Zmiana rozdzielczości innej aplikacji

0

Witam,

przeszukalem forum i faq ale odpowiedzi na moj problem znaleŹĆ nie moge...

chodzi mi dokladnie o to bym mogl zmienic rozdzielczosc (wymiary) okna ktorego mam uchwyt.
program uruchamia sie w trybie pelno ekranowym w rozdzielczosci 1024x768 ale chce wymusic na nim zeby zmienil rozdzielczosc na 800x600. jak to zrobic? przy czym nie chce zmieniac rodzielczosci pulpitu.

0

A może zmienić w owym programie ustawienia, aby się uruchamiał w określonej rozdzielczości? Pewnie ma opcje zmiany ekranu.

0

no wlasnie w tym problem ze nie ma, uruchamia sie w trybie pelno ekranowym, i koniec... nie moge w zaden sposob zmienic rozdzielczosci wiec dlatego chcialem zrobic takie wymuszenie :P program dziala pod DXem

0

Można spróbować edycji zasobów programu. Jest do dego prosty programik ExeScope. Możesz założyć, że autor programu zadeklarował zmienną typu Boolean o nazwie FullScreen lub podobnej. Zmień wówczas FullScreen = False.

0

Poniżej zamiszczam kod napisany w API. Zobaczysz tam jak przystosowany jest kod do obsługi FullScreen. Chwilowo nic więcej nie mogę pomóc. Sorry.

PROGRAM GlDemo;

USES
 Windows, Messages, Variants, OpenGl, Texture, Code;

CONST
 WND_TITLE  = 'OpenGL Window';
 SC_WIDTH  = 800;
 SC_HEIGHT  = 600;
 FULLSCREEN = FALSE;
 COLOR_DEPTH = 32;

 // Settings FOR the OpenGL window
 pfd : TPIXELFORMATDESCRIPTOR = (
  nSize:      SizeOf(TPIXELFORMATDESCRIPTOR); // Size OF This Pixel Format Descriptor
  nVersion:     1;          // The version OF this data structure
  dwFlags:     PFD_DRAW_TO_WINDOW  // Buffer supports drawing TO window
           OR PFD_SUPPORT_OPENGL // Buffer supports OpenGL drawing
           OR PFD_DOUBLEBUFFER; // Supports double buffering
  iPixelType:    PFD_TYPE_RGBA;    // RGBA color format
  cColorBits:    16;          // OpenGL color depth
  cRedBits:     0;          // Number OF red bitplanes
  cRedShift:    0;          // Shift count FOR red bitplanes
  cGreenBits:    0;          // Number OF green bitplanes
  cGreenShift:   0;          // Shift count FOR green bitplanes
  cBlueBits:    0;          // Number OF blue bitplanes
  cBlueShift:    0;          // Shift count FOR blue bitplanes
  cAlphaBits:    0;          // NOT supported
  cAlphaShift:   0;          // NOT supported
  cAccumBits:    0;          // No accumulation buffer
  cAccumRedBits:  0;          // Number OF red bits IN a-buffer
  cAccumGreenBits: 0;          // Number OF green bits IN a-buffer
  cAccumBlueBits:  0;          // Number OF blue bits IN a-buffer
  cAccumAlphaBits: 0;          // Number OF alpha bits IN a-buffer
  cDepthBits:    16;          // Specifies the depth OF the depth buffer
  cStencilBits:   0;          // Turn off stencil buffer
  cAuxBuffers:   0;          // NOT supported
  iLayerType:    PFD_MAIN_PLANE;    // Ignored
  bReserved:    0;          // Number OF overlay AND underlay planes
  dwLayerMask:   0;          // Ignored
  dwVisibleMask:  0;          // Transparent color OF underlay plane
  dwDamageMask:   0           // Ignored
 );

VAR
 h_Wnd : HWND;           // Global window handle
 h_DC  : HDC;           // Global device context
 h_RC  : HGLRC;          // OpenGL rendering context
 keys  : ARRAY[0..255] OF Boolean; // Holds keystrokes


