po zmodyfikowaniu procedurki autorstwa chyba Vogela pobieram sciezki plikow i wyswietlam je na formie.

w jaki sposob obsłużyć otwieranie wielu plików np. gdy zaznaczy sie 5 i z menu pod rmb wybierze open,lub w ten sam sposó po naciśnięciu na katalog ??

z góry dzięki za pomoc

oto procedurka której używam

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Zarejestruj('mp3',Application.ExeName);
end;

procedure Zarejestruj(Rozszerzenie, Sciezka: string);
var
Reg: TRegistry;
root: string;
begin
Reg:=TRegistry.Create;
Reg.RootKey:=HKEY_CLASSES_ROOT;
Reg.OpenKey('.' + Rozszerzenie, True);
Reg.WriteString('', Rozszerzenie + '_file');
root:='' + Rozszerzenie + '_file\shell\open';
Reg.CloseKey;
Reg.OpenKey(root + '\command', true);
Reg.WriteString('', sciezka);
Reg.CloseKey;
Reg.OpenKey(root + '\ddeexec', True);
Reg.WriteString('', '[open(%1)]');
Reg.CloseKey;
Reg.OpenKey(root + '\ddeexec\Application', True);
Reg.WriteString('', 'Project3');
Reg.CloseKey;
Reg.OpenKey(root + '\ddeexec\Topic', True);
Reg.WriteString('', 'MojProgram');
Reg.CloseKey;
Reg.Free
end;

procedure TForm_Main.MojProgramExecuteMacro(Sender: TObject;
Msg: TStrings);
var
s,t:string;
begin
t:=inttostr(msg.Count);
s:=Msg[0];

if Pos('open', s) > 0 then
begin
s:=Copy(s, 7, Length(s) - 8);
Form_Main.Label_Ekran.Caption:=ExtractFileName(s);
end;

end;

nikt nie ma żadnych pomysłów jak to zrobic aby wysłac kilka ścieżek do serwera dde przy uruchamianiu plików ?