Legalność automatyzacji OLE

0

Mam pytanie odnośnie wyciągania metod z obiektów. Wiem że istnieje coś takiego jak RTTI. Chodzi mi o to że mam zmienną typu OLEVariant, i podstawiam sobie do niej :

V := CreateOLEObject('Excel.Application');

no i teraz mogę się bawić excelem. Pytania mam właściwie dwa :

 1. Jak wyciągnąć dostępne metody dla tej zmiennej (coś jak GetPropList) ?

 2. Jak wywołać jakąś metodę znająć jej nazwę, lub przypisać wartość do jakiejść właściwości, znając nazwę właściwości ?

Właściwie to zapytam od razu odnośnie prawnego aspektu techniki OLE. Jak widać aby przypisać do zmiennej V obiekt Excela nie muszę tego robić z poziomu kodu. Mogę przeciez zrobić

V := CreateOLEObject(Edit1.Text);

Moje pytanie odnoście listy metod i wywoływania metod, wywodzi się właśnie z tąd - czy muszę mieć licencje do programu (tutaj Excel) jeśli korzystam z techniki OLE ? Jeśli istniała by pewna procedura :

WywołajMetodę(V : OLEVariant; NazwaMetody : String;);

która wywołanie postaci

WywołajMetodę(V,'Quit');

zamieniała by na

V.Quit;

to można by zostawić na formie puste kontrolki TEdit, i niech użytkownik sam sobie powpisuje Excel.Application , Quit i inne rzeczy, i używa Excela, jeśli oczywiście ma licencje. Idać dalej można by rozpowszechniać, powiedzmy pliki *.ini zaierające te metody. Użytkowik wczytał by sobie tylko taki plik i miał zaimplementowaną obsługę Excela. No a programista przeciez moze chyba rozpowszechniac zwykle pliki *.ini ?

Mam nadzieje że mnie ktoś zrozumie, a jeszcze większą mam nadzieje że ktoś udzieli mi wyczerpujących odpowiedzi.

Jeśli komuś pomogą szczegóły to chodzi mi o :

Temat : "Prawa autorskie"
Grupa : http://discussion.bentley.com/cgi-bin/dnewsweb.exe?cmd=xover&group=bentley.general.pl&utag=

0

RTTI jak widać daje duże możliwości, związane z dynamiką programu. Co do odpalania metody zapraszam do artykułów, gdzie pokazałem przykład takiego użycia (pod warunkiem znajomości nazwy metody danej klasy). Znalazłem taki przykład programu na wyciąganie listy metod (może się przyda):

unit MainFrm;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ExtCtrls, DBClient, MidasCon, MConnect;

type

 TMainForm = class(TForm)
  lbSampMethods: TListBox;
  lbMethodInfo: TMemo;
  lblBasicMethodInfo: TLabel;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure lbSampMethodsClick(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 MainForm: TMainForm;

implementation
uses TypInfo, DBTables, Provider;

{$R *.DFM}

type
 // konieczna jest redefinicja poniższej struktury - jest ona
 // wykomentowana w typinfo.pas

 PParamRecord = ^TParamRecord;
 TParamRecord = record
  Flags:   TParamFlags;
  ParamName: ShortString;
  TypeName: ShortString;
 end;

procedure GetBaseMethodInfo(ATypeInfo: PTypeInfo; AStrings: TStrings);
{
 Niniejsza metoda pobiera kilka informacji o typie i wpisuje je
 na podaną listę łańcuchów
}
var
 MethodTypeData: PTypeData;
 EnumName: String;
begin
 MethodTypeData := GetTypeData(ATypeInfo);
 with AStrings do
 begin
  Add(Format('Nazwa metody:   %s', [ATypeInfo^.Name]));
  EnumName := GetEnumName(TypeInfo(TTypeKind), Integer(ATypeInfo^.Kind));
  Add(Format('Typ:      %s', [EnumName]));
  Add(Format('Liczba parametrów: %d',[MethodTypeData.ParamCount]));
 end;
end;

procedure GetMethodDefinition(ATypeInfo: PTypeInfo; AStrings: TStrings);
{
 Niniejsza metoda pobiera informację o definicji metody i wpisuje ją
 na podaną listę łańcuchów
}

var
 MethodTypeData: PTypeData;
 MethodDefine:  String;
 ParamRecord:  PParamRecord;
 TypeStr:    ^ShortString;
 ReturnStr:   ^ShortString;
 i: integer;
begin
 MethodTypeData := GetTypeData(ATypeInfo);

