Otwieranie w innej aplikacji.

0

Dzięki kodowi:

var

  hM : HDC;
begin
 Application.Initialize;
 hM:=CreateFileMapping(THANDLE($FFFFFFFF),nil,
 PAGE_READONLY,0,32,'ZajebistyProgram');
  if GetLastError=ERROR_ALREADY_EXISTS then
  begin
    Application.Terminate;
    CloseHandle(hM);
  end;

mogę zablokować uruchamianie się zbędnej kopi programu. Jednak mam problem ponieważ chcę wiedzieć czy program otwierał jakiś plik(paramCount, ParamStr(1)) i chciałbym aby ten plik otworzyła główna kopia programu.

0

Też miałem problem ale ktoś napisał na grupie dyskusyjnej czy coś w tym stylu.
W głównym kodzie programu:
najpierw

const
 WM_OPENFILE = WM_USER + coś;

póżniej
procedure WMOpenFile(var Message : TMessage); message WM_OPENFILE;

procedure TForm1.WMOpenFile(var Message: TMessage);
var
 Param : PChar;
begin
 GetMem(Param, Message.lParam);
 GlobalGetAtomName(Message.wParam, Param, Message.lParam);
 Param - ścieżka do pliku
 FreeMem(Param);
end;

a w pliku *.dpr

const
 WM_OPENFILE = WM_USER + to co wyżej;
var
 MemHwnd : THandle;
 Hwnd : THandle;
 i : integer;
 Atom : Word;

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

  begin
  Hwnd:=FindWindow('nazwa progsa', nil);
  if ParamCount > 0 then
   for i:=1 to ParamCount do
   begin
    Atom:=GlobalAddAtom(PChar(ParamStr(i)));
    if Atom <> 0 then
    begin
     SendMessage(Hwnd, WM_OPENFILE, Atom, Length(ParamStr(i))+1);
     GlobalDeleteAtom(Atom);
    end;
   end;
  SetForegroundWindow(Hwnd);
 end;

jak się <ort>niepomyliłem </ort>to powinno dzialać

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0