[Delphi] Czyszczenie rejestru

0

Jak oczyścić rejestr windows z niepotrzebnych i nie aktualnych plików? Proszę o kody źródłowe.

0

To nie jest jedna funkcja - po prostu musisz wiedzieć, jakie klucze usuwać, skąd je usuwać i co w nich takiego jest (lub nie ma), że można je usunąć.

0
Danko napisał(a)

Proszę o kody źródłowe.

[rotfl] [rotfl]
aleś mnie rozbawił, a z <ort>komentażami </ort>czy bez :D

0

Swoją drogą pytanie jest ciekawe bo nigdzie nie ma jak przesukać rejestr pod kątem danej rzeczy.
A <ort>z tąd</ort> już tylko krok do sprawdzania czy w podanej ścieżce plik istnieje...

0
Opi napisał(a)

Swoją drogą pytanie jest ciekawe bo nigdzie nie ma jak przesukać rejestr pod kątem danej rzeczy.
A z tąd już tylko krok do sprawdzania czy w podanej ścieżce plik istnieje...

napisz co to jest dana rzecz, a sposób na pewno się znajdzie :P

0
Misiekd napisał(a)

napisz co to jest dana rzecz, a sposób na pewno się znajdzie :P

Załóżmy że szukamy tylko w kluczu i jego podkluczach:
HKEY_CURRENT_USER\Software danej wartości rozpoczynającej się od C:\ lub D:\

Teraz jeśli znalazł początek łańcucha C:\ to niech pobierz cały łańcuch
i sprawdzi czy istnieje plik. Jeśli na końcu ścieżki (tego łańcucha) jest \ to oznacza to (chyba) folder. Więc niech sprawdzi czy istnieje folder.
Jeśli nie istnieje folder/plik to usuń całą wartość...

0

No to prosty kodzik do tego (potrzebny Button1 oraz ListView (CheckBoxes, Report, kolumny [Plik, Klucz]):

///////////////////////////////////////////////////
procedure TForm1.Znajdz(reg: TRegistry; Key: string);
var Str:TStringList;
  i:integer;
  Path:string;
begin
Application.ProcessMessages;
if reg.OpenKeyReadOnly(Key+'\') then
 begin
 Caption:=reg.CurrentPath;
 Path:=reg.CurrentPath;
 Str:=TStringList.Create;
 reg.GetValueNames(Str);
 for i:=0 to Str.Count-1 do
  if (reg.GetDataType(Str[i]) = rdString) and (pos(':\', reg.ReadString(Str[i]))>0) then
   begin
   with (ListView1.Items.Add) do
    begin
    Caption:=reg.ReadString(Str[i]);
    SubItems.Add(reg.CurrentPath);
    Checked:=fileexists(Caption);
    end;
   end;
 reg.GetKeyNames(Str);
 reg.CloseKey;
 for i:=0 to Str.Count-1 do
  Znajdz(reg, Path+Str[i]);
 Str.Free;
 end;
end;

///////////////////////////////////////////////////
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var reg:TRegistry;
begin
ListView1.Items.BeginUpdate;
reg:=TRegistry.Create;
try
 reg.RootKey:=HKEY_CURRENT_USER;
 Znajdz(reg, 'SOFTWARE');
except
 end;
reg.Free;
ListView1.Items.EndUpdate;
end;
0
Szczawik napisał(a)

No to prosty kodzik do tego (potrzebny Button1 oraz ListView (CheckBoxes, Report, kolumny [Plik, Klucz]):

to chyba nie to. Zastanów się chwile i pomyśl, co zwróci Twój kod. My mamy na myśli znaleźć np. wszystkie wartości, których dane zaczynają się od 'c:' w kluczu HKCU.

Do tego trzeba rekurencji i GetKeyNames, GetValueNames, HasSubKeys i może jeszcze GetDataInfo, GetDataSize, GetDataType, GetKeyInfo

0

O czym ty mówisz? Popatrz na ten kod - jest w nim rekurancja. A tak poza tym to on działa. Sprawdzałem i wiem, co piszę..

:]

A tak poza tym, to czy usuniesz wpisy z nieistniejącymi plikami, czy istniejące pliki zaznaczysz na liście (jak w kodzie powyżej) - to zależy już tylko od ciebie.

Poza tym warto szukać ciągu :</b> i nie koniecznie na początku, bo można trafić na jakiś cudzysłów, ciąg file://, czy coś takiego.

0

a więc tak - na samym początku masz taką linijkę

if reg.OpenKeyReadOnly(Key+'\') then

i jeśli nie ma klucza o nazwie przekazanej w zmiennej Key to się kończy działanie procedury. O to mi chodzi.

