Jak pomniejszyc TImage ale z dobra jakościa?

0

Jak w temacie. Chce zmniejszyc obrazek, ale przy zastosowaniu jakiegos filtru tak jak w normalnych programach graficznych zeby pomniejszony obrazek wygladał przyzwoicie bez pikselozy.

0

na torrym jest cos takiego, powinno sie przydac:
http://www.swissdelphicenter.ch/torry/showcode.php?id=1896
czyli "Smoothly Resize a JPEG Image?":

{

 Before importing an image (jpg) into a database,
 I would like to resize it (reduce its size) and
 generate the corresponding smaller file. How can I do this?

 Load the JPEG into a bitmap, create a new bitmap
 of the size that you want and pass them both into
 SmoothResize then save it again ...
 there's a neat routine JPEGDimensions that
 gets the JPEG dimensions without actually loading the JPEG into a bitmap,
 saves loads of time if you only need to test its size before resizing.
}

uses
 JPEG;

type
 TRGBArray = array[Word] of TRGBTriple;
 pRGBArray = ^TRGBArray;

{---------------------------------------------------------------------------
-----------------------}

procedure SmoothResize(Src, Dst: TBitmap);
var
 x, y: Integer;
 xP, yP: Integer;
 xP2, yP2: Integer;
 SrcLine1, SrcLine2: pRGBArray;
 t3: Integer;
 z, z2, iz2: Integer;
 DstLine: pRGBArray;
 DstGap: Integer;
 w1, w2, w3, w4: Integer;
begin
 Src.PixelFormat := pf24Bit;
 Dst.PixelFormat := pf24Bit;

 if (Src.Width = Dst.Width) and (Src.Height = Dst.Height) then
  Dst.Assign(Src)
 else
 begin
  DstLine := Dst.ScanLine[0];
  DstGap := Integer(Dst.ScanLine[1]) - Integer(DstLine);

  xP2 := MulDiv(pred(Src.Width), $10000, Dst.Width);
  yP2 := MulDiv(pred(Src.Height), $10000, Dst.Height);
  yP := 0;

  for y := 0 to pred(Dst.Height) do
  begin
   xP := 0;

   SrcLine1 := Src.ScanLine[yP shr 16];

   if (yP shr 16 < pred(Src.Height)) then
    SrcLine2 := Src.ScanLine[succ(yP shr 16)]
   else
    SrcLine2 := Src.ScanLine[yP shr 16];

   z2 := succ(yP and $FFFF);
   iz2 := succ((not yp) and $FFFF);
   for x := 0 to pred(Dst.Width) do
   begin
    t3 := xP shr 16;
    z := xP and $FFFF;
    w2 := MulDiv(z, iz2, $10000);
    w1 := iz2 - w2;
    w4 := MulDiv(z, z2, $10000);
    w3 := z2 - w4;
    DstLine[x].rgbtRed := (SrcLine1[t3].rgbtRed * w1 +
     SrcLine1[t3 + 1].rgbtRed * w2 +
     SrcLine2[t3].rgbtRed * w3 + SrcLine2[t3 + 1].rgbtRed * w4) shr 16;
    DstLine[x].rgbtGreen :=
     (SrcLine1[t3].rgbtGreen * w1 + SrcLine1[t3 + 1].rgbtGreen * w2 +

     SrcLine2[t3].rgbtGreen * w3 + SrcLine2[t3 + 1].rgbtGreen * w4) shr 16;
    DstLine[x].rgbtBlue := (SrcLine1[t3].rgbtBlue * w1 +
     SrcLine1[t3 + 1].rgbtBlue * w2 +
     SrcLine2[t3].rgbtBlue * w3 +
     SrcLine2[t3 + 1].rgbtBlue * w4) shr 16;
    Inc(xP, xP2);
   end; {for}
   Inc(yP, yP2);
   DstLine := pRGBArray(Integer(DstLine) + DstGap);
  end; {for}
 end; {if}
end; {SmoothResize}

