Smtp Socket WinApi

0

Smtp Socket WinApi

witam zalaczam przykladowy kod jak za pomoca socetow wyslac emaila, widzialem ze na tym forum pare watkow sie przetoczylo ale nikt nie dal konkretnego przykladu. Moze sie cos komus przyda z tego kiedys...

1xmemo
2xbuton
1xClientSocet (kliknac eventsy odpowiednie)

przydatne linki:
http://www.koders.com/delphi/fidA8D2B6C791C79040DFF23A04C74667EFE8EDBBF1.aspx?s=base64
http://www.delphi-forum.de/viewtopic.php?p=341477&sid=0372c851b3cf31f1064134bedde63dcf

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, Forms, ScktComp, StdCtrls, Classes, Controls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Memo1: TMemo;
  ClientSocket1: TClientSocket;
  Button2: TButton;
  procedure ClientSocket1Connect(Sender: TObject;
   Socket: TCustomWinSocket);
  procedure ClientSocket1Error(Sender: TObject; Socket: TCustomWinSocket;
   ErrorEvent: TErrorEvent; var ErrorCode: Integer);
  procedure ClientSocket1Read(Sender: TObject; Socket: TCustomWinSocket);
  procedure ClientSocket1Write(Sender: TObject;
   Socket: TCustomWinSocket);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure ClientSocket1Connecting(Sender: TObject;
   Socket: TCustomWinSocket);
  procedure ClientSocket1Disconnect(Sender: TObject;
   Socket: TCustomWinSocket);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);

 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 MailBuffer: array [0..2048] of char;

const
 Base64Code  = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'
        + 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'
        + '0123456789+/';
 Pad      = '=';

implementation

{$R *.dfm}

function StrTobase64( Buf: string ): string;
var
// B3      : string[3];
 i       : integer;
 x1, x2, x3, x4: byte;
 PadCount   : integer;
begin
 PadCount := 0;

 // we need at least 3 input bytes...
 while length( Buf ) < 3 do
 begin
  Buf := Buf + #0;
  inc( PadCount );
 end;

 // ...and all input must be an even multiple of 3
 while ( length( Buf ) mod 3 ) <> 0 do
 begin
  Buf := Buf + #0; // if not, zero padding is added
  inc( PadCount );
 end;

 Result := '';
 i := 1;

 // process 3-byte blocks or 24 bits
 while i <= length( Buf ) - 2 do
 begin
  // each 3 input bytes are transformed into 4 index values
  // in the range of 0..63, by taking 6 bits each step

  // 6 high bytes of first char
  x1 := ( Ord( Buf[i] ) shr 2 ) and $3F;

  // 2 low bytes of first char + 4 high bytes of second char
  x2 := ( ( Ord( Buf[i] ) shl 4 ) and $3F )
   or Ord( Buf[i + 1] ) shr 4;

  // 4 low bytes of second char + 2 high bytes of third char
  x3 := ( ( Ord( Buf[i + 1] ) shl 2 ) and $3F )
   or Ord( Buf[i + 2] ) shr 6;

  // 6 low bytes of third char
  x4 := Ord( Buf[i + 2] ) and $3F;

  // the index values point into the code array
  Result := Result
   + Base64Code[x1 + 1]
   + Base64Code[x2 + 1]
   + Base64Code[x3 + 1]
   + Base64Code[x4 + 1];
  inc( i, 3 );
 end;

 // if needed, finish by forcing padding chars ('=')
 // at end of string
 if PadCount > 0 then
  for i := Length( Result ) downto 1 do
  begin
   Result[i] := Pad;
   dec( PadCount );
   if PadCount = 0 then BREAK;
  end;

end;

procedure TForm1.ClientSocket1Connect(Sender: TObject;
 Socket: TCustomWinSocket);
begin
memo1.Lines.Add('polaczony');
end;

procedure TForm1.ClientSocket1Error(Sender: TObject;
 Socket: TCustomWinSocket; ErrorEvent: TErrorEvent;
 var ErrorCode: Integer);
begin
memo1.Lines.Add('error');
end;

procedure TForm1.ClientSocket1Read(Sender: TObject;
 Socket: TCustomWinSocket);
begin
memo1.Lines.Add('read');

end;

procedure TForm1.ClientSocket1Write(Sender: TObject;
 Socket: TCustomWinSocket);
begin
memo1.Lines.Add('write');
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
ClientSocket1.Address:='smtp.wp.pl';
ClientSocket1.Host:='smtp.wp.pl';
ClientSocket1.Port:=25;
ClientSocket1.ClientType:= ctBlocking;
ClientSocket1.Active:=true;
end;

procedure TForm1.ClientSocket1Connecting(Sender: TObject;
 Socket: TCustomWinSocket);
begin
memo1.Lines.Add('Lacze');
end;

procedure TForm1.ClientSocket1Disconnect(Sender: TObject;
 Socket: TCustomWinSocket);
begin
memo1.Lines.Add('Rozlaczony');
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var odbierz:string;
begin

odbierz:=ClientSocket1.Socket.ReceiveText;

if odbierz<> '220'then
 begin
 memo1.Lines.Add ('HELO smtp.wp.pl');
 ClientSocket1.Socket.SendText('HELO smtp.wp.pl' + #13#10);
 ClientSocket1.Socket.ReceiveText;

 end;

if odbierz<> '250'then
  begin
 memo1.Lines.Add ('AUTH LOGIN');
 ClientSocket1.Socket.SendText('AUTH LOGIN' + #13#10);

 ClientSocket1.Socket.ReceiveText;
 end;

if odbierz<> '250'then
  begin
 memo1.Lines.Add ('login');
 ClientSocket1.Socket.SendText(StrTobase64('login') + #13#10);
 ClientSocket1.Socket.ReceiveText;
 end;

if odbierz<> '250'then
  begin
 memo1.Lines.Add ('haslo');
 ClientSocket1.Socket.SendText(StrTobase64('haslo') + #13#10);
 ClientSocket1.Socket.ReceiveText;
 end;

if odbierz<> '250'then
  begin
 memo1.Lines.Add ('MAIL FROM: [email protected]');
 ClientSocket1.Socket.SendText('MAIL FROM: [email protected]' + #13#10);
 ClientSocket1.Socket.ReceiveText;
 end;
if odbierz<> '250'then
  begin
 memo1.Lines.Add ('RCPT TO: [email protected]');
 ClientSocket1.Socket.SendText('RCPT TO: [email protected]' + #13#10);
 ClientSocket1.Socket.ReceiveText;
 end;

if odbierz<> '250'then
  begin
 memo1.Lines.Add ( 'DATA' );
 ClientSocket1.Socket.SendText( 'DATA' + #13#10);
 ClientSocket1.Socket.ReceiveText;
 end;

if odbierz<> '354'then
  begin
 memo1.Lines.Add ( 'DATA' );
 ClientSocket1.Socket.SendText('From: [email protected]' + #13#10 + 'To: [email protected]' + #13#10 + 'Subject: temat' + #13#10#13#10 + 'tresc wiadomosci' + #13#10 + '.' + #13#10);
 ClientSocket1.Socket.ReceiveText;
 end;

if odbierz<> '250'then
  begin
 memo1.Lines.Add ( 'QUIT' );
 ClientSocket1.Socket.SendText( 'QUIT' + #13#10);
 ClientSocket1.Socket.ReceiveText;
 end;

end;

end.
0

taki bajer to raczej na stronę do gotowców daj bo tutaj to sie tylko zmarnuje (IMHO)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0