Witam

Jak zrobić aby w ListView gdy przesuwam muszkę z wiersza na wiersz pojawiał mi się za każdym razem Hint z danymi z wiersza nad ktorym aktualnie znajduje się myszka ?

Mam tak:

procedure TMainFrm.ListVMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
 Y: Integer);
var Item: TListItem;
begin
 if ListV.GetItemAt(X, Y) <> nil then begin
  Item := ListV.GetItemAt(X, Y);
  ListV.Hint := ' ID: ' + Item.Caption + ' ' +
   #13#10+' Title: '+ Item.SubItems.Strings[0]+ ' ';
  ListV.ShowHint := True;
 end;
end;

Ale tym sposobem Hint pojawia się tylko za 1 razem? Muszę opuścić myszką obszar ListView i wrocić żeby Hint ponownie się pojawił.