kopiowanie swojej aplikacji

0

chciałbym napisać (komunikatorek) ichciałbym, żeby po wybraniu odpowiedniej opcji kopiował się do wybranego przez użytkownika folderu.

AAAA zapomniałem powiedzieć, iż nie wiem jak to zrobić:-) (czytałem w pomocy, ale nic, null), dlatego prosze was o pomoc HELP ME [cya]

0

hej ;)

//Funkcja sprawdza istnienie katalogu
FUNCTION TForm1.DirExists(const Nazwa:String) :BOOLEAN;
var
 code: Integer;
Begin
 code:= GetFileAttributes(PChar(Nazwa));
 Result:= (code <> -1) and (FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY and code <> 0);
End;

//Procedura kopiuje Twój program w nowe miejsce
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 katalog,sciezka :String;
begin
 //pobierasz nową lokalizacje katalogu
 katalog:='c:\Drugi katalog';
 //w przypadku braku katalogu - tworzy go
 if not DirExists(katalog) then MkDir(katalog);
 //pobierasz całą nową ściezkę do Twojego programu
 sciezka:=katalog+'' + ExtractFileName(Application.ExeName);
 //kopiowanie Twojego programu
 CopyFile(PChar(Application.ExeName),PChar(sciezka),True);
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0