[delphi] pliki bmp

0

Witam!
Pracuję z Opengl-em i chciałbym załadować tekstury z plików .bmp. Znalazłem funkcję, która po małych poprawkach działa pod D2005, natomiast w D3 kompilator nie widzi deklaracji:

FileHeader: BITMAPFILEHEADER;
InfoHeader: BITMAPINFOHEADER;
Palette: array of RGBQUAD; 

Oczywiście deklaracja tablicy Pallete jest błędna w D3, ale nie o to mi chodzi. Wygląda na to że kompilator nie zna typów tych zmiennych, mimo ze biblioteka Windows jest dołączona. Czy trzeba ich deklarację samemu napisać, czy można je znaleźć gdzie indziej?

Po chwili poszukiwań w bibliotekach D3:typy tych zmiennych muszą być poprzedzone literą 'T':

FileHeader: TBITMAPFILEHEADER;
InfoHeader: TBITMAPINFOHEADER;
Palette: array of TRGBQUAD; 

to tak, jeśli ktoś miałby podobny problem z przenoszeniem z D2005 na D3 ;-)

0

Kod modułu ładującego tekstury dla D2. Powinien działać na d3.

unit Textures;

interface

uses
 Windows, GL, GLU ,Classes; //Graphics, SysUtils;

function LoadTexture(Filename: String; var Texture: GLuint; LoadFromRes : Boolean): Boolean;

implementation

//function gluBuild2DMipmaps(Target: GLenum; Components, Width, Height: GLint; Format, atype: GLenum; Data: Pointer): GLint; stdcall; external glu32;
function gluBuild2DMipmaps(Target: GLenum; Components, Width, Height: GLint; Format, atype: GLenum; Data: Pointer): GLint; stdcall; external 'glu32.dll';//modified by fabrizio
procedure glGenTextures(n: GLsizei; var textures: GLuint); stdcall; external opengl32;
procedure glBindTexture(target: GLenum; texture: GLuint); stdcall; external opengl32;


{------------------------------------------------------------------}
{ Create the Texture                       }
{------------------------------------------------------------------}
function CreateTexture(Width, Height, Format : Word; pData : Pointer) : Integer;
var
 Texture : GLuint;
begin
 glGenTextures(1, Texture);
 glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, Texture);
 glTexEnvi(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_MODULATE); {Texture blends with object background}
// glTexEnvi(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_DECAL); {Texture does NOT blend with object background}

 { Select a filtering type. BiLinear filtering produces very good results with little performance impact
  GL_NEAREST        - Basic texture (grainy looking texture)
  GL_LINEAR        - BiLinear filtering
  GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST - Basic mipmapped texture
  GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR - BiLinear Mipmapped texture
 } 

 glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR); { only first two can be used }
 glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR); { all of the above can be used }

 if Format = GL_RGBA then
  gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_2D, GL_RGBA, Width, Height, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, pData)
 else
  gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_2D, 3, Width, Height, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, pData);
// glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 3, Width, Height, 0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, pData); // Use when not wanting mipmaps to be built by openGL

 result :=Texture;
end;


{------------------------------------------------------------------}
{ Load BMP textures                        }
{------------------------------------------------------------------}
function LoadBMPTexture(Filename: String; var Texture : GLuint; LoadFromResource : Boolean) : Boolean;
var
 FileHeader: TBITMAPFILEHEADER; // was FileHeader: BITMAPFILEHEADER; undeclared identifier
 InfoHeader: TBITMAPINFOHEADER; // was InfoHeader: BITMAPINFOHEADER; undeclared identifier
 Palette: array [byte] of TRGBQUAD;  // Palette: array of RGBQUAD; declaration of array not supported by D2 and undeclared identifier RGBQUAD 
 BitmapFile: THandle;
 BitmapLength: Integer; // changed from variant
 PaletteLength: Integer; // ''   ''  ''
 ReadBytes: Integer;   // changed for incompatibility whith declaration of Win function Readfile
 Front: ^Byte;
 Back: ^Byte;
 Temp: Byte;
 I : Integer;
 Width, Height : Integer;
 pData : Pointer;

