Wysyłanie Screena na server FTP

0

Mam kompoonenty Indy i interesuje mnie wysłanie screena zaraz po zrobieniu na serwer FTP. jak to zrobic ?? Najlepiej źródło :) Pozdrawiam

var
jpg:tjpegimage;

procedure TForm1.SCapture;
var
ScreenCanvas: TCanvas;
DC: HDC;
R: TRect;
bmp:tbitmap;
begin
ScreenCanvas := TCanvas.Create;
try
DC := GetDC(0);
try
ScreenCanvas.Handle := DC;
R := Rect(0, 0, Screen.Width, Screen.Height);
bmp:=tbitmap.create;
with Bmp do
begin
Width := R.Right;
Height := R.Bottom;
Canvas.CopyRect(R, ScreenCanvas, R);
JPG := TJPEGImage.Create;
JPG.Assign(bmp);
JPG.SaveToFile(Pchar(Edit2.text)+inttostr(y)+'.jpg');
y:=y+1;
end;
finally
ReleaseDC(0, DC);
end;
finally
ScreenCanvas.Free;
JPG.free;
bmp.free;
end;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
ShellExecute(Handle,'open', Pchar(Edit5.text), Pchar(Edit3.text+'?password='+Edit4.text), nil, SW_MAXIMIZE);
end;

procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
begin
OpenDialog1.Execute ;
if opendialog1.FileName='' then
exit
else
edit5.text:=opendialog1.FileName;
end;

procedure TForm1.OnTimer(Sender: TObject);
begin
SCapture;
end;

procedure TForm1.Button8Click(Sender: TObject);
begin
Timer1.Enabled:=False;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
y:=1;
end;

procedure TForm1.Button7Click(Sender: TObject);
begin
Timer1.Interval:= StrToInt('600000');
Timer1.Enabled := True;
end
0

cześć z powyższego kodu jest przez przypadek w tym poście ale odpowiada za pewne elementy w moim programie :)

0

Komponent z Indy idFtp


idFtp1.Host := host;
idFtp1.Username := uzytkownik;
idFtp1.Password := haslo;
idFtp1.Connect();
idFtp1.Put(PelnaSciezkaPlikuNaDysku, TylkoNazwaPliku);
idFtp1.Disconnect;
0

ok zrobiłem że po każdym utworzeniu pliku wysyła go na serwer ftp :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0