To by robiło to o co chodzi (wyszukiwanie dowolnych wartości w całym rejestrze) po drobnych modyfikacjach.

No i muszę przyznać, że za pierwszym razem nie przyjrzałem się zbyt dokładnie [wstyd]

0

Po niewielkich przeróbkach? Wystarczy jedno słowo zmienić, by przeszukac cały klucz:

try
 reg.RootKey:=HKEY_CURRENT_USER;
 Znajdz(reg, '');    //  <-------- tu podajesz klucz początkowy
except
 end;

No i oczywistym jest, że jak podasz nieistniejący klucz, to ma nic nie zwracać .

[DOPISANE]

Wciąż nie rozumem, co Ci w tej linii nie pasuje:

if reg.OpenKeyReadOnly(Key+'\') then
0

Masz stary przykład. Metod na to jest wiele - każdy praktycznie robi to na swój sposób. Ten pokazuje jak wywalić wpisy, które zawierają błędne ścieżki. Nie wyłapuje to wszystkich złych kluczy (bo zły wpis nie musi koniecznie zawierać nazwy pliku) i czasem może namieszać więc lepiej patrz co robisz.

Mam nadzieje, że się połapiesz. Kod moim zdaniem jest przejrzysty. Drobna rada - jak robisz program to takie przeszukiwania lepiej robić osobnym wątkiem.

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 Grids, Registry, VGrid, StdCtrls, ExtCtrls, ComCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  StatusBar1: TStatusBar;
  Panel1: TPanel;
  StringGrid1: TStringGrid;
  Panel2: TPanel;
  btnStart: TButton;
  btnRemove: TButton;
  edKey: TEdit;
  edTime: TEdit;
  edValueName: TEdit;
  edValue: TEdit;
  btnStop: TButton;
  procedure btnStartClick(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure FormDestroy(Sender: TObject);
  procedure FormShow(Sender: TObject);
  procedure btnRemoveClick(Sender: TObject);
  procedure StringGrid1SelectCell(Sender: TObject; Col, Row: Integer;
   var CanSelect: Boolean);
  procedure btnStopClick(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
  fRegistry: TRegistry;
  fRowCount: Integer;
  fCurrentKeyValue: String;
  fStopFlag: Boolean;
  fNoSelection: Boolean;
  procedure DoAnalyzeRegistry;
  procedure DoAnalyzeBranch;
  procedure DoAnalyzeKey(const Key: String);
  function DoAnalyzeValue(const Key, Value: String): Boolean;
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

const Root : Array[0..3] of Char = ('A', ':', '\', #0);

const
 nKeyName   = 0;
 nFileTime  = 1;
 nValueName  = 2;
 nValueString = 3;

procedure NormalizeRegistryPath(var Path: String);
begin
 if (Path = '') or (Path[1] <> '\') then
  Path := '\' + Path;
end;

procedure TForm1.btnStartClick(Sender: TObject);
begin
 btnStop.Enabled := TRUE;
 fRowCount := 1;
 StringGrid1.RowCount := 2;
 StringGrid1.Cells[nKeyName, 1]   := '';
 StringGrid1.Cells[nFileTime, 1]  := '';
 StringGrid1.Cells[nValueName, 1]  := '';
 StringGrid1.Cells[nValueString, 1] := '';

 DoAnalyzeRegistry;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 fRegistry := TRegistry.Create;
end;

procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
 fRegistry.Free;
end;

procedure TForm1.DoAnalyzeRegistry;
begin
 fStopFlag  := FALSE;
 fNoSelection := TRUE;

 if not fStopFlag then
 begin
  fCurrentKeyValue := 'HKEY_CURRENT_USER';
  fRegistry.RootKey := HKEY_CURRENT_USER;
  fRegistry.OpenKey('\', FALSE);
  DoAnalyzeBranch();
 end;

 if not fStopFlag then
 begin
  fCurrentKeyValue := 'HKEY_USERS';
  fRegistry.RootKey := HKEY_USERS;
  fRegistry.OpenKey('\', FALSE);
  DoAnalyzeBranch();
 end;

 if not fStopFlag then
 begin
  fCurrentKeyValue := 'HKEY_LOCAL_MACHINE';
  fRegistry.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE;
  fRegistry.OpenKey('\Software', FALSE);
  DoAnalyzeBranch();
 end;

