Witam
Piszę prosty serwerek z wykorzystaniem TidHTTPServer. Mam problem z uploadem plików do serwera, tzn. upload działa ale plik zapisany na serwerze jest większy od wysłanego przez przeglądarkę.
Okazuje się że doklejony zostaje nagłówek. W jaki sposób „wyłuskać” sam plik bez nagłówka?
Proszę o jakieś wskazówki.
Oto kod:

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, IdBaseComponent, IdComponent, IdTCPServer,
 IdCustomHTTPServer, IdHTTPServer;

type
 TForm1 = class(TForm)
  IdHTTPServer1: TIdHTTPServer;
  Button1: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure IdHTTPServer1CommandGet(AThread: TIdPeerThread;
   ARequestInfo: TIdHTTPRequestInfo;
   AResponseInfo: TIdHTTPResponseInfo);
  procedure IdHTTPServer1CreatePostStream(ASender: TIdPeerThread;
   var VPostStream: TStream);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  case IdHTTPServer1.Active of
   True : begin
        Button1.Caption := 'Aktywuj';
        IdHTTPServer1.Active := False;
       end;
   False: begin
        Button1.Caption := 'Deaktywuj';
        IdHTTPServer1.Active := True;
       end;
  end;
end;

function HtmlForm:string;
begin
Result:=
 '<html><head><title>Upload</title></head><body>'+
 '<center><h1>File Upload</h1><hr>'+
 '<form action="/upload/" method=post enctype="multipart/form-data">'+
 '<input type=file name=file><input type=submit value=Upload></form>'+
 '</center></body></html>';
end;

function HTMLMessage(msg:String):string;
begin
Result:=
 '<html><head><title>Upload</title></head><body>'+
 '<center><h1>File Upload</h1><hr>'+msg+'<hr>'+
 '<a href=/>Click here to continue</a></center></body></html>';
end;

procedure TForm1.IdHTTPServer1CommandGet(AThread: TIdPeerThread;
 ARequestInfo: TIdHTTPRequestInfo; AResponseInfo: TIdHTTPResponseInfo);
Var TheFile:TMemoryStream;

begin
If ARequestInfo.Document='/' Then begin
  With AResponseInfo do begin
   ContentText:=HtmlForm;
   WriteContent;
  end;
 end else if ARequestInfo.Document='/upload/' then begin
  TheFile:=TMemoryStream.Create;
  try
   try
    TheFile.LoadFromStream(ARequestInfo.PostStream);
    TheFile.SaveToFile('wynikowy.txt');
    With AResponseInfo do begin
     ContentText:=HtmlMessage('Upload Successful!');
     WriteContent;
    end;
   except
    With AResponseInfo do begin
     ContentText:=HTMLMessage('Upload Error!');
     WriteContent;
    end;
   end;
  finally
   TheFile.Free;
  end;
 end;
end;

procedure TForm1.IdHTTPServer1CreatePostStream(ASender: TIdPeerThread;
 var VPostStream: TStream);
begin
  VPostStream := TMemoryStream.Create;
end;

end.

Plik tekstowy z dołączonym nagłówkiem wygląda tak:

-----------------------------7d696c11505b0
Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="C:\Documents and Settings\Pirek\Pulpit\test.txt"
Content-Type: text/plain

ORYGINALNA_ZAWARTOŚĆ_PLIKU
-----------------------------7d696c11505b0--

Zawartość nagłówka jest zmienna (zależnie od przeglądarki, rodzaju uploadowanego pliku) wiec zwykłe obcięcie początku i końca raczej odpada. Nie bardzo już wiem jak to ugryźć.