Mam pewien problem: Program służy do wyświtlania listy zainstalowanych programów. Pod delphi wszystko działa ale na FreePascalu już nie (Nie wyświetla w ListBoxie zainstalowanych programów). Wie ktoś może co zrobić aby działał również pod freepascalem ? [???] Oto kod:

 TUC=class
  ucDisplayName,
  ucUninstallCommand,
  ucRegKey: String;
  constructor Create(DisplayName, UninstallCommand, RegKey: String);
 end;

constructor TUC.Create(DisplayName, UninstallCommand, RegKey: String);
begin
 ucDisplayName:=DisplayName;
 ucUninstallCommand:=UninstallCommand;
 ucRegKey:=RegKey;
 inherited Create;
end;

procedure TFMain.FormShow(Sender: TObject);
var
 Reg: TRegistry;
 UninstallList: TStringList;
 I: Integer;
 UnC: TUC;
begin
 Reg:=TRegistry.Create;
 try
  Reg.RootKey:=HKEY_LOCAL_MACHINE;
  Reg.OpenKey('Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall',False);
  UninstallList:=TStringList.Create;
  Reg.GetKeyNames(UninstallList);
  Reg.CloseKey;
  ListBox1.Items.BeginUpdate;
  for I:=0 to UninstallList.Count-1 do
   begin
    Reg.OpenKey('Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\' +
     UninstallList.Strings[I], False);
    if Reg.ValueExists('DisplayName') then
     begin
      UnC:=TUC.Create(Reg.ReadString('DisplayName'),
       Reg.ReadString('UninstallString'),
        'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\' +
         UninstallList.Strings[I]);
      ListBox1.Items.AddObject(UnC.ucDisplayName, UnC);
     end
    else
     begin
      if Reg.ValueExists('QuietDisplayName') then
       begin
        UnC:=TUC.Create(Reg.ReadString('QuietDisplayName'),
         Reg.ReadString('QuietUninstallString'),
          'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\' +
           UninstallList.Strings[I]);
        ListBox1.Items.AddObject(UnC.ucDisplayName+
         ' [Warning: Quiet mode detected]', UnC);
       end
     end;
    reg.CloseKey;
   end;
  ListBox1.Items.EndUpdate;
 finally
  Reg.Free;
 end;
end;

Z góry dziękuje za odpowiedź.