Zmiana rodzica

0

Jak zmienić rodzica komponentu podczas działania programu?
np.
DC := TPanel.Create(Self);
DC.Parent := Self;

i teraz:
DC.Parent:= Panel1;
I wyskakuje błąd albo nic się nie dzieje.

W skrócie: Jak przenieś komponent z formularza na panel.

0

Jaki błąd wyskakuje? bo ja sprawdziałem i działa ładnie...

0

<font color="green">DC := TPanel.Create(Self);
DC.Parent := Self;</span>

Druga linijka jest już chyba niepotrzebna przy takim wywołaniu...

0

aaa wiem, jezeli DC nie jest zmienną globalną a nowego parenta przypisujesz w innej procedurce niż w której twozysz to rzeczywiście jest błąd... jak zadeklarujesz DC jako zmienną globalną to błędu nie będzie

0

Nie to nie oto chodzi.
Jak przenieś komponent np. Przycisk (TButton) z formularza (TForm) na panel.

Formularz ma przycisk ,a później ten przycisk pojawia się na panelu.

Coś takiego:
DC - to przycisk (TButton)
DC.Parent := Form1; //tu jest ok
Teraz podczas kliknięcia na nim:
DC.Parent := Panel1; //i tu jest błąd

HELP [???]

0

co kurde nie działa?? masz u kad który działa i nie mam problemów:

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Panel1: TPanel;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure FormShow(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  procedure DCClick(Sender: TObject);
 end;

var
 Form1: TForm1;
 DC: TButton;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 Button1.Parent:=Panel1;
end;

procedure TForm1.DCClick(Sender: TObject);
begin
 DC.Parent:=Panel1;
end;

procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject);
begin
 Dc:=TButton.Create(Self);
 DC.Parent:=Self;
 Dc.Top:=0;
 DC.Left:=80;
 DC.Caption:='autocreate button';
 DC.Visible:=True;
 DC.OnClick:=DCClick;
end;

end.

a oto form tegoż proga:

object Form1: TForm1
 Left = 192
 Top = 111
 Width = 870
 Height = 640
 Caption = 'Form1'
 Color = clBtnFace
 Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
 Font.Color = clWindowText
 Font.Height = -11
 Font.Name = 'MS Sans Serif'
 Font.Style = []
 OldCreateOrder = False
 OnShow = FormShow
 PixelsPerInch = 96
 TextHeight = 13
 object Button1: TButton
  Left = 0
  Top = 0
  Width = 75
  Height = 25
  Caption = 'Button1'
  TabOrder = 0
  OnClick = Button1Click
 end
 object Panel1: TPanel
  Left = 352
  Top = 24
  Width = 257
  Height = 41
  Caption = 'Panel1'
  TabOrder = 1
 end
end

i mi działa

0

ja nie wiem w czym jest problem... u mnie wystarczy tylko:

Button1.Parent:= Panel1;

pozdro.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0