabaa aaaaaaanba
  aaaaaaajba

 aaaaaaaaax.aaaaaaaaar aaaaaaahba
 aaaaaaaapa aaaaaaajba
aaaaaaaaah

aaaaaaaaba aaaaaaaaka
aaaaaaamba aaaaaaaaba aaaaaaanba
aaaaaaaaag
 aaaaaaaaaa aaaaaaaapa
 aaaaaaahba rand()
  aaaaaaacba aaaaaaadba
  aaaaaaakba aaaaaaaaaa
   aaaaaaalba
   aaaaaaamba
   aaaaaaadba aaaaaaakba
   aaaaaaabba aaaaaaalba
   aaaaaaamba 60
   aaaaaaanba
   +
    aaaaaaadba aaaaaaakba aaaaaaabba
    aaaaaaalba aaaaaaamba
     67
     aaaaaaanba aaaaaaanba
     aaaaaaajba
 aaaaaaabba baaaaaanba aaaaaaahba 49
 aaaaaaajba
 aaaaaaaaaa aaaaaaabaa
 aaaaaaahba aaaaaaadba aaaaaaakba
 aaaaaaaaaa aaaaaaalba
 aaaaaaamba baaaaaanba aaaaaaanba -48
 aaaaaaajba
 aaaaaaaeba
 aaaaaaaaag
  aaaaaaagba aaaaaaamba
  aaaaaaaapa aaaaaaakba
  aaaaaaabaa aaaaaaanba aaaaaaaapa++
  aaaaaaajba
  aaaaaaagba aaaaaaamba
  aaaaaaaapa aaaaaaalba aaaaaaabaa
   aaaaaaanba aaaaaaaapa--
   aaaaaaajba
 aaaaaaaaah aaaaaaafba aaaaaaamba
 aaaaaaaapa caaaaaanba
 aaaaaaabaa aaaaaaanba aaaaaaajba

 aaaaaaaaax.aaaaaaaaas
 aaaaaaahba
  aaaaaaaapa
  aaaaaaajba
aaaaaaaaah

aaaaaaaaba aaaaaaaama
 aaaaaaamba aaaaaaaaba aaaaaaanba
aaaaaaaaag
 aaaaaaaaaa aaaaaaaapa aaaaaaahba
 rand() aaaaaaacba aaaaaaadba
 aaaaaaakba aaaaaaaaaa
  aaaaaaalba aaaaaaamba
  aaaaaaadba aaaaaaakba aaaaaaabba
   aaaaaaalba aaaaaaamba 60
   aaaaaaanba + aaaaaaadba
   aaaaaaakba aaaaaaabba
   aaaaaaalba aaaaaaamba
    67
    aaaaaaanba aaaaaaanba aaaaaaajba
 aaaaaaabba baaaaaanba
 aaaaaaahba 51
 aaaaaaajba
 aaaaaaaaaa aaaaaaabaa
 aaaaaaahba aaaaaaadba aaaaaaakba
 aaaaaaaaaa aaaaaaalba aaaaaaamba
  baaaaaanba aaaaaaanba
  -48 aaaaaaajba
 aaaaaaaeba
 aaaaaaaaag
  aaaaaaagba aaaaaaamba
  aaaaaaaapa aaaaaaakba
  aaaaaaabaa aaaaaaanba aaaaaaaapa++
   aaaaaaajba
  aaaaaaagba aaaaaaamba
  aaaaaaaapa aaaaaaalba aaaaaaabaa
  aaaaaaanba aaaaaaaapa--
  aaaaaaajba
 aaaaaaaaah aaaaaaafba
 aaaaaaamba aaaaaaaapa caaaaaanba
 aaaaaaabaa aaaaaaanba
 aaaaaaajba

 aaaaaaaaax.aaaaaaaaat
 aaaaaaahba aaaaaaaapa aaaaaaajba
aaaaaaaaah

aaaaaaaaba aaaaaaaana aaaaaaamba
aaaaaaaaba)
aaaaaaaaag
 aaaaaaaaaa aaaaaaaapa
 aaaaaaahba rand()
 aaaaaaacba
 aaaaaaadba aaaaaaakba aaaaaaaaaa
 aaaaaaalba aaaaaaamba aaaaaaadba
 aaaaaaakba aaaaaaabba aaaaaaalba
  aaaaaaamba 60
  aaaaaaanba
  + aaaaaaadba
  aaaaaaakba aaaaaaabba aaaaaaalba
  aaaaaaamba 67
  aaaaaaanba
  aaaaaaanba aaaaaaajba
 aaaaaaabba
 baaaaaanba aaaaaaahba
 49 aaaaaaajba
 aaaaaaaaaa aaaaaaabaa
 aaaaaaahba aaaaaaadba
 aaaaaaakba aaaaaaaaaa aaaaaaalba
 aaaaaaamba baaaaaanba aaaaaaanba -48 aaaaaaajba
 aaaaaaaeba
 aaaaaaaaag
  aaaaaaagba aaaaaaamba
  aaaaaaaapa aaaaaaakba
  aaaaaaabaa aaaaaaanba aaaaaaaapa++
  aaaaaaajba
  aaaaaaagba aaaaaaamba aaaaaaaapa
  aaaaaaalba aaaaaaabaa
  aaaaaaanba aaaaaaaapa--
  aaaaaaajba
 aaaaaaaaah
 aaaaaaafba aaaaaaamba
 aaaaaaaapa caaaaaanba
 aaaaaaabaa
  aaaaaaanba aaaaaaajba

