Jak pobrać ostatnią datę modyfikacji pliku

0

NO właśnie jak?
W faq jest opisane jak zmienic date ostatniej modyfikacji

0
        Odczytanie-zmiana daty utworzenia katalogu

function GetFolderDate(Folder: string): TDateTime;
var
Rec: TSearchRec;
Found: Integer;
Date: TDateTime;
begin
if Folder[Length(folder)] = '' then
Delete(Folder, Length(folder), 1);
Result := 0;
Found := FindFirst(Folder, faDirectory, Rec);
try
if Found = 0 then
begin
Date := FileDateToDateTime(Rec.Time);
Result := Date;
end;
finally
FindClose(Rec);
end;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
d: TDateTime;
begin
d := GetFolderDate('C:\WINNT');
ShowMessage(FormatDateTime('dddd, d. mmmm yyyy, hh:mm:ss', d));
end;

{ Sets the time for both files and directories }
{ for NT }

function NT_SetDateTime(FileName: string; dtCreation, dtLastAccessTime, dtLastWriteTime: TDateTime): Boolean;
// by Nicholas Robinson
var
hDir: THandle;
ftCreation: TFiletime;
ftLastAccessTime: TFiletime;
ftLastWriteTime: TFiletime;

function DTtoFT(dt: TDateTime): TFiletime;
var
dwft: DWORD;
ft: TFiletime;
begin
dwft := DateTimeToFileDate(dt);
DosDateTimeToFileTime(LongRec(dwft).Hi, LongRec(dwft).Lo, ft);
LocalFileTimeToFileTime(ft, Result);
end;

begin
hDir := CreateFile(PChar(FileName),
GENERIC_READ or GENERIC_WRITE,
0,
nil,
OPEN_EXISTING,
FILE_FLAG_BACKUP_SEMANTICS,
0);
if hDir <> INVALID_HANDLE_VALUE then
begin
try
ftCreation := DTtoFT(dtCreation);
ftLastAccessTime := DTtoFT(dtLastAccessTime);
ftLastWriteTime := DTtoFT(dtLastWriteTime);
Result := SetFileTime(hDir, @ftCreation, @ftLastAccessTime, @ftLastWriteTime);
finally
CloseHandle(hDir);
end;
end
else
Result := False;
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
NT_SetDateTime('c:\temp\MyFolder', now, now, now);
end;

Może dasz rade przerobić

0

Błąd!!!!!!!!
Rec.Time zwraca datę stworzenia folderu/pliku.
Sądze, że powinno się użyć funkcji getFileTime. Tylko coś mi nie idzie...

0

popatrz na torry może coś będzie. A co do tego błędu to w helpie nic o tym nie piszą ??

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0