{$R *.RES}
{------------------------------------------------------------------}
{ Function to draw the actual scene                }
{------------------------------------------------------------------}
PROCEDURE glDraw;
VAR x, y       : Integer;
  xf, xf2, yf, yf2 : glfloat;
BEGIN
 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT OR GL_DEPTH_BUFFER_BIT);  // Clear The Screen AND The Depth Buffer
 glLoadIdentity();                    // Reset The View
 DrawScene();
END;
{------------------------------------------------------------------}
{ Initialise OpenGL                        }
{------------------------------------------------------------------}
PROCEDURE glInit;
BEGIN
 glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0); //czarne tlo
 glShadeModel(GL_SMOOTH);     //cieniowanie plaskie
 glClearDepth(1.0);        //bufor glebi
 glDepthFunc(GL_LESS);       //typ glebi
 glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA,GL_ONE); //typ koloru przezroczystego
 // korekcja perspektywy
 glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST);
 glColor4f(1.0,1.0,1.0,0.5);    // kolor przezroczysty
 glEnable(GL_BLEND);        // wlacz przezroczyste
// glEnable(GL_DEPTH_TEST);     // wlacz tester glebi
 InitDemo();
END;

{------------------------------------------------------------------}
{ Handle window resize                      }
{------------------------------------------------------------------}
PROCEDURE glResizeWnd(Width, Height : Integer);
VAR fAspect : GLfloat;
BEGIN
 IF (Height = 0) THEN        // prevent divide by zero exception
  Height := 1;
 glViewport(0, 0, Width, Height);  // SET the viewport FOR the OpenGL window
 fAspect := Width/Height;      // Calculate the aspect ratio OF the window
 glMatrixMode(GL_PROJECTION);
 glLoadIdentity();
 gluPerspective(45.0, fAspect, 1.0, 100.0); // DO the perspective calculations. Last value = max clipping depth

 glMatrixMode(GL_MODELVIEW);     // Return TO the modelview matrix
 glLoadIdentity();
END;


{------------------------------------------------------------------}
{ Processes all the keystrokes                  }
{------------------------------------------------------------------}
PROCEDURE ProcessKeys;
BEGIN
END;


{------------------------------------------------------------------}
{ Determines the application?s response to the messages received }
{------------------------------------------------------------------}
FUNCTION WndProc(hWnd: HWND; Msg: UINT; wParam: WPARAM; lParam: LPARAM): LRESULT; STDCALL;
BEGIN
 CASE (Msg) OF
  WM_CREATE:
   BEGIN
    // Insert stuff you want executed when the PROGRAM starts
   END;
  WM_CLOSE:
   BEGIN
    PostQuitMessage(0);
    Result := 0
   END;
  WM_KEYDOWN:    // SET the pressed key (wparam) TO equal true so we can check IF its pressed
   BEGIN
    keys[wParam] := True;
    Result := 0;
   END;
  WM_KEYUP:     // SET the released key (wparam) TO equal false so we can check IF its pressed
   BEGIN
    keys[wParam] := False;
    Result := 0;
   END;
  WM_SIZE:     // Resize the window WITH the new width AND height
   BEGIN
    glResizeWnd(LOWORD(lParam),HIWORD(lParam));
    Result := 0;
   END;
  ELSE
  BEGIN
   Result := DefWindowProc(hWnd, Msg, wParam, lParam);
   Exit;
  END;
 END;
END;


{---------------------------------------------------------------------}
{ Properly destroys the window created at startup (no memory leaks) }
{---------------------------------------------------------------------}
PROCEDURE glKillWnd(Fullscreen : Boolean);
BEGIN
 // Change back TO non fullscreen
 IF Fullscreen THEN
 BEGIN
  ChangeDisplaySettings(Tdevmode(NIL^), 0);
  ShowCursor(True);
 END;

 // Makes current rendering context NOT current, AND releases the device
 // context that IS used by the rendering context.
 IF (NOT wglMakeCurrent(h_DC, 0)) THEN
  MessageBox(0, 'Release of DC and RC failed!', 'Error', MB_OK OR MB_ICONERROR);

 // Attempts TO delete the rendering context
 IF (NOT wglDeleteContext(h_RC)) THEN
 BEGIN
  MessageBox(0, 'Release of rendering context failed!', 'Error', MB_OK OR MB_ICONERROR);
  h_RC := 0;
 END;

 // Attemps TO release the device context
 IF ((h_DC = 1) AND (ReleaseDC(h_Wnd, h_DC) <> 0)) THEN
 BEGIN
  MessageBox(0, 'Release of device context failed!', 'Error', MB_OK OR MB_ICONERROR);
  h_DC := 0;
 END;