 // used for loading from resource
 ResStream : TResourceStream;
begin
 result :=FALSE;

 if LoadFromResource then // Load from resource
 begin
  try
   ResStream := TResourceStream.Create(hInstance, PChar(copy(Filename, 1, Pos('.', Filename)-1)), 'BMP');
   ResStream.ReadBuffer(FileHeader, SizeOf(FileHeader)); // FileHeader
   ResStream.ReadBuffer(InfoHeader, SizeOf(InfoHeader)); // InfoHeader
   PaletteLength := InfoHeader.biClrUsed;
   //SetLength(Palette, PaletteLength);   commented by fabrizio ( i don't know how to solve !!)
   ResStream.ReadBuffer(Palette, PaletteLength);     // Palette

   Width := InfoHeader.biWidth;
   Height := InfoHeader.biHeight;

   BitmapLength := InfoHeader.biSizeImage;
   if BitmapLength = 0 then
    BitmapLength := Width * Height * InfoHeader.biBitCount Div 8;

   GetMem(pData, BitmapLength);
   ResStream.ReadBuffer(pData^, BitmapLength);      // Bitmap Data
   ResStream.Free;
  except on
   EResNotFound do
   begin
    MessageBox(0, PChar('File not found in resource - ' + Filename), PChar('BMP Texture'), MB_OK);
    Exit;
   end
   else
   begin
    MessageBox(0, PChar('Unable to read from resource - ' + Filename), PChar('BMP Unit'), MB_OK);
    Exit;
   end;
  end;
 end
 else
 begin  // Load image from file
  BitmapFile := CreateFile(PChar(Filename), GENERIC_READ, FILE_SHARE_READ, nil, OPEN_EXISTING, 0, 0);
  if (BitmapFile = INVALID_HANDLE_VALUE) then begin
   MessageBox(0, PChar('Error opening ' + Filename), PChar('BMP Unit'), MB_OK);
   Exit;
  end;

  // Get header information
  ReadFile(BitmapFile, FileHeader, SizeOf(FileHeader), ReadBytes, nil);
  ReadFile(BitmapFile, InfoHeader, SizeOf(InfoHeader), ReadBytes, nil);

  // Get palette
  PaletteLength := InfoHeader.biClrUsed;
  //SetLength(Palette, PaletteLength); commented by fabrizio ( i don't know how to solve !!)
  ReadFile(BitmapFile, Palette, PaletteLength, ReadBytes, nil);
  if (ReadBytes <> PaletteLength) then begin
   MessageBox(0, PChar('Error reading palette'), PChar('BMP Unit'), MB_OK);
   Exit;
  end;

  Width := InfoHeader.biWidth;
  Height := InfoHeader.biHeight;
  BitmapLength := InfoHeader.biSizeImage;
  if BitmapLength = 0 then
   BitmapLength := Width * Height * InfoHeader.biBitCount Div 8;

  // Get the actual pixel data
  GetMem(pData, BitmapLength);
  ReadFile(BitmapFile, pData^, BitmapLength, ReadBytes, nil);
  if (ReadBytes <> BitmapLength) then begin
   MessageBox(0, PChar('Error reading bitmap data'), PChar('BMP Unit'), MB_OK);
   Exit;
  end;
  CloseHandle(BitmapFile);
 end;

 // Bitmaps are stored BGR and not RGB, so swap the R and B bytes.
 for I :=0 to Width * Height - 1 do
 begin
  Front := Pointer(Integer(pData) + I*3);
  Back := Pointer(Integer(pData) + I*3 + 2);
  Temp := Front^;
  Front^ := Back^;
  Back^ := Temp;
 end;

 Texture :=CreateTexture(Width, Height, GL_RGB, pData);
 FreeMem(pData);
 result :=TRUE;
end;
{------------------------------------------------------------------}
{ Determines file type and sends to correct function       }
{------------------------------------------------------------------}
function LoadTexture(Filename: String; var Texture : GLuint; LoadFromRes : Boolean) : Boolean;
begin
 if copy(filename, length(filename)-3, 4) = '.bmp' then
  LoadBMPTexture(Filename, Texture, LoadFromRes);
 //if copy(filename, length(filename)-3, 4) = '.jpg' then
  // LoadJPGTexture(Filename, Texture, LoadFromRes);
 //if copy(filename, length(filename)-3, 4) = '.tga' then
  // LoadTGATexture(Filename, Texture, LoadFromRes);
end;


end.
0

Adam wrzucaj takie kody do gotowców - na pewno łatwiej będzie je później znaleźć

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1