Witam
Znalazlem gdzies na necie taki oto kodzik:

unit Unit2;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 IdBaseComponent,IdContext, IdComponent, IdCustomTCPServer, IdCustomHTTPServer,
 IdHTTPServer, StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  IdHTTPServer1: TIdHTTPServer;
  procedure IdHTTPServer1CommandGet(AContext: TIdContext;
   ARequestInfo: TIdHTTPRequestInfo;
   AResponseInfo: TIdHTTPResponseInfo);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure IdHTTPServer1CreatePostStream(AContext: TIdContext;
   var VPostStream: TStream);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation
uses IdHTTPHeaderInfo; 

{$R *.DFM}
function HtmlForm:string; 
begin
Result:= 
 '<html><head><title>Upload</title></head><body>'+
 '<center><h1>File Upload</h1><hr>'+ 
 '<form action="/upload/" method=post enctype="multipart/form-data">'+
 '<input type=file name=file><input type=submit value=Upload></form>'+ 
 '</center></body></html>';
end; 

function HTMLMessage(msg:String):string; 
begin
Result:= 
 '<html><head><title>Upload</title></head><body>'+
 '<center><h1>File Upload</h1><hr>'+msg+'<hr>'+ 
 '<a href=/>Click here to continue</a></center></body></html>';
end;

procedure TForm1.IdHTTPServer1CommandGet(AContext: TIdContext;
 ARequestInfo: TIdHTTPRequestInfo; AResponseInfo: TIdHTTPResponseInfo);

 Var TheFile:TMemoryStream; 
  FN:String;
begin 

 If ARequestInfo.Document='/' Then begin
  With AResponseInfo do begin
   ContentText:=HtmlForm; 
   WriteContent;
  end; 
 end else if ARequestInfo.Document='/upload/' then begin
  TheFile:=TMemoryStream.Create; 
  try
   try 
    TheFile.LoadFromStream(ARequestInfo.PostStream);
    TheFile.SaveToFile('.\'+DateToStr(now)+' '+TimeToStr(now)+' '+ARequestInfo.RemoteIP+' '+FN); 
    With AResponseInfo do begin
     ContentText:=HtmlMessage('Upload Successful!'); 
     WriteContent;
    end; 
   except
    With AResponseInfo do begin 
     ContentText:=HTMLMessage('Upload Error!');
     WriteContent;
    end;
   end;
  finally
   TheFile.Free;
  end;
 end;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
LongTimeFormat:='hhmmss';
ShortDateFormat:='yyMMdd';
end;

procedure TForm1.IdHTTPServer1CreatePostStream(AContext: TIdContext;
 var VPostStream: TStream);
begin
VPostStream:=TMemoryStream.Create;
end;

end.

ktory stawia serwer http z mozliwoscia wgrania do niego pliku z przegladarki
Plik sie przesyla ale mam kilka pytan i problemow:

1.da sie jakos przerobic to zeby pokazywal sie jakis progress(% i kb/s)?
2.jesli zamiast przegladarki chce uzyc IdHTTPClient czy da sie przesylac plik nie z clienta do serwera ale na odwrot? (poniewaz jedna osoba moze nie miec zewnetrznego ip a wysylany jest do niej plik)
3.jesli przesylam plik za pomoca powyzszego kodu to na serwerze zostaje on zapisany z dodatkowymi informacjami typu

-----------------------------7d696c11505b0 
Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="C:\test.txt" 
Content-Type: text/plain 

ORYGINALNA_ZAWARTOŚĆ_PLIKU 
-----------------------------7d696c11505b0-- 

jak wiec zapisac go na dysku bez tych informacji?

Ps.Interesuje mnie tylko przesylanie za pomoca http (nie ftp itp)
Z gory dzekuje za kazda pomoc