 // Attempts TO destroy the window
 IF ((h_Wnd <> 0) AND (NOT DestroyWindow(h_Wnd))) THEN
 BEGIN
  MessageBox(0, 'Unable to destroy window!', 'Error', MB_OK OR MB_ICONERROR);
  h_Wnd := 0;
 END;

 // Attempts TO unregister the window CLASS
 IF (NOT UnRegisterClass('OpenGL', hInstance)) THEN
 BEGIN
  MessageBox(0, 'Unable to unregister window class!', 'Error', MB_OK OR MB_ICONERROR);
  hInstance := NULL;
 END;
END;


{--------------------------------------------------------------------}
{ Creates the window and attaches a OpenGL rendering context to it }
{--------------------------------------------------------------------}
FUNCTION glCreateWnd(Width, Height : Integer; Fullscreen : Boolean) : Boolean;
VAR
 wndClass : TWndClass;    // Window CLASS
 dwStyle : DWORD;      // Window styles
 dwExStyle : DWORD;     // Extended window styles
 dmScreenSettings : TDEVMODE; // Screen settings (fullscreen, etc...)
 PixelFormat : GLuint;    // Settings FOR the OpenGL rendering
 h_Instance : HINST;     // Current instance
BEGIN
 h_Instance := GetModuleHandle(NIL);    //Grab An Instance FOR Our Window
 ZeroMemory(@wndClass, SizeOf(wndClass)); // Clear the window CLASS structure

 WITH wndClass DO          // SET up the window CLASS
 BEGIN
  style     := CS_HREDRAW OR  // Redraws entire window IF length changes
           CS_VREDRAW OR  // Redraws entire window IF height changes
           CS_OWNDC;    // Unique device context FOR the window
  lpfnWndProc  := @WndProc;    // SET the window PROCEDURE TO our func WndProc
  hInstance   := h_Instance;
  hCursor    := LoadCursor(0, IDC_ARROW);
  lpszClassName := 'OpenGL';
 END;

 IF (RegisterClass(wndClass) = 0) THEN // Attemp TO REGISTER the window CLASS
 BEGIN
  MessageBox(0, 'Failed to register the window class!', 'Error', MB_OK OR MB_ICONERROR);
  Result := False;
  Exit
 END;

 // Change TO fullscreen IF so desired
 IF Fullscreen THEN
 BEGIN
  ZeroMemory(@dmScreenSettings, SizeOf(dmScreenSettings));
  WITH dmScreenSettings DO BEGIN       // SET parameters FOR the screen setting
   dmSize    := SizeOf(dmScreenSettings);
   dmPelsWidth := Width;          // Window width
   dmPelsHeight := Height;          // Window height
   dmBitsPerPel := COLOR_DEPTH;       // Window color depth
   dmFields   := DM_PELSWIDTH OR DM_PELSHEIGHT OR DM_BITSPERPEL;
  END;

  // TRY TO change screen mode TO fullscreen
  IF (ChangeDisplaySettings(dmScreenSettings, CDS_FULLSCREEN) = DISP_CHANGE_FAILED) THEN
  BEGIN
   MessageBox(0, 'Unable to switch to fullscreen!', 'Error', MB_OK OR MB_ICONERROR);
   Fullscreen := False;
  END;
 END;

 // IF we are still IN fullscreen THEN
 IF (Fullscreen) THEN
 BEGIN
  dwStyle := WS_POPUP OR     // Creates a popup window
        WS_CLIPCHILDREN   // Doesn't draw within child windows
        or WS_CLIPSIBLINGS; // Doesn't draw within sibling windows
  dwExStyle := WS_EX_APPWINDOW;  // Top level window
  ShowCursor(False);       // Turn OF the cursor (gets IN the way)
 END
 ELSE
 BEGIN
  dwStyle := WS_OVERLAPPEDWINDOW OR // Creates an overlapping window
        WS_CLIPCHILDREN OR   // Doesn't draw within child windows
        WS_CLIPSIBLINGS;    // Doesn't draw within sibling windows
  dwExStyle := WS_EX_APPWINDOW OR  // Top level window
         WS_EX_WINDOWEDGE;  // Border WITH a raised edge
 END;

