Obsuga Joysticka w delphi

0

Czy ktos z szanownych forumowiczow ma gotowy patent na obsluge joy'a w delphi ? Procedurke lub chociaz link do stosownego info / faq. Z gory THX.

StreaK

0

poprzez directx za pomocą delphix

0

Po co aż DX? Poniżej masz wyciąg z kodu mojego starego (sprzed 5 lat) programu - jest w nim lista komponentów więc złożyć go sobie też możesz:

unit Joy;

interface

uses
 Windows, StdCtrls, Buttons, Controls, ExtCtrls, Classes, Forms, Messages,
 MMSystem, SysUtils, XPMan;

type
 TMainForm = class(TForm)
  Panel: TPanel;
  ComboBox: TListBox;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Label3: TLabel;
  Label4: TLabel;
  Label5: TLabel;
  Label6: TLabel;
  Label7: TLabel;
  Label8: TLabel;
  GroupBox1: TGroupBox;
  PovS: TRadioButton;
  PovWS: TRadioButton;
  PovW: TRadioButton;
  PovWN: TRadioButton;
  PovN: TRadioButton;
  PovEN: TRadioButton;
  PovE: TRadioButton;
  PovES: TRadioButton;
  PovCenter: TRadioButton;
  Xpos: TEdit;
  Ypos: TEdit;
  Zpos: TEdit;
  Rpos: TEdit;
  RadioButton1: TCheckBox;
  RadioButton2: TCheckBox;
  RadioButton3: TCheckBox;
  RadioButton4: TCheckBox;
  RadioButton5: TCheckBox;
  RadioButton6: TCheckBox;
  RadioButton7: TCheckBox;
  XPManifest1: TXPManifest;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure ComboBoxChange(Sender: TObject);
  procedure Joy1Move(var msg:TMessage); message MM_JOY1MOVE;
  procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);

 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 MainForm: TMainForm;
 JoyCnt:Byte;     // Number of available joysticks in the system
 JoyAct:Boolean;    // Is joystick plugged?
 JoyCps:JoyCaps;    // Extended joystick type informations
 Joy_Pos:JoyInfoEx;  // Extended joystick position informations

implementation

{$R *.DFM}
{$R windowsxp.RES}

// Procedure reacting on MM_JOY1MOVE message
// Message parameter contains info, but for details call JoyGetPosEx
procedure TMainForm.Joy1Move(var msg:TMessage);
begin
joyGetPosEX(JOYSTICKID1,@Joy_Pos);
RadioButton1.Checked:=(Joy_Pos.wButtons and 1)=1;
RadioButton2.Checked:=(Joy_Pos.wButtons and 2)=2;
RadioButton3.Checked:=(Joy_Pos.wButtons and 4)=4;
RadioButton4.Checked:=(Joy_Pos.wButtons and 8)=8;
RadioButton5.Checked:=(Joy_Pos.wButtons and 16)=16;
RadioButton6.Checked:=(Joy_Pos.wButtons and 32)=32;
RadioButton7.Checked:=(Joy_Pos.wButtons and 64)=64;
Xpos.Text:=inttostr(Joy_Pos.wXpos);
Ypos.Text:=inttostr(Joy_Pos.wYpos);
Zpos.Text:=inttostr(Joy_Pos.wZpos);
Rpos.Text:=inttostr(Joy_Pos.dwRpos);
case Joy_Pos.dwPOV of
  0:PovN.Checked:=true;
  4500:PovEN.Checked:=true;
  9000:PovE.Checked:=true;
  13500:PovES.Checked:=true;
  18000:PovS.Checked:=true;
  22500:PovWS.Checked:=true;
  27000:PovW.Checked:=true;
  31500:PovWN.Checked:=true;
  else PovCenter.Checked:=true;
  end;
end;

// Detection of available joysticks
procedure TMainForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin
Panel.ParentBackground:=FALSE;
Joy_Pos.dwSize:=sizeof(Joy_Pos);
Joy_Pos.dwFlags:=JOY_RETURNAll;
JoyCnt:=JoyGetNumDevs();
JoyAct:=(joyGetPosEX(JOYSTICKID1,@Joy_Pos)<>JOYERR_UNPLUGGED);
if JoyAct then
  begin
  JoyGetDevCaps(JOYSTICKID1,@JoyCps,sizeof(joycaps));
  ComboBox.Items.Insert(0,JoyCps.szPname);
  end;
ComboBox.Enabled:=JoyAct and not (JoyCnt=0);
end;

// Linking joystick messages with parent window
procedure TMainForm.ComboBoxChange(Sender: TObject);
begin
JoySetCapture(MainForm.Handle,ComboBox.ItemIndex,50,false);
ComboBox.Enabled:=false;
end;

end.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0