wskazywanie katalogu

0

Witam, w jaki sposób użyć opendialoga do wyboru nie konkretnego pliku ale katalogu ? tzn potrzebuje zeby uzytkownik mogl wskazac katalog i potrzebuje przejąć pełna sciezke wskazanego katalogu

a moze to nie za pomoca opendialoga ?

0

Komponent ShellTreeView na zakładce SAMPLES, oraz jego właściwość: ShellTreeView1.Path (wskazuje na wybrany katalog)

0

SelectDirectory - istnieje w dwóch wersjach.

0
unit untBrowseForFolder;

interface

uses
 ShlObj,
 Windows;

function BrowseForFolder(BrowseTitle: PChar; InitialFolder: PChar; AHandle: HWND): PChar;

implementation

var
 lg_StartFolder: String;

function BrowseForFolderCallBack(Wnd: HWND; uMsg: UINT; lParam, lpData: LPARAM): Integer stdcall;
begin
 if uMsg = BFFM_INITIALIZED then
  SendMessage(Wnd,BFFM_SETSELECTION,1,Integer(@lg_StartFolder[1]));
 result := 0;
end;

function BrowseForFolder(BrowseTitle: PChar; InitialFolder: PChar; AHandle: HWND): PChar;
var
 bi: TBrowseInfo;
 Folder: array[0..MAX_PATH] of char;
 FindContext: PItemIDList;
begin
 FillChar(bi, SizeOf(bi), #0);
 lg_StartFolder := InitialFolder;
 bi.pszDisplayName := @Folder[0];
 bi.lpszTitle := BrowseTitle;
 bi.ulFlags := BIF_RETURNONLYFSDIRS;
 bi.hwndOwner := AHandle;
 if initialFolder <> '' then
  bi.lpfn := BrowseForFolderCallBack;
 FindContext := SHBrowseForFolder(bi);
 if Assigned(FindContext) then
 begin
  if SHGetPathFromIDList(FindContext, Folder) then
   result := Folder
  else
   result := '';
  GlobalFreePtr(FindContext);
 end
 else
  result := '';
end;

end.
0

Misiekd: w dzisiejszych czasach już nie ma po co tak się męczyć: jedna z wersji SelectDirectory robi to co BrowseForFolder w prostszy do napisania sposób :-0

0

Można jeszcze krócej:

uses ShlObj, ShellApi;

var
 Bro  : BROWSEINFO;
 ItemID: PITEMIDLIST;
 Result: array[1..MAX_PATH] of Char;
begin
 Bro.hwndOwner   := Handle;
 Bro.pidlRoot    := nil;
 Bro.pszDisplayName := @Result;
 Bro.lpszTitle   := 'Wskaż folder';
 Bro.ulFlags    := 0;
 Bro.lpfn      := nil;
 Bro.lParam     := 0;
 Bro.iImage     := 0;
 ItemID := SHBrowseForFolder(Bro);
 if ItemID <> nil then
  begin
  Edit1.Text := '';
  if SHGetPathFromIDList(ItemID, @Result) = True then Edit1.Text := Result;
  Edit1.Text := Edit1.Text + '\';
  end;
end;
0

Ech, czy moje posty to się w ogóle wyswietlają?

Najprościej:

uses FileCtrl;

var
Folder:string;

Folder:='C:\windows'; //na tym katalogu dialog bedzie otwarty
if SelectDirectory('Wybierz katalog', '' {pokazuj cale drzewo, mozna dac inny root}, Folder) then
 WybranyKatalog:=Folder;
0
pq napisał(a)

Ech, czy moje posty to się w ogóle wyswietlają?

my wolimy harcorowe rozwiązania :D

//no widzę :D :D pq

0

wielkie dzieki panowie, pomogliscie, sprawa zalatwiona :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0