przerabianie if/else

Odpowiedz Nowy wątek
2004-07-17 19:00
beginner
0

Witam wszystkich, to znów ja z ta swoją procedurką.

procedure TfGlowna.bNextClick(Sender: TObject);
var
 iniFile: TIniFile;

begin
 iniFile := TIniFile.Create(ExtractFilePath(Application.ExeName)+ 'words.ini');

 slowo0 := iniFile.ReadString('Polish_Words', 'word0', 'error');
 slowo1 := iniFile.ReadString('Polish_Words', 'word1', 'error');
 slowo2 := iniFile.ReadString('Polish_Words', 'word2', 'error');
 slowo3 := iniFile.ReadString('Polish_Words', 'word3', 'error');
 slowo4 := iniFile.ReadString('Polish_Words', 'word4', 'error');
 slowo5 := iniFile.ReadString('Polish_Words', 'word5', 'error');
 slowo6 := iniFile.ReadString('Polish_Words', 'word6', 'error');

 if ePolishWord.Text = slowo0 then
 begin
  ePolishWord.Text := slowo1;
 end
 else
  ePolishWord.Text := slowo0;
 end;

mimo kilku odpowiedzi nie poradziłem z nią sobie, przypomne tylko, że chce sprawdzić jaka zmienna (slowo0, slowo1...) jest aktualnie wyswietlona w TEdit (ePolishWord.Text ) Jedna osoba zaproponowala cos na zasadzie tablicy, petli i w niej zawartej instrukcji if, ale nie wiem jak to zrobic ! Blagam o pomoc ;-(

Pozostało 580 znaków

2004-07-17 19:05
0

hmm, chyba nie bardzo rozumie co chcesz uzyskać.. jeśli taki zamiar jak teraz to przecież masz napisane .. - możesz to rozjaśnić o co chodzi ?

btw : dobra juz doszedłem

var
 slowo: array[0..6] of string;
 i: Integer;
begin
 // otwarcie INI
 for i := 0 to 6 do
  slowo[i] := iniFile.ReadString('Polish_Words', 'word' +IntToStr(i), 'error');
 // zamknięcie INI 
 for i := 0 to 5 do
  if ePolishWord.Text = slowo[i] then ePolishWord.Text := slowo[i +1]
end;

Chyba o to chodziło (patrząc na nazwę Sendera)


Pozostało 580 znaków

2004-07-18 21:54
beginner
0

dzieki ,ale gdy naciskam na ten przycisk to pokazuje mi error (czyli domyslna wartosc)

procedure TfGlowna.bNextClick(Sender: TObject);
var
 iniFile: TIniFile;
 slowo: array[0..6] of string;
 i: Integer;
begin
 iniFile := TIniFile.Create(ExtractFilePath(Application.ExeName)+ 'words.ini');

 slowo0 := iniFile.ReadString('Polish_Words', 'word0', 'error');
 slowo1 := iniFile.ReadString('Polish_Words', 'word1', 'error');
 slowo2 := iniFile.ReadString('Polish_Words', 'word2', 'error');
 slowo3 := iniFile.ReadString('Polish_Words', 'word3', 'error');
 slowo4 := iniFile.ReadString('Polish_Words', 'word4', 'error');
 slowo5 := iniFile.ReadString('Polish_Words', 'word5', 'error');
 slowo6 := iniFile.ReadString('Polish_Words', 'word6', 'error');

 // otwarcie INI

 for i := 0 to 6 do
 slowo[i] := iniFile.ReadString('Polish_Words', 'word' +IntToStr(i), 'error');
 // zamknięcie INI

for i := 0 to 5 do
 if ePolishWord.Text = slowo[i] then ePolishWord.Text := slowo[i +1]
end;

zrobilem to tak, moze byc zle ???

Pozostało 580 znaków

2004-07-19 06:56
0

A sprawdź czy masz w \Windows plik words.ini? :-D
Przed odczytaniem musisz zapisac te wartosci do pliku.


