Dynamika

0

<font color="blue"><font size="12">Witam!
Jak masowo usunac stworzone wczescniej dynamiczne komponeny?</span></span> [???]

0

Np. kazdemu dynamicznemu komponentowi ustawiaj Tag na jakąs konkretna wartość (dla każdego taka samą) a potem:

var
 I : Integer;
begin
 for I := Form1.ComponentCount - 1 downto 0 do
  if Components[I].Tag = 123 then //zamiast 123 wpisujesz wartośc jaka ustawiałeś komponentom dynamicznym
   Components[I].Free;
0

Albo utworz je jako elementy tablicy

0

mam utworzone jako elementy tablicy array of Tbutton załóżmy i teraz chce je susnac za ponoca klikniecia w button jakis inny nie tworzony dynamicznie

0

No to w czym problem ?

for I := 0 to Length(Tablica) - 1 do
 if Tablica[I] <> nil then Tablica[I].Free;
0

Jest tylko taki problem ze to co zapodales to nie dziala :/

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 b: array of TButton;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 i : integer;
 x,y :shortint;
begin
 SetLength(b, 20);
 for i := 0 to 20 do
 begin
 b[i] := TButton.Create(Form1);
 b[i].Parent := Form1;
 Randomize;
 b[i].Left := 100+Random(x);
 b[i].Top := 150+Random(y);
 b[i].Caption := IntToStr(((Random(x)+Random(y))*i));
 end;
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
 p : integer;
begin
 for p := Length(b) downto 0 do
 begin
 if b[p] <> nil then
 begin
  b[p].Free;
 end;
 end;
end;

end.
0

poczytaj o: SetLength, Randomize, Random, zmiennych lokalnych...

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var i : integer;
begin
 Randomize;
 SetLength(b, 20); //b[0..19]!!!
 for i := 0 to 19 do
 begin
  b[i] := TButton.Create(Form1);
  b[i].Parent := Form1;
  b[i].Left := Random(Width);
  b[i].Top := Random(Height);
  b[i].Caption := Format('%d:%d',[b[i].Left, b[i].Top]);
 end;
end;


procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var p : integer;
begin
 for p :=0 to Length(b)-1 do
  if b[p] <> nil then
   b[p].Destroy;
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1