Jak wyświetlić z poziomu kodu okno "Właściwości pl

0

Jak wyświetlić z poziomu kodu okno "Właściwości pliku" takie jak po kliknięciu PPM w Eksploratorze "Właściwości".
czyli:user image

0

Przykład poprawnie funkcjonuje dla Windows 2000 i nowszym

uses ActiveX, ShlObj, ComObj;

function SHMultiFileProperties(pDataObj: IDataObject; Flag: DWORD): HRESULT;
 stdcall; external 'shell32.dll';

function GetFileListDataObject(Files: TStrings): IDataObject;
type
 PArrayOfPItemIDList = ^TArrayOfPItemIDList;
 TArrayOfPItemIDList = array[0..0] of PItemIDList;
var
 Malloc: IMalloc;
 Root: IShellFolder;
 p: PArrayOfPItemIDList;
 chEaten, dwAttributes: ULONG;
 i, FileCount: Integer;
begin
 Result := nil;
 FileCount := Files.Count;
 if FileCount = 0 then Exit;

 OleCheck(SHGetMalloc(Malloc));
 OleCheck(SHGetDesktopFolder(Root));
 p := AllocMem(SizeOf(PItemIDList) * FileCount);
 try
  for i := 0 to FileCount - 1 do
   try
    if not (DirectoryExists(Files[i]) or FileExists(Files[i])) then Continue;
OleCheck(Root.ParseDisplayName(GetActiveWindow,nil,PWideChar(WideString(Files[i])),chEaten,p^[i],dwAttributes));
   except
   end;
  OleCheck(Root.GetUIObjectOf(GetActiveWindow,FileCount,p^[0],IDataObject,nil,Pointer(Result)));
 finally
  for i := 0 to FileCount - 1 do
  begin
   if p^[i] <> nil then Malloc.Free(p^[i]);
  end;
  FreeMem(p);
 end;
end;

procedure ShowFileProperties(Files: TStrings; aWnd: HWND);
type
 PArrayOfPItemIDList = ^TArrayOfPItemIDList;
 TArrayOfPItemIDList = array[0..0] of PItemIDList;
var
 Data: IDataObject;
begin
 if Files.Count = 0 then Exit;
 Data := GetFileListDataObject(Files);
 SHMultiFileProperties(Data, 0);
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 ShowFileProperties(Memo1.Lines, 0);
end;

<font color="red">źródło: Swiss Delphi Center</font>

0

THX, ale w sekcji uses jest ActiveX.
Czy to będzie działać na komputerze bez zainstalowanego jakiegoś ActiveX'a?

0
Opi napisał(a)

Przykład poprawnie funkcjonuje dla Windows 2000 i nowszym

Wymagany plik to: shell32.dll Powinno bez problemu uruchomić się (ActiveX jest ładowany do skompilowanego pliku EXE - twojego programu).

0

:-) OK

0

Właściwie to ActiveX to tylko nazwa modułu importowego zawierającego "definicje" (z braku lepszego słowa ;) ) funkcji znajdujących się w DLLkach Windowsa, które to funkcje mają zastosowanie głównie przy obsłudze kontrolek ActiveX i obiektów COM. Sam moduł to nie kontrolka ActiveX tylko zwykły moduł pascalowy, kwiatków nie będzie (no chyba, że w DLLkach Windowsa nie będą eksportowane funkcje, które ten moduł importuje, ale w to jakoś nie bardzo wierzę :) ).

0

Można też tak (dla pojedynczego pliku):

uses ShellApi;

//...

procedure ShowProps(FileName: String);
var
 sei : SHELLEXECUTEINFO;
begin
 FillChar(sei, SizeOf(sei), 0);
 sei.cbSize := SizeOf(sei);
 sei.fMask := SEE_MASK_INVOKEIDLIST;
 sei.lpVerb := 'properties';
 sei.lpFile := PChar(FileName);
 ShellExecuteEx(@sei);
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1