And if you wanna go to my house,
I'll tell you what you see,
A house full of nothing,
Just my four strings and me ;)

Kiss My Bass :)

Pozostało 580 znaków

2004-07-19 21:09
beginner
0

no w sumie nie masz racji (chyba (-: ) bo linia

 iniFile := TIniFile.Create(ExtractFilePath(Application.ExeName)+ 'words.ini');

przecież wskazuje na to iż katalog docelowy pliku .exe ma być katologiem gdzie pliok words.ini
No ale thx, czekam dalej

Pozostało 580 znaków

2004-07-19 21:21
nav
0

sprobuj tego

iniFile := TIniFile.Create(ExtractFilePath(Application.ExeName)+ '\\words.ini');

utf-8 rlz! ٩(ಥ_ಥ)۶

Pozostało 580 znaków

2004-07-21 17:42
beginner
0

to tez nic nie daje
pomocy ;-(

Pozostało 580 znaków

2004-07-21 17:46
nav
0
procedure TfGlowna.bNextClick(Sender: TObject);
var
 iniFile: TIniFile;
 slowo: array[0..6] of string;
 i: Integer;
begin
 iniFile := TIniFile.Create(ExtractFilePath(Application.ExeName)+ 'words.ini');

 slowo[0] := iniFile.ReadString('Polish_Words', 'word0', 'error'); //tu nie bylo nawiasow
 slowo[1] := iniFile.ReadString('Polish_Words', 'word1', 'error');
 slowo[2] := iniFile.ReadString('Polish_Words', 'word2', 'error');
 slowo[3] := iniFile.ReadString('Polish_Words', 'word3', 'error');
 slowo[4] := iniFile.ReadString('Polish_Words', 'word4', 'error');
 slowo[5] := iniFile.ReadString('Polish_Words', 'word5', 'error');
 slowo[6] := iniFile.ReadString('Polish_Words', 'word6', 'error');

 // otwarcie INI

 for i := 0 to 6 do
 slowo[i] := iniFile.ReadString('Polish_Words', 'word' +IntToStr(i), 'error');
 // zamknięcie INI

for i := 0 to 5 do
 if ePolishWord.Text = slowo[i] then ePolishWord.Text := slowo[i +1]
end;

Zapomniales o nawiasach :)


utf-8 rlz! ٩(ಥ_ಥ)۶

Pozostało 580 znaków

2004-07-22 16:47
BEGINNER
0

to tez nie pomaga, ale thx
Co ru moze byc zle ?!?
Zamieszczam caly kod tym razem moze w nim cos jest nie tak

unit kod_formy_glownej;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, Menus, ExtCtrls, StdCtrls, ComCtrls;

type
 TfGlowna = class(TForm)
  menu: TMainMenu;
  Opcje1: TMenuItem;
  est1: TMenuItem;
  N1: TMenuItem;
  Exit1: TMenuItem;
  Panel1: TPanel;
  bTest: TButton;
  bEditWords: TButton;
  bExit: TButton;
  lNapisTytulowy0: TLabel;
  lNapisTytulowy1: TLabel;
  Panel2: TPanel;
  ePolishWord: TEdit;
  eEnglishWord: TEdit;
  bNext: TButton;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  GroupBoxScore: TGroupBox;
  lGoodAnswers: TLabel;
  lBadAnswer: TLabel;
  lScoreGood: TLabel;
  lScoreBad: TLabel;
  Exit2: TMenuItem;
  Options1: TMenuItem;
  bEndTest: TButton;
  bCheck: TButton;
  procedure bExitClick(Sender: TObject);
  procedure bEditWordsClick(Sender: TObject);
  procedure bTestClick(Sender: TObject);
  procedure Exit2Click(Sender: TObject);
  procedure N1Click(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure bCheckClick(Sender: TObject);
  procedure bNextClick(Sender: TObject);
  procedure bEndTestClick(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 fGlowna: TfGlowna;
 liczbaDobrych: Integer;
 liczbaZlych: Integer;
 slowo0: String;
 slowo1: String;
 slowo2: String;
 slowo3: String;
 slowo4: String;
 slowo5: String;
 slowo6: String;

implementation

{$R *.dfm}

uses
kod_formy_Edit_words,kod_formy_options, Math, IniFiles, StrUtils;

