[delphi] Socket'y w WinSock

0
unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, WinSock,
 StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Log: TListBox;
  procedure WndProc(var Msg : TMessage); override;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.WndProc(var Msg : TMessage);
begin
 if Msg.Msg = WM_USER + 1 then
 begin
  Log.Items.Add('WM_USER+1');
  case WSAGETSELECTEVENT(Msg.LParam) of
   FD_ACCEPT: Log.Items.Add('ACCEPT');
   FD_CONNECT: Log.Items.Add('CONNECT');
   FD_READ:  Log.Items.Add('READ');
   FD_WRITE:  Log.Items.Add('WRITE');
  end;
 end;
 inherited;
end;


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var blad:        integer;
  wersja:       word;
  wsaData:      TWSADATA;
  nasluchujacy:    TSOCKET;
  sin:        sockaddr_in;
begin
 wersja := MAKEWORD(2, 0);
 blad := WSAStartup(wersja, wsaData);

 if blad <> 0 then
 begin
  MessageBox(handle, 'error WSA', 'ERROR', MB_OK);
  WSACleanup;
 end;

 if (LOBYTE(wsaData.wVersion) <> 2) or (HIBYTE( wsaData.wVersion ) <> 0) then
 begin
  MessageBox(handle,'zła wersja winsocket', 'ERROR', MB_OK);
  WSACleanup;
 end;

 nasluchujacy := socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

 sin.sin_family := AF_INET;
 sin.sin_addr.s_addr := INADDR_ANY;
 sin.sin_port := htons(3023);

 if bind(nasluchujacy, sin, sizeof(sin)) = SOCKET_ERROR then
 begin
  MessageBox(handle, 'bind - błąd', 'błąd', MB_OK);
  WSACleanup;
 end;

 if listen(nasluchujacy, SOMAXCONN) = SOCKET_ERROR then
 begin
  MessageBox(handle, 'error listen' , 'ERROR', MB_OK);
  WSACleanup;
 end;
 WSAAsyncSelect(nasluchujacy, handle, WM_USER+1, FD_ACCEPT + FD_CONNECT + FD_READ + FD_WRITE);

end;

end.

Program przetłumaczyłem z c++ i nie działa [???]
Po wciśnięciu button1 powinno się coś wpisać do ListBox'a, chodzi mi dokładnie o:

Log.Items.Add('WM_USER+1');

Co jest nie tak?

0

Bardzo przepraszam za tyle tych postów [???]
Tak coś przycina tą witryne że chej :|

0

Wypisze się, gdy nastąpi jeden z eventów. Czyli dopiero, gdy przyjdzie jakieś połączenie.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1