 StringGrid1.RowCount := fRowCount;
 StatusBar1.SimpleText := 'Number of invalid references: '+IntToStr(fRowCount - 1);
 btnStop.Enabled := FALSE;

 if fRowCount = 1 then
 begin
  MessageDlg('No invalid references detected.',mtInformation,[mbOK],0);
  btnRemove.Enabled := FALSE;
 end
 else
 begin
  btnRemove.Enabled := TRUE;
 end;

end;

procedure TForm1.DoAnalyzeBranch;
var
 I: Integer;
 Keys: TStringList;
 Path: String;
begin
 Keys := TStringList.Create;
 try
  Path := fRegistry.CurrentPath;
  fRegistry.GetKeyNames(Keys);
  for I := 0 to Keys.Count - 1 do
  begin
   if fRegistry.OpenKey(Keys[I], FALSE) then
   begin
    DoAnalyzeKey(Keys[I]);
    if fStopFlag then Break;
    if fRegistry.HasSubKeys then DoAnalyzeBranch;
   end;

   if fStopFlag then Break;

   NormalizeRegistryPath(Path);
   if not fRegistry.OpenKey(Path, FALSE) then
    raise exception.Create('Can not open key '+Path);
  end;
 finally
  Keys.Free;
 end;
end;

procedure TForm1.DoAnalyzeKey(const Key: String);
var
 I: Integer;
 Values: TStringList;
 DataType: TRegDataType;
 StringValue: String;
 RegKeyInfo: TRegKeyInfo;
 SystemTime: TSystemTime;
 StringDate: String;
begin
 Values := TStringList.Create;
 try
  fRegistry.GetValueNames(Values);
  for I := 0 to Values.Count - 1 do
  begin

   DataType := fRegistry.GetDataType(Values[I]);
   if (DataType = rdString) or (DataType = rdExpandString) then
   begin
    StatusBar1.SimpleText := 'Analyzing: '+Key;
    { Let the applocation to process messages,
     so the text would be on the status bar
     while we are still in the loop }
    Application.ProcessMessages;

    if fStopFlag then Break;

    StringValue := fRegistry.ReadString(Values[I]);

    if (not DoAnalyzeValue(Key, Values[I])) or
      (not DoAnalyzeValue(Key, StringValue)) then
    begin
     if StringGrid1.RowCount = fRowCount then
      StringGrid1.RowCount := fRowCount + 10;

     fRegistry.GetKeyInfo(RegKeyInfo);
     FileTimeToSystemTime(RegKeyInfo.FileTime, SystemTime);
     DateTimeToString(StringDate, 'mm/dd/yyyy hh:mmAM/PM', SystemTimeToDateTime(SystemTime));


     StringGrid1.Cells[nKeyName, fRowCount] := fCurrentKeyValue + ': ' +fRegistry.CurrentPath;
     StringGrid1.Cells[nFileTime, fRowCount]:= StringDate;
     StringGrid1.Cells[nValueName, fRowCount]  := Values[I];
     StringGrid1.Cells[nValueString, fRowCount] := StringValue;

     { If there is no rows selected yet then select the first one }
     if fNoSelection then
     begin
      fNoSelection := FALSE;
      StringGrid1.Selection := TGridRect(Rect(0, 1, 4, 1));
     end;

     Inc(fRowCount);
    end;
   end;
  end;
 finally
  Values.Free;
 end;
end;


function TForm1.DoAnalyzeValue(const Key, Value: String): Boolean;
var
 DriveType: UINT;
 Path: String;
 FileName: String;
begin
 Result := TRUE;

 { Verify if the string can be treated as path (and file name)}
 if Length(Value) < 3 then Exit;
 if not (UpCase(Value[1]) in ['C'..'Z']) then Exit;
 if Pos(';', Value) > 0 then Exit;
 if Pos(',', Value) > 0 then Exit;
 if Pos(' ', Value) > 0 then Exit;
 if (Value[2] <> ':') or (Value[3] <> '\') then Exit;


 Root[0] := Value[1];
 DriveType := GetDriveType(Root);
 if (DriveType = DRIVE_FIXED) then
 begin
  if (ExtractFileExt(Value) = '') then
  begin
   { No extension, try to treat the value as path }
   Path := Value;
   if (Path[Length(Path)] <> '\') then
    Path := Value + '\';

   if not SetCurrentDirectory(PChar(Path)) then
   begin
    Result := FALSE;
    Exit;
   end;
  end
  else
  begin
   Path := ExtractFilePath(Value);
   if not SetCurrentDirectory(PChar(Path)) then
   begin
    Result := FALSE;
    Exit;
   end;
   FileName := ExtractFileName(Value);
   if (GetFileAttributes(PChar(Value)) = -1) then
   begin
    Result := FALSE;
    Exit;
   end;
  end;
 end;
end;


procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject);
begin
 StringGrid1.Cells[nKeyName, 0] := 'Registry Key';
 StringGrid1.Cells[nFileTime, 0] := 'Last Modification';
 StringGrid1.Cells[nValueName, 0] := 'String Value';
 StringGrid1.Cells[nValueString, 0] := 'File/Path reference';
 fRowCount := 1;
 btnRemove.Enabled := FALSE;
 btnStop.Enabled := FALSE;
 fNoSelection := TRUE;
end;


