Systemowe okno dialogowe

0

W jaki sposób wyświetlić systemowe okno dialogowe "Przeglądaj w poszukiwaniu folderu", umożliwiające wybór katalogu docelowego (można je zobaczyć w wielu instalatorach i self-extractorze WinRARa)?
Jeżeli ktoś wie, bardzo proszę o odpowiedź...

0

Kod ten napisał bodajże vegat, a znalazlem go na jego stronie (<url>vegat.idohost.com</url>) ;)

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 opt: TBrowseInfo; 
 buf: PChar; 
 dir,root : PItemIDList; 
begin 
 // rezerwujemy pamięć 
 GetMem(buf, MAX_PATH); 
 SHGetSpecialFolderLocation(Form1.Handle,CSIDL_DRIVES,root); 
 // ustalamy opcje dla okienka 
 with opt do 
  begin 
   hwndOwner:=Form1.Handle; 
   pidlRoot:=root; 
   pszDisplayName:=buf; 
   lpszTitle:='Przeglądaj w poszukiwaniu folderu:'; //tytuł okienka 
   ulFlags:=BIF_RETURNONLYFSDIRS; 
   lpfn:=nil; 
  end; 
 // wywołujemy okienko wyboru 
 dir:=SHBrowseForFolder(opcje); 
 if dir<>nil //jeśli coś wybrano 
  then begin 
      // pobieramy pełną ścieżkę do katalogu 
      SHGetPathFromIDList(dir,buf); 
      // wyświetlamy ścieżkę. Ty oczywiście możesz sobie coś z tym zrobić 
      ShowMessage(buf); 
     end; 
 // zwalniamy pamięć 
 FreeMem(buf); 
end;
0

albo komponent TJvBrowseForFolderDialog z pakietu JediVCL.

0

A wiecie jak w/w kod zapisać w cpp builder???

0

Człowieku, masz tu tylko WinAPI + przydzielanie i zwalnianie pamięci; przeczytaj jakiś kurs albo looknij do Win32SDK.

0

Można sobie uprościć kod ;)

Uses FileCtrl;

PROCEDURE TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 kat :String;
Begin
 //wywołanie okna dialogu i pobranie ścieżki do wskazanego katlogu
 SelectDirectory('Wybierz katalog', '',kat );
 Edit1.Text:=kat;
End;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0