Nie mogę dynamicznie przypisać zdarzenia

0

Mam procedurę:

procedure InfoLabelClicked(Sender: TObject);

Tworzę sobie teraz labela:

 Info:=TLabel.Create(Application);
 Info.Parent:=mainForm.box;

I próbuję mu przypisać zdarzenie na kliknięcie:

 Info.OnClick:=InfoLabelClicked; 

I wyskakuje komunikat, że: "Incompatible types: 'method pointer and regular procedure'"

O co mu chodzi?

0

Zdarzenie nie może być zwykłą procedurą, musi być metotą jakiejkolwiek klasy.
Czyli np. zadeklaruj tą procedurę jako metodę klasy Twojej głównej formy.

0
Juhas napisał(a)

Mam procedurę:

procedure InfoLabelClicked(Sender: TObject);

Tworzę sobie teraz labela:

Info:=TLabel.Create(Application);
Info.Parent:=mainForm.box;

I próbuję mu przypisać zdarzenie na kliknięcie:

Info.OnClick:=InfoLabelClicked; 

I wyskakuje komunikat, że: "Incompatible types: 'method pointer and regular procedure'"

O co mu chodzi?

Na pierwszy rzut oka zamieniłbym

Info.OnClick:=InfoLabelClicked;

na:

Info.OnClick:=Info.InfoLabelClicked;
0
Odysseus napisał(a)
Juhas napisał(a)

Mam procedurę:

procedure InfoLabelClicked(Sender: TObject);

Tworzę sobie teraz labela:

Info:=TLabel.Create(Application);
Info.Parent:=mainForm.box;

I próbuję mu przypisać zdarzenie na kliknięcie:

Info.OnClick:=InfoLabelClicked; 

I wyskakuje komunikat, że: "Incompatible types: 'method pointer and regular procedure'"

O co mu chodzi?

Na pierwszy rzut oka zamieniłbym

Info.OnClick:=InfoLabelClicked;

na:

Info.OnClick:=Info.InfoLabelClicked;

Nie kombinuj. Koleja wyżej miał rację.
A poza tym, jeśli znajdziesz mi w klasie TLabel procedurę o nazwie: InfoLabelClicked, to zgłoszę Cię do nagrody Nobla ;)

0
unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure FormDestroy(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

uses Unit2;

{$R *.dfm}

var
 Etykieta:TEtykieta;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 Etykieta:=TEtykieta.Create(Form1);
 Etykieta.Left:=250;
 Etykieta.Top:=250;
 Etykieta.OnClick:=Etykieta.KlikniecieEtykiety;
 Form1.InsertControl(Etykieta);
end;

procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
 Etykieta.Free;
end;

end.
unit Unit2;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls;

type
 TEtykieta=class(TLabel)
 public
  procedure KlikniecieEtykiety(Sender:TObject);
  constructor Create(AOwner:TComponent);override;
  destructor Destroy;override;
 end;

implementation

constructor TEtykieta.Create(AOwner:TComponent);
begin
 inherited Create(AOwner);
 Caption:='Kliknij tu';
end;

destructor TEtykieta.Destroy;
begin
 inherited Destroy;
end;

procedure TEtykieta.KlikniecieEtykiety(Sender:TObject);
begin
 Caption:='Kliknięcie obslużone';
end;

end.

I wszystko śmiga. Nazwa nie ma tu nic do rzeczy.

0

I wszystko śmiga. Nazwa nie ma tu nic do rzeczy.

Nazwa nie, ale klasa tak.
To nie jest TLabel, ale klasa dziedzicząca po TLabel.
A ja potrzebowałem po prostu zwykły TLabel.

0
Juhas napisał(a)

I wszystko śmiga. Nazwa nie ma tu nic do rzeczy.

Nazwa nie, ale klasa tak.
To nie jest TLabel, ale klasa dziedzicząca po TLabel.
A ja potrzebowałem po prostu zwykły TLabel.

Z tym też nie ma problemu.

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  procedure FormDestroy(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
  procedure JakastamProcedura(Sender:TObject);
 end;

var
 Form1: TForm1;
 Etykieta:TLabel;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.JakastamProcedura(Sender:TObject);
begin
 Etykieta.Caption:='Kliknąles Etykiete';
end;

procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
 Etykieta.Free;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 Etykieta:=TLabel.Create(Form1);
 Etykieta.Left:=100;
 Etykieta.Top:=100;
 Etykieta.Caption:='Kliknij tu';
 Etykieta.OnClick:=Form1.JakastamProcedura;
 Form1.InsertControl(Etykieta);
end;

end.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0