Pobranie numeru wersji programu

0

W jaki sposób pobrać wersję aktualnie uruchomionego?

0
function getVersion : string;
const
  NOVIDATA = '';

var
 dwInfoSize,      // Size of VERSIONINFO structure
 dwVerSize,      // Size of Version Info Data
 dwWnd: DWORD;     // Handle for the size call.
 FI: PVSFixedFileInfo; // Delphi structure; see WINDOWS.PAS
 ptrVerBuf: Pointer;  // pointer to a version buffer
 strFileName,     // Name of the file to check
 strVersion : string; // Holds parsed version number
begin

  strFileName := paramStr( 0 );
  dwInfoSize :=
   getFileVersionInfoSize( pChar( strFileName ), dwWnd);

  if ( dwInfoSize = 0 ) then
   result := NOVIDATA
  else
  begin

   getMem( ptrVerBuf, dwInfoSize );
   try

     if getFileVersionInfo( pChar( strFileName ),
      dwWnd, dwInfoSize, ptrVerBuf ) then

      if verQueryValue( ptrVerBuf, '\',
               pointer(FI), dwVerSize ) then

      strVersion :=
        format( '%d.%d.%d.%d',
            [ hiWord( FI.dwFileVersionMS ),
             loWord( FI.dwFileVersionMS ),
             hiWord( FI.dwFileVersionLS ),
             loWord( FI.dwFileVersionLS ) ] );

   finally
    freeMem( ptrVerBuf );
   end;
  end;
 Result := strVersion;
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1