{---------------------------------------------------------------------------
-----------------------}

function LoadJPEGPictureFile(Bitmap: TBitmap; FilePath, FileName: string): Boolean;
var
 JPEGImage: TJPEGImage;
begin
 if (FileName = '') then  // No FileName so nothing
  Result := False //to load - return False...
 else
 begin
  try // Start of try except
   JPEGImage := TJPEGImage.Create; // Create the JPEG image... try // now
   try // to load the file but
    JPEGImage.LoadFromFile(FilePath + FileName);
    // might fail...with an Exception.
    Bitmap.Assign(JPEGImage);
    // Assign the image to our bitmap.Result := True;
    // Got it so return True.
   finally
    JPEGImage.Free; // ...must get rid of the JPEG image. finally
   end; {try}
  except
   Result := False; // Oops...never Loaded, so return False.
  end; {try}
 end; {if}
end; {LoadJPEGPictureFile}

{---------------------------------------------------------------------------
-----------------------}

function SaveJPEGPictureFile(Bitmap: TBitmap; FilePath, FileName: string;
 Quality: Integer): Boolean;
begin
 Result := True;
 try
  if ForceDirectories(FilePath) then
  begin
   with TJPegImage.Create do
   begin
    try
     Assign(Bitmap);
     CompressionQuality := Quality;
     SaveToFile(FilePath + FileName);
    finally
     Free;
    end; {try}
   end; {with}
  end; {if}
 except
  raise;
  Result := False;
 end; {try}
end; {SaveJPEGPictureFile}

{---------------------------------------------------------------------------
-----------------------}

procedure ResizeImage(FileName: string; MaxWidth: Integer);
var
 OldBitmap: TBitmap;
 NewBitmap: TBitmap;
 aWidth: Integer;
begin
 OldBitmap := TBitmap.Create;
 try
  if LoadJPEGPictureFile(OldBitmap, ExtractFilePath(FileName),
   ExtractFileName(FileName)) then
  begin
   aWidth := OldBitmap.Width;
   if (OldBitmap.Width > MaxWidth) then
   begin
    aWidth  := MaxWidth;
    NewBitmap := TBitmap.Create;
    try
     NewBitmap.Width := MaxWidth;
     NewBitmap.Height := MulDiv(MaxWidth, OldBitmap.Height, OldBitmap.Width);
     SmoothResize(OldBitmap, NewBitmap);
     RenameFile(FileName, ChangeFileExt(FileName, '.$$$'));
     if SaveJPEGPictureFile(NewBitmap, ExtractFilePath(FileName),
      ExtractFileName(FileName), 75) then
      DeleteFile(ChangeFileExt(FileName, '.$$$'))
     else
      RenameFile(ChangeFileExt(FileName, '.$$$'), FileName);
    finally
     NewBitmap.Free;
    end; {try}
   end; {if}
  end; {if}
 finally
  OldBitmap.Free;
 end; {try}
end;

{---------------------------------------------------------------------------
-----------------------}

function JPEGDimensions(Filename : string; var X, Y : Word) : boolean;
var
 SegmentPos : Integer;
 SOIcount : Integer;
 b : byte;
begin
 Result := False;
 with TFileStream.Create(Filename, fmOpenRead or fmShareDenyNone) do
 begin
  try
   Position := 0;
   Read(X, 2);
   if (X <> $D8FF) then
    exit;
   SOIcount := 0;
   Position := 0;
   while (Position + 7 < Size) do
   begin
    Read(b, 1);
    if (b = $FF) then begin
     Read(b, 1);
     if (b = $D8) then
      inc(SOIcount);
     if (b = $DA) then
      break;
    end; {if}
   end; {while}
   if (b <> $DA) then
    exit;
   SegmentPos := -1;
   Position  := 0;
   while (Position + 7 < Size) do
   begin
    Read(b, 1);
    if (b = $FF) then
    begin
     Read(b, 1);
     if (b in [$C0, $C1, $C2]) then
     begin
      SegmentPos := Position;
      dec(SOIcount);
      if (SOIcount = 0) then
       break;
     end; {if}
    end; {if}
   end; {while}
   if (SegmentPos = -1) then
    exit;
   if (Position + 7 > Size) then
    exit;
   Position := SegmentPos + 3;
   Read(Y, 2);
   Read(X, 2);
   X := Swap(X);
   Y := Swap(Y);
   Result := true;
  finally
   Free;
  end; {try}
 end; {with}
end; {JPEGDimensions}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0