 aaaaaaaaax.aaaaaaaaaw
 aaaaaaahba aaaaaaaapa
 aaaaaaajba
aaaaaaaaah

aaaaaaaaaa daaaaaanba
aaaaaaamba aaaaaaabba baaaaaanba
 aaaaaaanba
aaaaaaaaag
 ivvaaafnba aaaaaaadba
 aaaaaaakba aaaaaaaaaa
 aaaaaaalba
 aaaaaaamba
 baaaaaanba aaaaaaanba - 48
  aaaaaaajba
aaaaaaaaah

ivvtdafnba eaaaaaanba aaaaaaamba
 aaaaaaaaae faaaaaanba)
aaaaaaaaag
aaaaaaaaaa hgaaaaanba aaaaaaahba NULL
aaaaaaajba
hgaaaaanba haaaaaanba daaaaaanba
aaaaaaamba faaaaaanba[0]
 aaaaaaanba * aaaaaaaaax.aaaaaaaaaj
 aaaaaaajba
hgaaaaanba
 haaaaaanba daaaaaanba
 aaaaaaamba
 faaaaaanba[1] aaaaaaanba * aaaaaaaaax.aaaaaaaaak
 aaaaaaajba
hgaaaaanba haaaaaanba
daaaaaanba aaaaaaamba
faaaaaanba[2] aaaaaaanba *
aaaaaaaaax.aaaaaaaaal aaaaaaajba
hgaaaaanba haaaaaanba
daaaaaanba aaaaaaamba faaaaaanba[3]
aaaaaaanba * aaaaaaaaax.aaaaaaaaam aaaaaaajba
hgaaaaanba haaaaaanba
daaaaaanba aaaaaaamba
faaaaaanba[4] aaaaaaanba * aaaaaaaaax.aaaaaaaaan
aaaaaaajba
hgaaaaanba haaaaaanba daaaaaanba
aaaaaaamba faaaaaanba[5] aaaaaaanba *
aaaaaaaaax.aaaaaaaaao aaaaaaajba
hgaaaaanba haaaaaanba daaaaaanba
aaaaaaamba faaaaaanba[6] aaaaaaanba *
 aaaaaaaaax.aaaaaaaaap aaaaaaajba
hgaaaaanba
haaaaaanba daaaaaanba aaaaaaamba faaaaaanba[7]
aaaaaaanba * aaaaaaaaax.aaaaaaaaar aaaaaaajba
hgaaaaanba haaaaaanba daaaaaanba
aaaaaaamba faaaaaanba[8] aaaaaaanba *
 aaaaaaaaax.aaaaaaaaas aaaaaaajba
hgaaaaanba haaaaaanba
 daaaaaanba aaaaaaamba
 faaaaaanba[9] aaaaaaanba * aaaaaaaaax.aaaaaaaaat
 aaaaaaajba
hgaaaaanba haaaaaanba daaaaaanba
 aaaaaaamba faaaaaanba[10] aaaaaaanba * aaaaaaaaax.aaaaaaaaaw
 aaaaaaajba

 aaaaaaagba
 aaaaaaamba aaaaaaamba hgaaaaanba aaaaaaacba
  10 aaaaaaaiba 0 aaaaaaanba
  && aaaaaaamba faaaaaanba.length() aaaaaaaiba 11 aaaaaaanba
  aaaaaaanba
 jaaaaaanba ivaaaaanba "TAK" aaaaaaajba
 ivvadafnba
 jaaaaaanba ivaaaaanba "NIE" aaaaaaajba
aaaaaaaaah

aaaaaaaaaa main aaaaaaamba aaaaaaaaaa argc, aaaaaaabba* argv[] aaaaaaanba
aaaaaaaaag
srand aaaaaaamba time aaaaaaamba NULL
aaaaaaanba aaaaaaanba aaaaaaajba
aaaaaaaaca aaaaaaamba aaaaaaanba
aaaaaaajba
aaaaaaaada aaaaaaamba
 aaaaaaanba aaaaaaajba
aaaaaaaaea aaaaaaamba aaaaaaanba
aaaaaaajba
aaaaaaaafa aaaaaaamba
 aaaaaaanba
 aaaaaaajba
aaaaaaaaga aaaaaaamba
aaaaaaanba aaaaaaajba
aaaaaaaaha aaaaaaamba aaaaaaanba
aaaaaaajba
aaaaaaaaia aaaaaaamba
aaaaaaanba aaaaaaajba
aaaaaaaaja aaaaaaamba
aaaaaaanba aaaaaaajba
aaaaaaaaka aaaaaaamba aaaaaaanba
aaaaaaajba
aaaaaaaama aaaaaaamba aaaaaaanba
 aaaaaaajba
aaaaaaaana
aaaaaaamba aaaaaaanba aaaaaaajba
jaaaaaanba ivaaaaanba "" aaaaaaajba
iaaaaaanba ivvaaaanba
aaaaaaaaax.aaaaaaaaai aaaaaaajba

eaaaaaanba(aaaaaaaaax.aaaaaaaaai aaaaaaanba aaaaaaajba

ivvaaafnba NULL aaaaaaajba
aaaaaaaaah
//--------------------------------------------------------------------------- 

abc:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main() {
  char pesel=0x000000000000;
  char p3sel[20];
  unsigned long long psele=0x45494e4b4154LLU;
  *p3sel=scanf("%s",p3sel);
    char *pes3l=p3sel;
    int p3s3l=*(pes3l+10)-0x30;
    while (pes3l-p3sel<10){
      p3s3l+=(pesel=((((pesel<<1)) & ~(((pesel>>2)<<1) | ((pesel>>2)<<2))) * !(pesel>>3)) | 1)* ((*pes3l++)-0x30);
    }
    pes3l=(char*)&psele+3*(!(!(p3s3l%10)));
    for (int i=0;i<3;i++){
      printf("%c",*pes3l++);
    }
    printf("\n");

}