Witam,
Mam taką baze danych:
nazwa|kod|typ|jm|spis|logo|cena

Otwieram ją, i wyświetlam pozycje na listBoxie - czymś takim:

function Explode(Ch: Char; s: string; index: Byte): string; // Johnny_Bit
type
  TTableString = array of string;
  function InternalExplode(Str: string; Divider: Char): TTableString;
  var
    i, j: Integer;
  begin
    j := 1;
    i := 1;
    while i <= length(str) do
    begin
      if (str[i] = Divider) or (i = length(str)) then
      begin
        if (i = length(str)) and (str[i] <> Divider) then
          Inc(i);
        SetLength(Result, High(Result) + 2);
        Result[High(Result)] := Trim(Copy(str, j, i - j));
        j := i + 1;
      end;
      Inc(i);
    end;
  end;
begin
  Result := InternalExplode(s, ch)[index];
end;

potem robie explodem oddzielanie pozycji:

 Readln(F1,S1);
 b:= Explode('|',S1,4);  //opis
 c:= Explode('|',S1,3);  //jm
 a:= Explode('|',S1,1);  //kod
 d:= Explode('|',S1,1);  //cena
 e:= Explode('|',S1,6);  //obrazek
 Label4.Caption :=a;     //kod
 Label5.Caption :=c;     //jm
 opis.Lines.Text:=b;     //opis
 Label1.Caption := d;    //cena
 Label6.Caption := e;    //obrazek
LI:=  main.ListView1.items.Add;
LI.Caption:= b;
LI.SubItems.Add(b);

Teraz po kliknięciu na ListBox chciałbym żeby program na podstawie wybranej pozycji z ListBox uzupełnił etykietke: name odpowienią daną z pliku...

Wie ktoś może jak to zrobić??

// Tag <d e="e" l="l" p="p" h="h" i="i"> !!! - Q