procedure TForm1.btnRemoveClick(Sender: TObject);
var
 I: Integer;
 Msg: String;
 Count: Integer;
 Selection: TGridRect;
 RootKey: Longint;
 Path: String;

 procedure ParseKeyValue(const S: String);
 var
  I: Integer;
  Key: String;
 begin
  I := Pos(':', S);
  Key := Copy(S, 1, I-1);
  Path := Copy(S, I+2 , Length(S));
  NormalizeRegistryPath(Path);

  if Key = 'HKEY_CURRENT_USER' then
   RootKey := HKEY_CURRENT_USER
  else if Key = 'HKEY_USERS' then
   RootKey := HKEY_USERS
  else if Key = 'HKEY_LOCAL_MACHINE' then
   RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE;
 end;

begin
 Selection := StringGrid1.Selection;
 Count := Selection.Bottom - Selection.Top + 1;

 if Count = 1 then
  Msg := 'Are you sure you want to remove selected entry from the Registry?'
 else
  Msg := 'Are you sure you want to remove ' +
          IntToStr(Selection.Bottom - Selection.Top + 1) +
        ' selected entries from the Registry?';

 if MessageDlg(Msg, mtWarning, [mbYes,mbNo], 0) = mrYes then
 begin
  for I := Selection.Top to Selection.Bottom do
  begin
   ParseKeyValue(StringGrid1.Cells[nKeyName, I]);
   fRegistry.RootKey := RootKey;

   if not fRegistry.OpenKey(Path, FALSE) then
    raise Exception.Create('Error opening registry key '+Path);

   fRegistry.DeleteValue(StringGrid1.Cells[nValueName, I]);
  end;

  { Initiate re-scanning }
  btnStartClick(self);

 end;
end;

procedure TForm1.StringGrid1SelectCell(Sender: TObject; Col, Row: Integer;
 var CanSelect: Boolean);
begin
 { Display values in the edit controls
  only when there is any data in the grid }
 if not (fNoSelection) then
 begin
  edKey.Text    := StringGrid1.Cells[nKeyName, Row];
  edTime.Text    := StringGrid1.Cells[nFileTime, Row];
  edValueName.Text := StringGrid1.Cells[nValueName, Row];
  edValue.Text   := StringGrid1.Cells[nValueString, Row];
 end;
end;

procedure TForm1.btnStopClick(Sender: TObject);
begin
 { Set the stop flag, so the registry scanning process can stop }
 fStopFlag := TRUE;
end;

end.
</delphi>
0

Obydwa przykłady: Szczawika i Gala pracują poprawnie. Sprawdziłem z ciekawości ;)
Jednak przykład Gala jest gotowym przykładem i proponuje dodać go do artykułów o przeszukiwaniu rejestru, a jak wiecie wszędzie jest o przeszukiwaniu dysku a rejestrem nikt nie chce się pobawić :D

0

Kiedyś pisałem edytor rejestru bo mi się spodobał ten co był w pakiecie Norton (chyba od 2002 go nie dają czy od 2003). Wyszukiwanie w tle jak się edytuje rejestr, wyszukiwanie uszkodzonych części etc. Wszystko łanie i prawie skończone, ale dysk padł i mi się do tego wracać nie chciało.

Pisanie programu do czyszczenia kompa ze śmieci dla mnie nie ma sensu. Jest już tyle tego i ciągle nowe powstają. Jeden z ulubionych pomysłów młodych programistów po "chce napisać wirusa/trojana".

Co do art'a. Jestem zbyt leniwy, a i teraz studia się zaczynają. Rejestr ciekawa rzecz, ale jej nie używam w programach.

0
Misiekd napisał(a)

Do tego trzeba rekurencji i GetKeyNames, GetValueNames, HasSubKeys i może jeszcze GetDataInfo, GetDataSize, GetDataType, GetKeyInfo

Takimi tekstami tylko zniechęcasz ludzi.

0
Gal napisał(a)

Takimi tekstami tylko zniechęcasz ludzi.

to co Twoim zdaniem powinienem cały kod napisać i podać pytającemu, żeby się nie zniechęcił?? Jak ma problem a ja wiem, jakby go można rozwiązać (lub czego do tego użyć) a nie mam gdzieś całości działającej napisanej to podaje hasła żeby było wiadomo w którą stronę iść. Jeśli ktoś ma głowe na karku to po przeczytaniu opisu w helpie tych funkcji będzie wiedział jak to napisać.

Sorki jeśli uraziłem Twoją dumę takim postem, ale moje zdanie jest taki, że danie gotowca komuś to najgorsza metoda.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1