Drag'n'drop w listboxie

0

Jak zrobić coś takiego jak jest w Winampie że można przeciągać pozycje z listboxa w górę i w dół ??

0

Ustaw DragMode ListBox'a na dmAutomatic
i dopisz dwie procedurki w zdarzeniach OnDragOver i OnDragDrop:

procedure TForm1.ListBox1DragOver(Sender, Source: TObject; X, Y: Integer;
 State: TDragState; var Accept: Boolean);
begin
 Accept := (TListBox(Source).ItemIndex <> -1);
end;

procedure TForm1.ListBox1DragDrop(Sender, Source: TObject; X, Y: Integer);
var
 I: Integer;
begin
 with TListBox(Source) do
 begin
  if ItemIndex = -1 then Exit;
  I := TListBox(Sender).ItemAtPos(Point(X, Y), False);
  TListBox(Sender).Items.Insert(I, Items[ItemIndex]);
  Items.Delete(ItemIndex);
 end;
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1