 // Określ typ metody
 case MethodTypeData.MethodKind of
  mkProcedure:   MethodDefine := 'procedure ';
  mkFunction:    MethodDefine := 'function ';
  mkConstructor:  MethodDefine := 'constructor ';
  mkDestructor:   MethodDefine := 'destructor ';
  mkClassProcedure: MethodDefine := 'class procedure ';
  mkClassFunction: MethodDefine := 'class function ';
 end;

 // wskaźnik do pierwszego parametru
 ParamRecord  := @MethodTypeData.ParamList;
 i := 1; // pierwszy parametr

 // pobieraj kolejno informację o kolejnych parametrach,
 // tworząc deklarację metody


 while i <= MethodTypeData.ParamCount do
 begin
  if i = 1 then
   MethodDefine := MethodDefine+'(';

  if pfVar in ParamRecord.Flags then
   MethodDefine := MethodDefine+('var ');
  if pfconst in ParamRecord.Flags then
   MethodDefine := MethodDefine+('const ');
  if pfArray in ParamRecord.Flags then
   MethodDefine := MethodDefine+('array of ');

// ustawiona flaga pfAddress oznacza NIEJAWNY parametr Self, którego
// nie wykazujemy w informacji o metodzie

{
  if pfAddress in ParamRecord.Flags then
   MethodDefine := MethodDefine+('*address* ');
}
  if pfout in ParamRecord.Flags then
   MethodDefine := MethodDefine+('out ');


  // użyj "arytmetyki na wskaźnikach" do otrzymania nazwy typu parametru:
  TypeStr := Pointer(Integer(@ParamRecord^.ParamName) +
   Length(ParamRecord^.ParamName)+1);

  MethodDefine := Format('%s%s: %s', [MethodDefine, ParamRecord^.ParamName,
   TypeStr^]);

  inc(i); // zwiększ numer parametru

  // przejdź do następnego parametru; zwróć uwagę na "arytmetykę
  // na wskaźnikach"

  ParamRecord := PParamRecord(Integer(ParamRecord) + SizeOf(TParamFlags) +
   (Length(ParamRecord^.ParamName) + 1) + (Length(TypeStr^)+1));

  // jeżeli wyczerpano zestaw parametrów, zamknij nawias
  if i <= MethodTypeData.ParamCount then
  begin
   MethodDefine := MethodDefine + '; ';
  end
  else
   MethodDefine := MethodDefine + ')';
 end;

 // jeżeli metoda jest FUNKCJĄ, RTTI zawiera informację o typie
 // jej wyniku; znajduje się ona bezpośrednio po informacji
 // o ostatnim parametrze

 if MethodTypeData.MethodKind = mkFunction then
 begin
  ReturnStr := Pointer(ParamRecord);
  MethodDefine := Format('%s: %s;', [MethodDefine, ReturnStr^])
 end
 else
  MethodDefine := MethodDefine+';';

 // dodaj kompletny łańcuch do listy
 with AStrings do
 begin
  Add(MethodDefine)
 end;
end;

procedure TMainForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin

 // wypełnij listę kilkoma przykładowymi nazwami metod

 with lbSampMethods.Items do
 begin
  AddObject('TNotifyEvent', TypeInfo(TNotifyEvent));
  AddObject('TMouseEvent', TypeInfo(TMouseEvent));
  AddObject('TBDECallBackEvent', TypeInfo(TBDECallBackEvent));
  AddObject('TDataRequestEvent', TypeInfo(TDataRequestEvent));
  AddObject('TGetModuleProc', TypeInfo(TGetModuleProc));
  AddObject('TReaderError', TypeInfo(TReaderError));
 end;
end;

procedure TMainForm.lbSampMethodsClick(Sender: TObject);
begin
 lbMethodInfo.Lines.Clear;
 with lbSampMethods do
 begin
  GetBaseMethodInfo(PTypeInfo(Items.Objects[ItemIndex]), lbMethodInfo.Lines);
  GetMethodDefinition(PTypeInfo(Items.Objects[ItemIndex]), lbMethodInfo.Lines);
 end;
end;

end.

Metody zostaną wyświetlone na ListBoxie, po kliknięciu na metodę do memo załadują się dokładniejsze informacje.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1