procedure TfGlowna.bExitClick(Sender: TObject);
begin
 Close;
end;

procedure TfGlowna.bEditWordsClick(Sender: TObject);
begin
 fEditWords.ShowModal;
end;

procedure TfGlowna.bTestClick(Sender: TObject);
var
 iniFile: TIniFile;
begin
 iniFile := TIniFile.Create(ExtractFilePath(Application.ExeName)+ 'words.ini');
 bEditWords.Enabled := False;
 ePolishWord.Text := iniFile.ReadString('Polish_Words', 'word0', 'error');
 bEndTest.Enabled := True;
end;

procedure TfGlowna.Exit2Click(Sender: TObject);
begin
 close;
end;

procedure TfGlowna.N1Click(Sender: TObject);
begin
 fEditWords.ShowModal;
end;

procedure TfGlowna.FormCreate(Sender: TObject);
begin
bEndTest.Enabled := False
end;

procedure TfGlowna.bCheckClick(Sender: TObject);
var
 iniFile: TIniFile;

begin
 iniFile := TIniFile.Create(ExtractFilePath(Application.ExeName)+ 'words.ini');

 slowo0 := iniFile.ReadString('English_Words', 'word0', 'error');
 slowo1 := iniFile.ReadString('English_Words', 'word1', 'error');
 slowo2 := iniFile.ReadString('English_Words', 'word2', 'error');
 slowo3 := iniFile.ReadString('English_Words', 'word3', 'error');
 slowo4 := iniFile.ReadString('English_Words', 'word4', 'error');
 slowo5 := iniFile.ReadString('English_Words', 'word5', 'error');
 slowo6 := iniFile.ReadString('English_Words', 'word6', 'error');

 if eEnglishWord.Text = '' then
 begin
 ShowMessage('You must write the answer!');
 end;

 if eEnglishWord.Text = slowo0 then
 begin
  liczbaDobrych := liczbaDobrych + 1;
  lScoreGood.Caption := IntToStr(liczbaDobrych);
 end
 else
  liczbaZlych := liczbaZlych + 1;
  lScoreBad.Caption := IntToStr(liczbaZlych);
end;

procedure TfGlowna.bNextClick(Sender: TObject);
var
 iniFile: TIniFile;
 slowo: array[0..6] of string;
 i: Integer;
begin
 iniFile := TIniFile.Create(ExtractFilePath(Application.ExeName)+ 'words.ini');

 slowo[0] := iniFile.ReadString('Polish_Words', 'word0', 'error'); //tu nie bylo nawiasow

 slowo[1] := iniFile.ReadString('Polish_Words', 'word1', 'eSDror');
 slowo[2] := iniFile.ReadString('Polish_Words', 'word2', 'eAAArror');
 slowo[3] := iniFile.ReadString('Polish_Words', 'word3', 'error');
 slowo[4] := iniFile.ReadString('Polish_Words', 'word4', 'error');
 slowo[5] := iniFile.ReadString('Polish_Words', 'word5', 'error');
 slowo[6] := iniFile.ReadString('Polish_Words', 'word6', 'error');

// otwarcie INI

for i := 0 to 6 do
 slowo[i] := iniFile.ReadString('Polish_Words', 'word' +IntToStr(i), 'error');
// zamknięcie INI

for i := 0 to 5 do
 if ePolishWord.Text = slowo[i] then ePolishWord.Text := slowo[i +1]
end;

procedure TfGlowna.bEndTestClick(Sender: TObject);
begin
bEditWords.Enabled := True;
end;

end.

Pozostało 580 znaków

2004-07-27 22:39
beginner
0

Niech mi ktos pomorze
please ;-(

Pozostało 580 znaków

2004-07-27 23:54
0

Słuchaj - tak to nie dojdziesz do niczego .. sprawdzaj sobie po kolei wszystko - czy jest wszystko okej - jeśli tak to jedziesz dalej..

Czyli:

INI := TINIFile.Create...
i sprawdzasz ścieżke, czy to aby na pewno ta,

Później odczytujesz - i znowu sprawdzasz...

Zapewniam Cię, że szybko znajdziesz błąd..


Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0