 // Attempt TO create the actual window
 h_Wnd := CreateWindowEx(dwExStyle,   // Extended window styles
             'OpenGL',    // CLASS name
             WND_TITLE,   // Window title (caption)
             dwStyle,    // Window styles
             0, 0,      // Window position
             Width, Height, // Size OF window
             0,       // No parent window
             0,       // No menu
             h_Instance,   // Instance
             NIL);      // Pass nothing TO WM_CREATE
 IF h_Wnd = 0 THEN
 BEGIN
  glKillWnd(Fullscreen);        // Undo all the settings we've changed
  MessageBox(0, 'Unable TO create window!', 'Error', MB_OK or MB_ICONERROR);
  Result := False;
  Exit;
 end;

 // Try to get a device context
 h_DC := GetDC(h_Wnd);
 if (h_DC = 0) then
 begin
  glKillWnd(Fullscreen);
  MessageBox(0, 'Unable TO get a device context!', 'Error', MB_OK or MB_ICONERROR);
  Result := False;
  Exit;
 end;

 // Attempts to find the pixel format supported by a device context that is the
 // best match to a given pixel format specification.
 PixelFormat := ChoosePixelFormat(h_DC, @pfd);
 if (PixelFormat = 0) then
 begin
  glKillWnd(Fullscreen);
  MessageBox(0, 'Unable TO find a suitable pixel format', 'Error', MB_OK or MB_ICONERROR);
  Result := False;
  Exit;
 end;

 // Sets the specified device context's pixel format TO the format specified by
 // the PixelFormat.
 IF (NOT SetPixelFormat(h_DC, PixelFormat, @pfd)) THEN
 BEGIN
  glKillWnd(Fullscreen);
  MessageBox(0, 'Unable to set the pixel format', 'Error', MB_OK OR MB_ICONERROR);
  Result := False;
  Exit;
 END;

 // Create a OpenGL rendering context
 h_RC := wglCreateContext(h_DC);
 IF (h_RC = 0) THEN
 BEGIN
  glKillWnd(Fullscreen);
  MessageBox(0, 'Unable to create an OpenGL rendering context', 'Error', MB_OK OR MB_ICONERROR);
  Result := False;
  Exit;
 END;

 // Makes the specified OpenGL rendering context the calling thread's current
 // rendering context
 if (not wglMakeCurrent(h_DC, h_RC)) then
 begin
  glKillWnd(Fullscreen);
  MessageBox(0, 'Unable TO activate OpenGL rendering context', 'Error', MB_OK or MB_ICONERROR);
  Result := False;
  Exit;
 end;

 // Settings to ensure that the window is the topmost window
 ShowWindow(h_Wnd, SW_SHOW);
 SetForegroundWindow(h_Wnd);
 SetFocus(h_Wnd);

 // Ensure the OpenGL window is resized properly
 glResizeWnd(Width, Height);
 glInit();

 Result := True;
end;

{--------------------------------------------------------------------}
{ Main message loop for the application               }
{--------------------------------------------------------------------}
function WinMain(hInstance : HINST; hPrevInstance : HINST;
         lpCmdLine : PChar; nCmdShow : Integer) : Integer; stdcall;
var
 msg : TMsg;
 finished : Boolean;
begin
 finished := False;
 // Perform application initialization:
 pfd.cColorBits := COLOR_DEPTH;
 if not glCreateWnd(SC_WIDTH, SC_HEIGHT, FULLSCREEN) then
 begin
  Result := 0;
  Exit;
 end;

 // Main message loop:
 while not finished do
 begin
  if (PeekMessage(msg, 0, 0, 0, PM_REMOVE)) then // Check if there is a message for this window
  begin
   if (msg.message = WM_QUIT) then   // If WM_QUIT message received then we are done
    finished := True
   else
   begin                // Else translate and dispatch the message to this window
 	TranslateMessage(msg);
    DispatchMessage(msg);
   end;
  end
  else
  begin
   glDraw();
   SwapBuffers(h_DC);
   // If ESC key is pressed the user wants to quit
   if (keys[VK_ESCAPE]) then
    finished := True;
   // Add additional key stuff here
   ProcessKeys;
  end;
 end;
 glKillWnd(False);
 Result := msg.wParam;
end;

begin
 WinMain( hInstance, hPrevInst, CmdLine, CmdShow );
end.
0
Oleksy Adam napisał(a)

Można spróbować edycji zasobów programu. Jest do dego prosty programik ExeScope. Możesz założyć, że autor programu zadeklarował zmienną typu Boolean o nazwie FullScreen lub podobnej. Zmień wówczas FullScreen = False.

:| eeee.... zmienna? w exescope?
niby jak, bo sam jestem ciekaw, jak bys to zrobil...?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1